سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


پریسا علی زاده دهکردی

استادیار

زراعت

دانشکده کشاورزی

تلفن:دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   کاربرد GIS و RS در پژوهشهای زراعیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٧
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. احراز رتبه اول دوره دکتری از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - 1397

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است