جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩


ویشتاسب سلیمانیان بروجنی

دانشیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401-2202

soleimanian@sku.ac.ir; v_soleimanian@hotmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   پهن شدگی خطوط پراش
   تحلیل ریزساختار مواد نانو مقیاس
   بررسی خواص فیزیکی لایه های نازکسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   دکتری، فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠

مقالات
International Journal
1. H Al Ebrahim, A Mokhtari, K Dastafkan, V. oleimanian,, Sol–Gel Spin-Coating Followed by Solvothermal Synthesis of Nanorods-Based ZnO Thin Films: Microstructural, Optical, and , Journal of Electronic Materials, (2019), 48, pp. 1258-1267
2. S. Khalili. V.Soleimanian, A Mokhtari, M Ghasemi, Investigation of the lattice defects density and optical characteristics for the anatase phase of titanium dioxide nanocrystalline films , Apl. Phys. A (Mater. Sci.) - 125 (2019) pp. 661-672
3. F. Kheiri. V.Soleimanian, A Mokhtari, M Ghasemi, The microstructure behavior of the TiO۲/ZnO bilayer films using x-ray diffraction analysis , 6 (2019) pp. 96442-96455
4. H. Ghasemi, A. Mokhtari, V. Soleimanian , Introduce of Zn x Hg (1− x) Te as a room temperature photo-detector: ab initio calculations of the electronic structure and charge carrier transport , Materials Research Express 5 (1), 015910, 2018
5. A Mokhtari, V Soleimanian, HA Dehkordi, K Dastafkan , Applying the X-ray diffraction analysis for estimating the height and width of nanorods in low symmetry crystal multiphase materials , Journal of Crystal Growth 478, 58-63, 2018
6. B Siahmardan, V Soleimanian, MG Varnamkhasti , Effect of size and shape of crystallites on the optical properties of nanostructured ZnS films , Materials Science in Semiconductor Processing 71, 76-83, 2017
7. V Soleimanian, HM Chenari , The evaluation of linear and planar defects in W-doped ZnO nanopowders , Journal of Crystal Growth 460, 117-125, 2017
8. T Hashemifar, A Mokhtari, V Soleimanian, Electronic, Structural and Magnetic Properties of the Sr 2 CoWO 6 Double Perovskite Using GGA , Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 30 (2), 497-503, 2017
9. V Soleimanian, MG Varnamkhasti , Influence of Oxygen Partial Pressure on Opto-Electrical Properties, Crystallite Size and Dislocation Density of Sn Doped In2O3 Nanostructures , Journal of Electronic Materials 45 (10), 5395-5403, 2016
10. S Khalili, V Soleimanian, A Mokhtari , Developing a method for the evaluation of dislocation parameters from the Rietveld refinement procedure , Powder Diffraction 31 (3), 198-204, 2016
11. R Ebrahimi, A Mokhtari, V Soleimanian, Electronic, Structural, and Magnetic Properties of the Double Perovskite Ba2MnMoO6 in Different Phases Using Hubbard Model , Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 29 (5), 1339-1346, 2016
12. V Soleimanian, M Fallah, SR Aghdaee, Correlation between the microstructure and gas sensing characteristics of nanocrystalline ZnO thin films , Journal of Materials Science: Materials in Electronics 27 (2), 1946-1954, 2016
13. V Soleimanian, M Mojtahedi, A comparison between different X-ray diffraction line broadening analysis methods for nanocrystalline ball-milled FCC powders , Applied Physics A 119 (3), 977-987, 2015
14. Mohsen Ghasemi Varnamkhasti, V. Soleimanian, Microstructure, electrical and optoelectronic characterizations of transparent conductive nanocrystalline In2O3:Sn thin films , J Mater Sci: Mater Electron Vol. 26 pp. 3223–3230, 2015
15. V. Soleimanian, S.R. Aghdaee, X-ray diffraction analysis of the effect of annealing temperature on the microstructure of magnesium oxide nanopowder , Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol. 81, pp. 1-9, 2015
16. M Mojtahedi, M Goodarzi, MR Aboutalebi, V Soleimanian, An investigation on the microstructure and defects in the mechanically milled Cu and Fe powders , Powder Diffraction, Vol. 30 pp. 14-24, 2015
17. V. Soleimanian, M. Abedi, S.R. Aghdaee, Microstructure evaluation of nanocrystalline MgO powders using the advanced X-ray line profile analysis , Journal of Crystal Growth, Vol. 411, pp. 4-11, 2015
18. V Soleimanian, M Saeedi, A Mokhtari, The influence of heat treatment on the crystallite size, dislocation density, stacking faults probability and optical band gap of nanostructured cadmium sulfide films , Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 30, pp. 118-127, 2015
19. V. Soleimanian, M. Mojtahedi, M. Goodarzi, M.R. Aboutalebi, Characterization of crystallite size, dislocation characteristics and stacking faults in nanostructured mechanically alloyed Cu–Fe system using an advanced X-ray diffraction analysis method , Journal of Alloys and Compounds, Vol. 590, pp. 565-571, 2014
20. M. Mojtahedi, M. Goodarzi, M.R. Aboutalebi, M. Ghaffari, V. Soleimanian, Investigation on the Formation of Cu-Fe nano crystalline super-saturated solid solution developed by mechanical alloying , Journal of Alloys and Compounds, Vol. 550, pp. 380-388, 2013
21. S. R. Aghdaee, V. Soleimanian, Anisotropic line broadening in nanocrystalline cadmium sulfide prepared by hydrothermal reaction , Journal of Crystal Growth, Vol. 341, pp. 66-71, 2012
22. S. R. Aghdaee, V. Soleimanian, B. Tayebi, Effect of Al doping on the microstructural, optical and electrical properties of ZnO films , Superlattices and Microstructures, Vol. 51, pp. 149-162, 2012
23. V. Soleimanian, S. R. Aghdaee, The influence of annealing temperature on the slip plane activity and optical properties of nanostructured ZnO films , Applied Surface Science, Vol. 258, pp. 1495-1504, 2011
24. S. R. Aghdaee, V. Soleimanian, Effect of thickness and heat treatment on the crystallite size and dislocation density of nanostructured zinc oxide thin films , Journal of Crystal Growth Vol. 312, pp. 305-356, 2010
25. V. Soleimanian, S. R. Aghdaee, Comparison methods of variance and line profile analysis for the evaluation of microstructures of materials , Powder Diffraction, Vol. 23, pp. 41-51, 2008
26. S. R. Aghdaee, V. Soleimanian, Dislocations, crystallite size, and planar faults in nanocrystalline ceria , Powder Diffraction 24, pages 228-233-2009.
Research Journal
٢٧. VM GHASEMI, E SHAHRIARI, V SOLEIMANIAN , DESIGN AND FABRICATION OF NANOSTRUCTURED SNO2/AG/MOO3 FILMS FOR USE IN OPTOELECTRONIC DEVICES , IRANIAN JOURNAL OF SURFACE SCIENCE AND ENGINEERING 12 (30), 87-96, 2017کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مريم عليمحمدي نافچي تعيين کميتهاي وابسته به اندازه و نقص هاي شبکه در مواد متبلور شده شش گوشه اي با استفاده از روش پالايش ريتولد شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
٢. معصومه اسلامي ساماني تحليل خطوط پراش ايکس و تعيين پارامترهاي وابسته به ريز ساختار مواد چند فازي تبلور شده در سامانه مکعبي شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
٣. شيما باقري نقنه تاثير دماي بازپخت بر پيکربندي، نقص هاي شبکه اي و خواص فيزيکي نانو ساختار سامانه ي دولايه اي تيتانيوم دي اکسيد و روي اکسيد سه شنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٦
٤. سميرا گله داري تحليل ساختار و ريز ساختار نانوذرات سديم تانتاليوم اکسايد دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥
٥. رسول هاشمي چالشتري تحليل خطوط پراش وتعيين دقيق ريز ساختار مواد متبلور شده در سامانه تتراگونال سه شنبه ٨ دی ١٣٩٤
٦. بهناز سياهمردان خوزاني تهيه لايه‌هاي نازک روي سولفيد و مطالعه ارتباط بين خواص فيزيکي با ريزساختار لايه‌ها یکشنبه ١٥ آذر ١٣٩٤
٧. صبا خلیلی بررسی تاثیر اندازه بلورکها و کرنش ناهمسانگرد بر روی خواص نوری لایه های نازک اکسید تیتانیوم چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٣
٨. مرضیه سعیدی تاثیر ریزساختار بر خواص فیزیکی لایه های نازک سولفید کادمیوم شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٢


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است