سه شنبه ١١ بهمن ١٤٠١


خدایار عبدالهی [دکتری در مهندسی آب]

دانشیار

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

kabdolla@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مدلهای بارش-رواناب: بویژه مدلهای توزیعی و نیمه توزیعی
   مدلسازی سیستمی فرآیندهای هیدرولوژیکی: مدلسازی مولفه ای و فیزیکی فرآیندهای هیدرولوژیکی
   کاربرد RS-GIS در علوم آب: کاربرد، توسعه و بسط ابزارهای مکان محور در مهندسی آب
   هیدروانفورماتیک (توسعه مدلهای هیدرولوژيکي): توسعه دهنده دو مدل هیدرولوژيکي RASAM وWetSpass-M
   اطلاعات بیشتر در سایت: http://abdollahi.oneسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   دکتری، مهندسی علوم آب، دانشگاه بروکسل، بلژیک ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤

مقالات
Research Journal
١. , به لینک کارنامه آموزشی در SESS مراجعه شود: ,کتب و جزوات
١. طباطبائي س، عبدالهي خ، ساعدي ع ، فرهنگ تخصصي هيدرولوژي، چاپ اول (1397) انتشارات سلام سپاهان
٢. نوروزي ا، عبدالهي خ، شيراني م، صمدي بروجني ح، فراتر از بحران: چکيده اي از بحران آب در خاورميانه و شمال آفريقا، چاپ اول (1397)، تهران، انتشارات صالحيان
٣. صمدي بروجني ح، فتاحي ر، عبدالهي خ، رئيسيان ر، پهنه بندي سيلاب جاده ها " چاپ اول (1395) تهران، مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي
٤. صمدی بروجنی ح، فتاحی ر، عبدالهی خ، رئیسیان ر ، پهنه بندی سیلاب جاده ها " چاپ اول (1395) تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
٥. حیدری، مسلم-هنربخش، افشین- ساداتی نژاد، س. جواد و عبدالهی، خدایار، کاربرد پایتون در هیدرولوژی،
٦. اسمعلی، اباذر-عبدالهی، خدایار، آبخیزداری و حفاظت خاک، کتاب برگزیده چهاردهمین جایزه کتاب فصلافتخارات
١. اباذر اسمعلی، خدایار عبدالهی نویسنده برگزیده چهادهمین کتاب فصل ایران (کتاب آبخیزداری و حفاظت خاک) – 1390
٢. خدایار عبدالهی فارغ التحصیلی در دوره دکتری با درجه افتخار بالا دانشگاه بروکسلپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مانیا دانشفر کاربرد مدل پخش-انتشار برای روندیابی سیلاب، مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشکان، استان لرستان. یکشنبه ٢٤ بهمن ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است