سه شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٣

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
رودابه راوش
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401- 2182
R.ravash@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~ravash
اعضای هیئت علمی گروه
رودابه راوش
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401- 2182
R.ravash@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~ravash
محمد ربیعی
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
rabiei@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mrabiee
فریبا رفیعی بروجنی
دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~rafiei
احسان شهبازی
دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
es.shahbazi@gmail.com eh_shahbazi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~shahbazi
بهروز شیران
استاد تمام گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324428
beshiran45@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~shiran
شهرام محمدی ده چشمه
استاد تمام گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~shmohammadi
ندا میرآخورلی
استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
https://www.sku.ac.ir/~mirakhorli
سعداله هوشمند کوچی
استاد تمام گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
03832324401
s_hoshmand@yahoo.com or Houshmand@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~houshmand
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است