علیرضا محمدی

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

a.mohammadi344@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   نقد ادبی
   روش‌ تحقیق: روش‌شناسی نقد و مطالعات ادبی، روش‌شناسی کاربست نظریه در نقد و تحقیقات ادبی، آسیب شناسی مطالعات ادبی.
   ادبیات عرفانی : متون عرفانی، تفاسیر عرفانی، زبان عرفان
   طنزپژوهیسوابق تحصیلی
   دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، ریاضی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
Research Journal
١. علیرضا محمدی, روش‌شناسی و اخلاقِ استناد , مجله علمی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی. آبان 1400
٢. علیرضا محمدی. شیوا وکیلی مطلق, پیوند تصویری می و چهره در دیوان حافظ , مجله علمی پژوهشی کهن‌نامه ادب پارسی. بهار و تابستان 1399
٣. علیرضا محمدی, فابيولا و سيوژت؛ تعاريف، نقدها و کارکردها , فصلنامه نقد ادبی؛ بهار 1398
٤. علیرضا محمدی؛ سوسن موسایی, نظام خوانش و تفسیر حکایت در منطق الطیر , دوفصلنامه روایت شناسی؛ بهار 1398
٥. علیرضا محمدی, نقد کاربرد نظريه ادبي در مقالات پژوهشي (با تأکيد بر روايت‌شناسي ساختارگرا) , فصلنامه نقد ادبی؛ پاییز 1397
٦. علیرضا محمدی, ارتباط تفسیر و ساختار حکایت در مثنوی , مجله زبان و ادبیات فارسی؛ پاییز و زمستان 1396
٧. علیرضا محمدی؛ سوسن موسایی, تأثیر آخرت اندیشی بر عرفان سنایی در حدیقه الحقیقه , مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، زمستان 1396
٨. علیرضا محمدی؛ فاطمه حمزه, ساختار و کارکرد تصویر رویش در شعر شفیعی‌کدکنی , پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت؛ تابستان 1396
٩. علیرضا محمدی, جایگاه فرضیه در پژوهش‌های ادبی , فصلنامه نقد ادبی؛ تابستان 1395
١٠. علیرضا محمدی؛ فاطمه حمزه, نگاه شفیعی کدکنی و زرین کوب به عرفان؛ مقایسه تحلیلی رویکردها، مبادی و پی‌آمدها , مجله مطالعات عرفانی؛ پاییز 95
١١. علیرضا محمدی؛ اعظم ابدالی, ساختار روایی بوستان؛ اخلاقی یا عرفانی؟ , پژوهشنامه ادبیات تعلیمی؛ تابستان 95
١٢. علیرضا محمدی؛ اعظم ابدالی, کارکردهای روایی گفتگو در بوستان , مجله متن پژوهی ادبی؛ زمستان 1395
١٣. علیرضا محمدی, داستان تمثیلی؛ ساختار، تفسیر، چندمعنایی , دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی؛ پاییز و زمستان 1395
١٤. علیرضا محمدی, روایت شناسی ساختارگرا و مطالعات میان رشته ای , فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی. زمستان 94
١٥. علیرضا محمدی, روش شناسی هجویری در تعریف و نقد اصطلاحات تصوف , دوفصلنامه ادب فارسی. پاییز و زمستان 94
١٦. علیرضا محمدی, الگوهای روایی در حکایتهای تعلیمی , پژوهشنامه ادبیات تعلیمی. پاییز 1394
١٧. علیرضا محمدی, سبک‌شناسی روایت: الگوی تأویلی خطا، مجازات در ساختار حکایات عرفانی , فصلنامه نقد ادبی. تابستان 1394
١٨. علیرضا محمدی, نقش تأویل در گسترش زبان عرفان , مجله گوهر گویا. پاییز و زمستان 1393
١٩. علیرضا محمدی, نقش روابط علّی در داستان¬پردازی تفاسیر قرآن , مجله ادب پژوهی. تابستان 1393
٢٠. علیرضا محمدی, گزینش متن و روش شناسی مطالعات ادبی , مجله نقد ادبی: پاییز و زمستان 1392
٢١. علیرضا محمدی, روایت شناسی تمثیل داستانی , مجله الهیات هنر: زمستان 1392
٢٢. علیرضا محمدی و محمدعلی خزانه دارلو, درآمدی بر طنز عرفانی: با نگاهی انتقادی به پژوهش‌های حوزه طنز , مجله متن پژوهشی ادبی. تابستان 90
٢٣. علیرضا محمدی، محمدعلی خزانه دارلو، محمدکاظم یوسف پور, زمینه های گفتگویی طنز در مثنوی , مجله پژوهشهای ادب عرفانی: پاییز 90
٢٤. محمدکاظم یوسف پور، علیرضا محمدی, پیوندهای معنایی تمثیلهای وحدت وجود در مثنوی , مجله مطالعات عرفانی: بهار و تابستان 1390
٢٥. علیرضا محمدی کله سر، محمدعلی خزانه دارلو, بسترهای آفرینش هنری در متون عرفانی , مجله متن شناسی ادب فارسی: زمستان 1389
٢٦. علیرضا محمدی، محرم رضایتی, تاثیر ویژگیهای آوایی زبان فارسی بر موسیقی آوازی , مجله هنرهای زیبا: پاییز 88
٢٧. سعید بزرگ بیگدلی، هیبت الله اکبری گندمانی، علیرضا محمدی کله سر, نمادهای جاودانگی (تحلیل و بررسی نماد دایره در متون دینی و اساطیری) , مجله پژوهشهای ادب عرفانی: بهار 1386
٢٨. ناصر نیکو بخت , هیبت الله اکبری گندمانی , علیرضا محمدی کله سر, فلز و قداست آن در اساطیر ملی و متون دینی , مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: 1389
National Conference
٢٩. علیرضا محمدی؛ سوسن موسایی, نقش «نیستی» در مفهوم¬سازی وادی¬های سلوک در منطق¬الطیر , دوازدهمین همایش ملی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی؛ شهریور 96
٣٠. علیرضا محمدی؛ سوسن موسایی, وجوه و تعاریف نیستی در منطق الطیر عطار , همایش ملی متن پژوهی
٣١. علیرضا محمدی؛ فخرالسادات موسوی, مقایسه تحلیلی زمان روایی در فیلم و داستان , یازدهمین همایش انجمن ترویج
٣٢. علیرضا محمدی. اعظم ابدالی, پیوند حکایت با عنوان باب در متون تعلیمی , هشتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. بهمن 94
٣٣. علیرضا محمدی. فاطمه حمزه, تاثیر فرمالیسم بر پژوهشهای عرفانی محمدرضا شفیعی کدکنی , هشتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی. بهمن 94
٣٤. علیرضا محمدی, نگاهی انتقادی به جایگاه نظریه ادبی در مقالات علمی- پژوهشی با تأکید بر ساختارگرایی , چهارمین همایش ملی نقد ادبی- اردیبهشت 94
٣٥. علیرضا محمدی, نقش معرفتی و روایتی نماد چشم در مثنوی , ششمین همایش پژوهشهای ادبی، 1391. دانشگاه شهید بهشتیکتب و جزوات
١. علیرضا محمدی، جستارهایی در روش‌شناسی پژوهش ادبی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. پاییز 1400افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است