سه شنبه ٣١ فروردين ١٤٠٠


احمد کریمی

استادیار

علوم و مهندسی خاک

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   فیزیک و حفاظت خاک
   کاربرد پلیمرهای سوپر جاذب در کشاورزی
   مطالعات مربوط به روابط آب و خاک و گیاه، کود-آبیاری و کاربرد پساب شهری و صنعتی و تاثیر آن بر خاک و گیاهسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٧

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. ایثارگر منتخب دانشگاه : 1394

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است