دوشنبه ٢٥ تیر ١٤٠٣


پریسا علی زاده دهکردی

استادیار

زراعت

دانشکده کشاورزی

تلفن:دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   کاربرد GIS و RS در پژوهشهای زراعیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٧
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦

مقالات
International Journal
1. Alireza NehbandaniA, Patrick FilippiB, Parisa Alizadeh-DehkordiC, Amir Dadrasi and Afshin Soltani, Use of interpretive machine learning and a crop model to investigate the impact of environment and management on soybean yield gap , Crop & Pasture Science, 2023
2. Alireza Nehbandani, Parisa Alizadeh-Dehkordi, Amir Dadrasi, Patrick Filippi, Amir Hajjarpoor, Global Suitability Analysis of Current and Future Climates for Rainfed Wheat Production , International Journal of Plant Production,2023
3. Parisa Alizadeh‑Dehkordi, Behnam Kamkar, Alireza Nehbandani, The effect of climate change on the future of rainfed wheat cultivation in Iran , Environment, Development and Sustainability, 2022کتب و جزوات
١. ، اگرواکولوژی مناطق خشک، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدافتخارات
١. احراز رتبه اول دوره دکتری از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - 1397

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است