علی مختاری باغ ابریشمی

دانشیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

mokhtari@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   1- فیزیک ماده چگال محاسباتی – نظریه تابعی چگالی خواص ساختاری- الکترونی- مغناطیسی- دینامیکی- اپتیکی- ترمودینامیکی و ..... مواد بالک و نانو مقیاس
   فیزیک ماده چگال محاسباتی – روش وردشی خواص فیزیکی مواد نانو مقیاس
   فیزیک ماده چگال : تجربی- محاسباتیسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦

مقالات
International Journal
1. Soleimanian, Kheyri, Ghasemi, Mokhtari, The microstructure, optical and gas sensing properties of bilayer TiO/ZnO systems in terms of annealing temperature ,
2. Kheiri, Soleimanian, Mokhtari , Ghasemi, The microstructure behavior of the TiO۲/ZnO bilayer films using x-ray diffraction analysis , Materials Research Express 2019
3. saba khalili, Vishtasb Soleimanian, Ali Mokhtari, Mohsen Ghasemi, Investigation of the lattice defects density and optical characteristics for the anatase phase of titanium dioxide nanocrystalline films , Applied Physics A
4. saba khalili, Vishtasb Soleimanian, Ali Mokhtari, Mohsen Ghasemi, Investigation of the lattice defects density and optical characteristics for the anatase phase of titanium dioxide nanocrystalline films , Applied Physics A
5. Mina Alimohammadi and Ali Mokhtari, Simulation BeSe Nanowires in Two Phasese Zinc-Blende and Wurtzite using Density Functional Theory , Applied Mechanics and Materials 110, 1264-1269
6. Ali Mokhtari and Mohammad Alidosti, Ab initio investigation of the structural and electronic properties of the MgFBrxCl۱-x quaternary alloy , Modern Physics Letters B 28, 1450281-88
7. Vishtasb Soleimanian, marzieh Saeidi and Ali Mokhtari, The influence of heat treatment on the crystallite size, dislocation density, stacking faults probability and optical band gap of nanostructured cadmium sulfide films , Materials Science in Semiconductor Processing 30, 118-127
8. Vishtasb Soleimanian, marzieh Saeidi and Ali Mokhtari, The influence of heat treatment on the crystallite size, dislocation density, stacking faults probability and optical band gap of nanostructured cadmium sulfide films ,
9. Hamed Aleebrahim, kamram dastafkan Ahmad moshaei and Ali Mokhtari, Thermal post-annealing and gas concentration effect on liquid petroleum gas sensing characteristics of nanocrystalline zinc oxide thin films , J MATER. SCI.-MATER. ELEC.26, 3134-3142
10. Reyhaneh ebrahimi and Ali Mokhtari, Electronic, Structural, and Magnetic Properties of the Double Perovskite Ba۲MnMoO۶ in Different Phases Using Hubbard Model , J Supercond Nov Magn 29, 1339-1346
11. saba Khalili, Vishtasb Soleimanian and Ali Mokhtari,, Developing a method for the evaluation of dislocation parameters from the Rietveld refinement procedure , Powder Diffraction, 31, 198-204
12. saba khalili, Vishtasb Soleimanian, Ali Mokhtari, Mohsen Ghasemi, Investigation of the lattice defects density and optical characteristics for the anatase phase of titanium dioxide nanocrystalline films , Applied Physics A
13. T. Hashemifar, Ali Mokhtari and Vishtasb Soleimanian, (Electronic, Structural and Magnetic Properties of the Sr۲CoWO۶ Double Perovskite Using GGA (+U , Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 30, 497-503
14. Ali Mokhtari, Vishtasb Soleimanian, Hamed Aleebrahim and kamram dastafkan, Applying the X-ray diffraction analysis for estimating the height and width of nanorods in low symmetry crystal multiphase materials , Journal of Crystal Growth, 478, 58-63
15. حامد آل ابراهیم، علی مختاری، کامران دست افکن، ویشتاسب سلیمانیان, Sol–Gel Spin-Coating Followed by Solvothermal Synthesis of Nanorods-Based ZnO Thin Films: Microstructural, Optical, and ... , Journal of Electronic Materials
16. Hassan Ghasemi and Ali Mokhtari, Using the HgxMg(۱-x)Te ternary compound as a room temperature photodetector: Study of the electronic structure, charge transport, and response function of the energetic electromagnetic radiation , Chinese Physics B, 27, 531011-531017
17. Hassan Ghasemi and Ali Mokhtari, Vishtasb Soleimanian, Introduce of Zn x Hg(۱-x)Te as a room temperature photo-detector: ab initio calculations of the electronic structure and charge carrier transport , Materials Research Express 5 , 15910-1_15910-8
Research Journal
١٨. طیبه السادات هاشمی فر و علی مختاری, بررسي خواص ساختاري، الکتروني و مغناطيسي پروسکايت مضاعف Sr۲NiWO۶ با استفاده از محاسبات ابتدا به ساکن , پژوهش سيستم هاي بس ذره اي، جلد 11، صفحات 82-75
١٩. ریحانه ابراهیمی و علی مختاری, شبيه سازي خواص فيزيکي ترکيب پروسکايت BaMnxMo۱-xO۳ با استفاده از نظريه تابعي چگالي و تصحيح هابارد , مجله پژوهش فيزيک ايران، جلد 18، صفحات 156-151
٢٠. حسن قاسمی، علی مختاری، فریدون پیامی و ویشتاسب سلیمانیان, امکان سنجي استفاده از ترکيب سه تايي ZnxHg(۱-x)Te به عنوان طيف نماي تابشهاي هسته اي , مجله پژوهش فيزيک ايران، جلد 18، صفحات 162-150کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. حامد آل ابراهیم ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک نانو ساختار نیمرسانای نوع n و بررسی خواص ساختاری، نوری و حسگری آنها جمعه ١ فروردين ١
٢. معصومه طالبی بررسی خواص ساختاری، الکترونی و اپتیکی مولکول پروپنال (C۳H۴O )با روشهای ابتدا به ساکن سه شنبه ٢٨ آذر ١٣٩٦
٣. خلیل علیدوستی بررسی پایداری فازهای اورتورمبیک ترکیب پروسکایت NaTaO۳ با استفاده از روش ابتدا به ساکن شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
٤. T. Hashemifar مطالعه و مدل سازی مکانیک کوانتومی خواص فیزیکی ترکیبات Sr۲(Co, Cu, Ni)WO چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦
٥. Hassan Ghasemi امکان سنجی استفاده از ترکیبات نیمرسانای سه¬تایی (, HgXA(۱-X)Se , HgXA(۱-X)Te HgBXC(۱-X) )و نیمرساناهای نانوذره¬ای دوتایی (HgTe , HgSe) جهت استفاده در طیف نمایی بر مبنای DFT چهارشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٦


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است