ابراهیم بنی طالبی

دانشیار

علوم ورزشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

banitalebi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   گیاهان دارویی و ورزش: گیاهان دارویی بهمراه تمرینات ورزشی در بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران نخبه و بیماری ها
   بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران : بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران طریق طراحی تمرینات ویژه و مکمل های ورزشی
   فیزیولوژی ورزشی بالینی (نقش ورزش در کنترل، پیشگیری و درمان انواع بیماری ها): ورزش در بیماری ها (دیایت، بیماری های عصبی-عضلانی، مولتیپل اسکلروسیس، سکته مغزی، ضایعه نخاعی، کبد چرب)، ورزش در سالمندان، ورزش و چاقیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   دکتری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   دوره تحقیقاتی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، ، استرالیا ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١

مقالات
International Journal
1. Ebrahim Banitalebi 1, AbdolReza Kazemi 2, Mohammad Faramarzi 3, Samira Nasiri 1, Marjan Mosalman Haghighi 4, Effects of sprint interval or combined aerobic and resistance training on myokines in overweight women with type ۲ diabetes: A randomized controlled trial ,
2. Ebrahim Banitalebi 1, Atefeh Rahimi 1, Mohammad Faramarzi 1, Majid Mardaniyan Ghahfarrokhi , The effects of elastic resistance band training and green coffee bean extract supplement on novel combined indices of cardiometabolic risk in obese women ,
3. Zahra Hemati Farsani 1, Ebrahim Banitalebi 2 3, Mohammad Faramarzi 1, Amin Bigham-Sadegh, Effects of different intensities of strength and endurance training on some osteometabolic miRNAs, Runx۲ and PPAR? in bone marrow of old male wistar rats ,
4. Author links open overlay panelEbrahimBanitalebi1MohammadFaramarzi1Majid MardaniyanGhahfarokhi1FaridehSavariNikoo1NedaSoltani1AzitaBahramzadeh1, Osteosarcopenic Obesity Markers following Elastic Band Resistance Training: A Randomized Controlled Trial ,
5. M.H. Bagheria, Azamian-Jazia E.Banitalebi, F.Kazeminasab, M.Hossein Nasr-Esfahanic, Both high-intensity interval training and low-intensity endurance training decrease intrahepatic lipid deposits via alterations of the expression of HIF-۱?, HIG۲ in a murine model of NAFLD , http://ijer.skums.ac.ir/article_38989.html
6. Ebrahim Banitalebia, Majid Mardaniyan Ghahfarrokhi, Raoof Negaresh, Abdolreza Kazemi, Mohammad Faramarzi, Robert WMotl, PhilippZimmer, Exercise Improves Neurotrophins in Multiple Sclerosis Independent of Disability Status ,
7. Mohammad Faramarzi, Ebrahim Banitalebi, Zahra Raisi , Masoumeh Samieyan , Zahra Saberi , Majid Mardaniyan Ghahfarrokhi , Raoof Negaresh , Robert W. Motl, Effect of Combined Exercise Training on Pentraxins and Pro- Inflammatory Cytokines in People with Multiple Sclerosis as a Function of Disability Status ,
8. Faramarzi, Mohammad* | Bagheri, Laleh | Banitalebi, Ebrahim, Effect of sequence order of combined strength and endurance training on new adiposity indices in overweight elderly women , DOI: 10.3233/IES-172195
9. Banitalebi E, Faramarzi M, Bagheri L, Kazemi AR, Comparison of performing 12 weeks’ resistance training before, after and/or in between aerobic exercise on the hormonal status of aged women: a randomized controlled trial , https://doi.org/10.1515/hmbci-2018-0020
10. Farsani ZH1, Banitalebi E2,3, Faramarzi M1, Bigham-Sadegh A4., Effects of different intensities of strength and endurance training on some osteometabolic miRNAs, Runx2 and PPARγ in bone marrow of old male wistar rats. , doi: 10.1007/s11033-019-04695-w.
11. Shanazari Z, Faramarzi M, Banitalebi E, Hemmati R, Effects of different exercise modalities on novel hepatic steatosis indices in overweight women with type 2 diabetes. , doi: 10.3350/cmh.2018.0086
12. Shanazari Z, Faramarzi M, Banitalebi E, Hemmati R, Effect of moderate and high-intensity endurance and resistance training on serum concentrations of MSTN and IGF-1 in old male Wistar rats. , doi: 10.1515/hmbci-2018-0066.
13. MOHEBBI, Zinat; DEHKORDI, Setareh Fazel; SHARIF, Farkhondeh and BANITALEBI, Ebrahim., The Effect of Aerobic Exercise on Occupational Stress of Female Nurses: A Controlled Clinical Trial , https://doi.org/10.1016/j.lfs.2018.11.062
14. , Effects of sprint interval or combined aerobic and resistance training on myokines in overweight women with type 2 diabetes: A randomized controlled trial , https://doi.org/10.1016/j.lfs.2018.11.062
15. Mahdi Ghafari, Ebrahim Banitalebi, Mohamad Faramarzi, The relationship between the expression of PLIN3 and PLIN5 protein flowing endurance training in streptozotocin rats , doi: 10.15171/jsums.2019.34
16. Ebrahim Banitalebi* , Atefeh Rahimi, Mohammad Faramarzi, and Majid Mardaniyan Ghahfarrokhi, The effects of elastic resistance band training and green coffee bean extract supplement on novel combined indices of cardiometabolic risk in obese women , DOI: 10.4103/1735-5362.268202
Research Journal
17. Majid Mardaniyan Ghahfarrokhi Ebrahim Banitalebi Mohammad Faramarzi Mansooreh Ghorbanpoor Dashtaki Conrad P. Earnest , ۲۰۱۹ novel coronavirus: Emphasis on maintaining optimal levels of physical activity under self-quarantine conditions , http://ijer.skums.ac.ir/article_38989.html
١٨. ابراهیم بنی طالبی*، محمد فرامرزی، مجید مردانیان قهفرخی، فریده سواری نیکو، ندا سلطانی، آزیتا بهرام زاده, تاثير ۱۲ هفته تمرين مقاومتي با باند کشي بر کيفيت عضلاني و غلظت سرمي CAF در زنان سالمند مبتلا چاقي استئوسارکوپنيک: يک کارآزمايي باليني تصادفي شده , http://joge.ir/article-1-307-fa.html
١٩. احمد حیدری شهرضا اکبر اعظمیان جزیابراهیم بنی طالبی عباسعلی پالیزبان, مقایسه تأثیر تمرین استقامتی کم شدت (LIET) و تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن Hig2 و محتوای تری-گلیسیرید چربی احشایی رت‌های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) , 10.22089/SPJ.2019.6597.1830
٢٠. خانم زهرا همتی فارسانی، دکتر ابراهیم بنی طالبی ، دکتر محمد فرامرزی ، دکتر امین بی غم صادق, تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی شدید و متوسط بر بیان mir-133a، Runx2 و PPARγ در مغز استخوان در موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار , hemati farsani Z, banitalebi E, Faramarzi M, Bigham-Sadegh A. The effect of Eight Weeks of Moderate and High Intensity endurance and Resistance Training on expression mir-133a، Runx2 and PPARγ on femor bone marrow in Older male Wistar rats. J Neyshab
٢١. Shanazari Z, Faramarzi M, Banitalebi E, Hemmati R, اثر هشت هفته تمرين مقاومتي شديد و متوسط بر بيان miR-۱ و miR-۲۰۶ و IGF-۱ رت هاي نر سالمند نژاد ويستار , 10.22089/SPJ.2019.6620.1837
22. Zahra Yadollahi Farsani, Farzaneh Taghian, Ebrahim Banitalebi, Effects of different intensities of endurance training on serum fibroblast growth factor level, glucose, and insulin resistance in streptozotocin-diabetic male rats , https://doi.org/10.15171/jsums.2019.21
23. Hadi Ghaedi, Mohamad Faramari, Keihan Ghatreh Samani, Ebrahim Banitalebi, Akbar Azamian Jazi, The Effect of Different Endurance Exercise Intensities on the Expression of RIP۱۴۰ Protein in Visceral Adipose Tissue in Diabetic Rats , Ghaedi H, Faramarzi M, Ghatreh Samani K, Banitalebi E, Azamian Jazi A. The Effect of Different Endurance Exercise Intensities on the Expression of RIP140 Protein in Visceral Adipose Tissue in Diabetic Rats. IJDO. 2019; 11 (1) :67-75.کتب و جزوات
١. صدیقه غفاری‌زاده، بهرام پورفاضلی، ابراهیم بنی‌طالبی، فعالیت بدنی و کنترل وزن، ناشران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد، حوزه معاونت پژوهشی، ارم شیراز
٢. ابراهیم بنی‌طالبی، محمد فرامرزی، لاله باقری، آمادگی جسمانی، تندرستی و بهزیستی، ناشر: دانشگاه شهر کردافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است