سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


علی رئیسی

استادیار

مهندسی آب

دانشکده کشاورزی

تلفن: 2363

ali_raeisi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   شبیه سازی عددی و هیدرولیک محاسباتی [CFD]: Finite Volume Method (FVM) ، Finite Difference Method (FDM) ، Finite Element Method (FEM: CG&DG)
   بهینه‌سازی
   مهندسی رودخانه
   آب‌های زیرزمینی
   هیدرولیکسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی علوم آب، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   دکتری، مهندسی عمران، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. رتبه اول دوره دکتری و عضو دفتر استعدادهای درخشان
٢. رتبه اول آزمون دکتری

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است