پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
فرانک کبیری
استادیار گروه صنایع دستی
03832324401
kabiri.faranak@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Kabiri
اعضای هیئت علمی گروه
احسان زارعی
مربی گروه ارتباط تصویری
03832324401
https://sku.ac.ir/~zarei
راضیه مختاری دهکردی
استادیار گروه ارتباط تصویری
03833230698
razieh.mokhtari@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~raziehmokhtari
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است