علیرضا خواجه گیر

استادیار

ادیان و عرفان تطبیقی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

a.khajegir1350@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   ادیان تطبیقی( ادیان ابتدایی و باستانی ، ادیان هند و بودا ، ، ادیان شرق دور ، ادیان ایران باستان ):
   عرفان و ادب فارسی (مولوی ، حافظ ، عطار ، فرودسی)
   طب سنتی ایرانی و اسلامی
   هنر ایرانی و اسلامی(رمزشناسی هنر ایرانی اسلامی)
   اسطوره شناسی تطبیقی
   عرفانهای نوظهور و معنویتهای جدید در ایران و جهان
   فرقه های کلامی و مکاتب فلسفی اسلامیسوابق تحصیلی
   دکتری، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)، دانشگاه قم ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ، علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٥
   کارشناسی ارشد، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایشها)، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
International Journal
١. علیرضا خواجه گیر - سارا کیانی, the association between dystemperament and provention diseases , 2016/journal of clinical and diagnostic research / vol 10
٢. علیرضا خواجه گیر ، محمدرضا افروغ, elixir of love in the school of ramanuja and mawlana , 2018/ journal of religion and theology / vol 2
٣. علیرضا خواجه گیر ، محمدرضا افروغ, explanation of soul or self in the holy quran and atman in the ancient upanishad , 2018 / journal of religion and theology / vol 2
٤. علیرضا خواجه گیر ، محمدرضا افروغ, the impact of ethical and ethical principles in education system based on the works of rumi , 2018/journal of education system / vol2
Research Journal
٥. علیرضا خواجه گیر-محسن گنجی-حسن ذوالفقاری-محمود آقاخانی, پزوهشی درباره آیین سوگند خوردن در قوم بختیاری , ماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه-1398-شماره 30
٦. علیرضا خواجه گیر-سوسن ایزدی-پروین فروزنده, رابطه متقابل دین و اسطوره در پدیدارشناسی الیاده و روان شناسی تحلیلی یونگ , مجله الهیات تطبیقی-1399-شماره 23
٧. علیرضا خواجه گیر-سروناز حیدری, معناشناسی حضرات خمس در عرفان اسلامی و تری کایه در مهایانه بودایی , دو فصلنامه شبه قاره-1399-شماره 39
٨. علیرضا خواجه گیر, تعالی معنوی انسان در آموزه های مولانا , مجله آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی تهران/1387
٩. علیرضا خواجه گیر ، زینب کمالی, مراتب شناخت در عرفان مولوی و آیین بودا , مجله ادبیات عرفانی/دانشگاه الزهراء/ شماره 13/ 1395
١٠. علیرضا خواجه گیر - سیامک قربانی پور, فرآیند خداباوری یهود با تاکید بر شواهد قرآنی , مجله فلسفه دین/قم/دوره13/شماره 1/ 1395
١١. علیرضا خواجه گیر - مرضیه دلدار, باز شناسی هنر بودایی از طریق شمایل شناسی مودراها , مجله مطالعات شبه قاره/دانشگاه سیستان و بلوچستان/شماره 29/ 1395
١٢. علیرضا خواجه گیر - عبدالله میرزاوند, تاثیر پذیری متقابل تصوف و مکتب فتوت در مورد نقش و جایگاه پیر , مجله پژوهشهای ادب عرفانی/دانشگاه اصفهان/شماره35/زمستان1396
١٣. علیرضا خواجه گیر, بررسی دیدگاه ادوارد تایلور و جیمز فریزر درباره خاستگاه و تکامل دین , مجله الهیات تطبیقی / اصفهان / 1393/ شماره 14
١٤. علیرضا خواجه گیر ، مریم احمدپور , موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا , مجله ادبیات عرفانی / دانشگاه الزهرا / تهران / 1393/شماره 10
١٥. علیرضا خواجه گیر , معناشناسی عنایت الهی از علم ذاتی تا نظام احسن , مجله فلسفه و کلام/دانشگاه فردوسی /مشهد /1393/شماره 92
١٦. علیرضا خواجه گیر, تبیین ارتباط قضاء عینی الهی با اختیار انسان در حکمت متعالیه , مجله اندیشه نوین دینی/ قم / 1392/ شماره 34
١٧. علیرضا خواجه گیر, تبیین علم الهی در مرتبه قضاء از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی , مجله الهیات تطبیقی / دانشگاه اصفهان / 1392 / شماره 9
١٨. علیرضا خواجه گیر ، ولی الله ساکی, تحلیل مراتب علم الهی در حکمت متعالیه صدرایی , مجله آیینه معرفت/دانشگاه شهید بهشتی / تهران / 1392 / شماره 37
١٩. علیرضا خواجه گیر, معنا شناسی قضاء الهی بر مبنای تفسیر حکمت متعالیه , مجله خردنامه صدرا / تهران /1388 /شماره 58
٢٠. علیرضا خواجه گیر, وجوب نظام هستی در معنا شناسی قضاء الهی از منظر حکمت متعالیه , مجله آیینه معرفت / تهران / 1388 / شماره 18
٢١. علیرضا خواجه گیر, تعالی معنوی انسان در آموزه های مولانا , مجله آیینه معرفت /تهران/ 1387 / شماره 17
٢٢. علیرضا خواجه گیر, دغدغه های بنیادین انسان در آموزه های مولانا , مجله آئینه میراث /تهران /1386/شماره38
٢٣. علیرضا خواجه گیر, بداء در تعالیم قرآن کریم وحکمت متعالیه , مجله خردنامه صدرا/تهران/1385/شماره 43
٢٤. علیرضا خواجه گیر, مطالعه تطبیقی بداء در تعالیم قرآن کریم واحادیث شیعی , مجله آیینه معرفت/تهران/1383/شماره 3
Promotion Journal
٢٥. علیرضا خواجه گیر ، اکرم السادات رضوی, بررسی نقش گل نیلوفر آبی در هنر ایرانی اسلامی , مجله پژوهش هنر/دانشگاه هنر اصقهان/ 1392 / شماره 6
٢٦. علیرضا خواجه گیر ، لیلا اتابکی, معنا شناسی نمادین هفت گنبد در هفت پیکر نظامی , ادبیات و هنر دینی / مشهد / 1391/شماره 4کتب و جزوات
١. ، تکنیکهای حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری در طب سنتی، 1398
٢. علیرضا خواجه گیر، مهارتهای تشخیص و اصلاح مزاج در طب سنتی، 1398
٣. علیرضا خواجه گیر - علی ارشد ریاحی، ساحت های علم الهی در حکمت متعالیه ،
٤. علیرضا خواجه گیر ، درآمدی بر انسان شناسی عرفانی مولوی،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. محتوی دینی معماری مقدس در ادیان جمعه ١ فروردين ١
٢. سیر و سلوک عرفانی در آموزه های قران و بودیسم جمعه ١ فروردين ١
٣. معناداری زندگی عاشقانه در قرآن کریم و گیتا جمعه ١ فروردين ١
٤. بازشناسی مولفه های مشترک رویین تنی در ادیان جمعه ١ فروردين ١
٥. بررسی مولفه های مشترک ددر اساطیر آفرینش ادیان جمعه ١ فروردين ١
٦. بازشناسی مراتب هستی در عرفان اسلامی و مهایانه بودایی جمعه ١ فروردين ١
٧. فرایند تولد معنوی در عرفان اسلامی و مسیحی جمعه ١ فروردين ١
٨. بحران معنویت گرایی از دیدگاه سنت گرایان جمعه ١ فروردين ١
٩. رابطه متقابل سمبل و دین در پدیدارشناسی الیاده و روان شناسی تحلیلی یونگ جمعه ١ فروردين ١
١٠. بررسی ساختار رمزی و سمبلیک قصه های قرانی و عرفانی جمعه ١ فروردين ١
١١. بررسی ساختار رمزی و سمبلیک قصه های قرانی و عرفانی جمعه ١ فروردين ١
١٢. بررسی ساختار رمزی و سمبلیک قصه های قرانی و عرفانی جمعه ١ فروردين ١
١٣. بررسی ساختار رمزی و سمبلیک قصه های قرانی و عرفانی جمعه ١ فروردين ١
١٤. مفهوم حجاب در عرفان اسلامی و عرفان هندی جمعه ١ فروردين ١
١٥. بررسی عناصر نمادین در ساخت و آرایه های مسجد و کنیسه
١٦. زیبایی شناسی و خلاقیت هنری از دیگاه سهروردی و ملاصدرا
١٧. خاستگاه و آداب معنوی هنر در فتوت نامه های ایرانی
١٨. خاستگاه پیر در عرفان ایرانی اسلامی و تاثیر پذیری آن از فتوت نامه ها
١٩. نقد و بررسی مبانی رمزی نمادهای ماسونی در آیین یهود و کتاب مقدس
٢٠. معاصر سازی عوامل وحدت بخش کالبدی شهرسازی ایرانی_اسلامی عهد صفوی (نمونه موردی اصفهان)
٢١. بررسی الگوی تبدیل عناصر عرفانی به تصاویر عرفانی در سنت نگارگری ایران و کاربست آن در تصویر ماهی و دریا در مثنوی معنوی
٢٢. تاثیر زیباشناختی آینه کاری در معماری عمارت قوام شیراز
٢٣. مقایسه رقص شیوا در دین هندو و سماع مولانا
٢٤. نظریه خلقت و ارتباط آن با خلاقیت هنری از دیدگاه ملاصدرا
٢٥. تاویل عرفانی هفت گنبد نظامی با تاکید بر نگاره ها
٢٦. تاویل عرفانی داستان یوسف با تاکید بر نگاره ها
٢٧. رمز شناسی کوه قاف در ارتباط با سیمرغ
٢٨. جایگاه مقام خلوت در نقاشی ایرانی اسلامی
٢٩. مطالعه تطبیقی رمز شناسی خوشنویسی اسلامی با شمایل نگاری مسیحی
٣٠. نقد و بررسی تصویرگری قصه های حضرت ابراهیم(ع)در کتاب کودک
٣١. بررسی هنر تذهیب از دیدگاه سنت گرایان
٣٢. جایگاه نیلوفر آبی در اساطیر ایران باستان
٣٣. تجلی بهشت در کاشی های هفت رنگ زندیه شیراز بر اساس منابع اسلامی
٣٤. رمز شناسی دینی کعبه از منظر ساختار و آیین های مذهبی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است