جمعه ١٠ تیر ١٤٠١

اخبار جدید
مدیر مرکز کارآفرینی
سید حسن نوربخش
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-جامدات
038-32324430
Nourbakhsh.SH@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~nourbkhsh
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است