محمد رضا اصلانی

استاد تمام

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401

aslani@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مسمومیت های دام - گیاهان سمی، بیماری های ناشی از کمبودها، بیماری های داخلی دام های بزرگ،سوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است