اعضاي هيات نظارت استاني


٠٦ شهریور ١٣٩٧ ساعت ١٠:٤٥   
تعداد بازدید:    ٣٧٨٧    

 

 

دکتر یاسر پیرعلی
ریيس دانشگاه  شهرکرد و ریيس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان
دکتر حمداله مشتاقی
معاون آموزشي دانشگاه شهرکرد و نايب رییس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر یاسر پیرعلی
دبير هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان
دکتر احمد کیوانی
معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر یاسر پیرعلی
ریيس دانشگاه  شهرکرد و ریيس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان
دکتر حمداله مشتاقی
معاون آموزشي دانشگاه شهرکرد و نايب رییس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

 

 

 

 

 

 

دکتر یاسر پیرعلی
ریيس دانشگاه  شهرکرد و ریيس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان
دکتر حمداله مشتاقی
معاون آموزشي دانشگاه شهرکرد و نايب رییس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

 

 

 

 

 

 

دکتر یاسر پیرعلی
ریيس دانشگاه  شهرکرد و ریيس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان
دکتر حمداله مشتاقی
معاون آموزشي دانشگاه شهرکرد و نايب رییس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دكتریاسر پیرعلی

ریيس دانشگاه  شهرکرد و ریيس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

دكتر حمدالله مشتاقی

معاون آموزشي دانشگاه شهرکرد و نايب رییس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

دكتر گرشاسب ریگی

دبير هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

 

​​

دکتر احمد کیوانی

معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه

دكتر عزیزالله مولوی

معاون فرهنگی- اجتماعی دانشگاه

دکتر روح الله همتی​

دکتر ولی الله نصیری​

           

              دکتر میثم طاهری دهکردی                                                        

دکتر خدیجه ترکی هرچگانی​

       

           دکتر پژمان محمدي                                                                

 دکتر مصطفي عبدالهيان

 

   
https://www.sku.ac.ir/~khosravi

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱