اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
اعظم مختاری
استادیار گروه پاتوبیولوژی
03832324427
a.mokhtari@vet.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mokhtari
اعضای هیئت علمی گروه
عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی
استادیار گروه پاتوبیولوژی
03832324401
a_kahrizsangi@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~azebrahimi
یاسر پیرعلی
استاد تمام گروه پاتوبیولوژی
03832324427
khpirali@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~khpirali
سمیه شاهرخ شهرکی
استادیار گروه پاتوبیولوژی
somaye.shahrokh@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~shahrokh
صادق شیریان
دانشیار گروه پاتوبیولوژی
shirian85@gmail.com
https://sku.ac.ir/~shirian
حمیدرضا عزیزی علویچه
دانشیار گروه پاتوبیولوژی
03832324401
https://sku.ac.ir/~hazizi
ایرج کریمی
دانشیار گروه پاتوبیولوژی
03832324427
https://sku.ac.ir/~ikarimi
محمدرضا محزونیه
استاد تمام گروه پاتوبیولوژی
03832324401
mahzounieh@vet.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mahzounieh
اعظم مختاری
استادیار گروه پاتوبیولوژی
03832324427
a.mokhtari@vet.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mokhtari
زهرا همتی
استادیار گروه پاتوبیولوژی
z.hemati@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~hemati
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است