جمعه ١٠ تیر ١٤٠١

اخبار جدید
مدیر مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
هادی خسروی فارسانی
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
03832324407-2285
khosravi@eng.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~khosravi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است