اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
احسان روحی دهکردی
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
dr.ehsanroohi@gmail.com
https://sku.ac.ir/~rroohi
اعضای هیئت علمی گروه
مجید روحی دهکردی
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
03832324401
mjdroohi@yahoo.ie
https://sku.ac.ir/~mroohi
احسان روحی دهکردی
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
dr.ehsanroohi@gmail.com
https://sku.ac.ir/~rroohi
محمد شریعتی کمال آبادی
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث
03832324401
shariati9@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~Shariati
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است