پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١


عزیر الله مولوی وردنجانی

استادیار

فقه و حقوق اسلامی

دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان

تلفن: 03832324401

molaviaziz@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   اخلاق حرفه ایسوابق تحصیلی
   دکتری، الهیات، دانشگاه قم ، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   کارشناسی ، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است