سه شنبه ٢٦ تیر ١٤٠٣

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
شهرام کیانی
دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک
32324401 (2376)
shkiani2002@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~kiani
اعضای هیئت علمی گروه
علیرضا حسین پور
استاد تمام گروه علوم و مهندسی خاک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~hosseinpour
فایز رئیسی گهروئی
استاد تمام گروه علوم و مهندسی خاک
09133820638
f_raiesi@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~fraeisi
صاحب سودایی مشائی
استادیار گروه علوم و مهندسی خاک
03832324401- 0930974
soodaie@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~soodaei
محمدحسن صالحی
استاد تمام گروه علوم و مهندسی خاک
03832324428 (2358)
Salehi@sku.ac.ir; mehsalehi@yahoo.com; Dr.mhsalehi@yahoo.com, mehsalehi8@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~salehi
شجاع قربانی دشتکی
استاد تمام گروه علوم و مهندسی خاک
03832324401
ghorbani-sh@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~shghorbani
احمد کریمی
استادیار گروه علوم و مهندسی خاک
03832324401
karimiahmad1342@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~akarimi
شهرام کیانی
دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک
32324401 (2376)
shkiani2002@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~kiani
حمیدرضا متقیان
دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک
2377
motaghian.h@yahoo.com or Motaghian@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~motaghian
جهانگرد محمدی
استاد تمام گروه علوم و مهندسی خاک
03832324401
jahan.mohammad@ymail.com
https://www.sku.ac.ir/~jmohammadi
مهدی نادری خوراسگانی
دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~monaderi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است