جمعه ١٠ تیر ١٤٠١


طاهره امیرآبادی فراهانی

استادیار

علوم دامی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 038-32324401

Amirabadi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   ناهنجاری های متابولیکی در دوره انتقال
   تغذیه پروتئین و اسیدهای آمینه در دوره انتقالسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه زنجان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٦
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه زنجان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه زنجان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧

مقالات
Research Journal
١. ح.، امانلو، م.، خبری، ن.، ب.، رستمی، ن.، اسلامیان فارسونی، ط.، امیرآبادی فراهانی، م.، خلیلی, اثر خوراندن منابع مختلف مواد معدنی کممصرف بر عملکرد و سالمت میشهای آبستن افشاری و بره های آنها , 1399، مجله علوم دامی ایران، 3: 183-192
٢. م.، شاهی زاد، ح.، امانلو، ن.، اسالمیان فارسونی، ط.، امیرآبادی فراهانی، ه.، خبازان, تاثير سطوح مختلف کنجاله کنجد بر مصرف خوراک، توليد و ترکيب شير، فراسنجه‌هاي خوني و گوارش‌پذيري ظاهري مواد مغذي در گاوهاي اوايل دوره شيردهي , 1399، مجله تولیدات دامی، 3: 349-356
٣. ن.، اسلامیان فارسونی، ح.، امانلو، ط.، امیرآبادی فراهانی, اثر راهکارهای تغذیهای کاهش سطوح نشاسته بر توان تولیدی، متابولیتها سرمی و عملکرد کبدی در گاوهای هلشتاین تازهزا , 1400، مجله علوم دامی ایران. 2: 91-107
٤. ح.، امانلو، ش.، ارشادی، ب.، رستمی، ن.، اسلامیان فارسونی، ط.، امیرآبادی فراهانی، ا.، یاری خسروشاهی, اثر افزودن مخمر (ساکاروميسز سرويسيه و ساکاروميسز بولاردي)در جيره بر عملکرد توليدي و متابوليت‌هاي خوني گاوهاي مبتلا به بيماري يون (پاراتوبرکلوزيس) , 1400، مجله پژوهش و سازندگی، 130: 123-134
٥. ف.، ح.، امانلو، ن.، اسالمیان فارسونی، ط.، امیرآبادی فراهانی, کاهش سطح پروتئين خام جيره غذايي با افزودن متيونين و ليزين محافظت‌شده شکمبه‌اي بر عملکرد و متابوليت‌هاي خوني در گاوهاي تازه‌زاي هلشتاين , 1400، مجله تولیدات دامی، 3: 463-574
٦. م.، شامی، ح.، امانلو، ط.، امیرآبادی فراهانی، ن.، اسلامیان فارسونی, اثر جايگزيني کنجاله سوياي حلالي با کنجاله سوياي اکسترود بر عملکرد و وضعيت متابوليکي گاوهاي تازه‌زاي هلشتاين , 1400، مجله علوم دامی ایران. پذیرش
7. H. Qashqai, H. Amanlou, T. Amirabadi Farahani , N.E. Farsuni, M. Khosravi Bakhtiary, Effects of supplemental manganese on ovarian cysts incidence and reproductive performance in early lactation Holstein cows , 2020, Animal feed science and technology, 269:114660.
8. T. Amirabadi Farahani, H. Amanlou, N. E. Farsuni, and M. Kazemi-Bonchenari, Interactions of protein levels fed to Holstein cows pre- and postpartum on productive and metabolic responses , 2019, J. Dairy Sci. 102:246–259.
9. T. Amirabadi Farahani, H. Amanlou, and M. Kazemi-Bonchenari, Effects of shortening the close-up period length coupled with increased supply of metabolizable protein on performance and metabolic status of multiparous Holstein cows , 2017, J. Dairy Sci. 100:6199–6217.
10. H. Amanlou, T. Amirabadi Farahani, and N. Eslamian Farsuni, Effects of rumen undegradable protein supplementation on productive performance and indicators of protein and energy metabolism in Holstein fresh cows , 2017, J. Dairy Sci. 100:3628–3640.کتب و جزوات
١. نيکخواه ع.، امانلو ح.، اميرآبادي فراهانی ط.، اسلاميان فارسوني ن.، بيماري هاي پيرامون زايش گاوهاي شيري: شيوه بيولوژي سيستم.، چاپ دوم، 1397، تهران- ایران.
٢. نيکخواه ع.، امانلو ح.، اميرآبادي فراهانی ط.، اسلاميان فارسوني ن.، بيماري هاي پيرامون زايش گاوهاي شيري (يک شيوه بيولوژي سيستم)، چاپ اول، 1397، تهران- ایران.
٣. امانلو ح.، اميرآبادي فراهانی ط.، اسلاميان فارسوني ن. ، زمينه فلسفي و علمي برنامه آمينوكا.، چاپ اول، 1397، تهران- ایران.
٤. نيکخواه ع.، امانلو ح.، اسلاميان فارسوني ن.، اميرآبادي فراهانی.، ط.، راهکارهاي آتي در نشواركنندگان: تغذيه يا آسيب شناسي، چاپ اول، 1394، زنجان- ایران.
٥. نيکخواه ع.، امانلو ح.، اميرآبادي فراهانی ط.، اسلاميان فارسوني ن. ، بيماري هاي متابوليکي گاوهاي شيري، چاپ اول، 1393، تهران- ایران.
٦. امانلو، ح.، امیرآبادی فراهانی، ط.، مراقبت از گاوها در دوره انتقال، چاپ اول، 1391، زنجان- ایران.افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است