پنج شنبه ٣ اسفند ١٤٠٢


علی انصاری اردلی

استادیار

ریاضی کاربردی

دانشکده علوم ریاضی

تلفن:

ali.ansariardali@sci.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   linear and nonlinear optimization
   Control Theory, Optimal Control
   Nonsmooth Optimization
   Operations Research
   Mathematicalm Economicsسوابق تحصیلی
   پسا دکتری، ریاضی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٦
   دکتری، ریاضی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦

مقالات
International Journal
1. Gholam Hasan Shirdel, Maryam Zeinali, Ali Ansari Ardali,, Some non-smooth optimality results for optimization problems with vanishing constraints via Dini-Hadamard derivative(2021) ,
2. Ali Ansari Ardali, Maryam Zeinali, Gholam Hasan Shirdel, Some Pareto Optimality Results for Nonsmooth Multiobjective Optimization Problems with Equilibrium Constraints(2022) ,
3. Bahram Hosseinzadeh Samani, Ava Behruzian, Mohammad Hadi Khoshtaghaza, Mehrsa Behruzian, Ali Ansari Ardali, The investigation and optimization of two combined pasteurization methods of ultrasonic-pulse electric field and hydrodynamic-pulse electric field on sour cherry juice using RSM-TOPSIS(2020) ,
4. A. Ansari Ardali, S. Nobakhtyan, and N. Movahedian, Convexificators and boundedness of the Kuhn-Tucker multiplier sets‎. "Optimization”.(2017). ,
5. A. Ansari Ardali, S. Nobakhtyan, and N. Movahedian; , Optimality conditions for nonsmooth equilibrium problems via Hadamard directional derivative. “Set-valued and VariationalAnalysis”. (2016). ,
6. A. Ansari Ardali, S. Nobakhtyan, Necessary Optimality Conditions for isolated local minimum of nonsmooth multiobjective problems, Numerical Functional Analysis and Optimization, (2015) ,
7. A. Ansari Ardali, S. Nobakhtyan, Boundedness‎ of the ‎strong‎ KKT ‎Multipliers ‎for ‎proper and isolated efficiencies in ‎nonsmooth‎ multiobjective‎ optimization. “Mathematical Reports”.(2015). ,
8. A. Ansari Ardali, S. Nobakhtyan, and N. Movahedian, Optimality conditions for nonsmooth mathematical programs with equilibrium constraints, using convexificators, Optimization.(2014) ,
Research Journal
9. Ali Ansari Ardali,Ahmadreza Raeisi Dehkordi,, A nonsmooth multi-objective model for hub location problem(2022) ,
١٠. علی انصاری اردلی, دوگانگي نوع ولف براي برنامه‌ها‌‌ي رياضي با قيود تعادلي ناهموار (2021) ,
11. Ali Ansari Ardali, Necessary optimality conditions for non-smooth continuous-time problems, using convexi cators(2021) ,
12. Bahram Hosseinzadeh Samani, Marziyeh Ansari Samania, Rahim Ebrahimi,Zahra Esmaeili, Ali Ansari Ardali, Energy, Exergy and environmental Analysis and optimization of Biodiesel Production from Rapeseed using Ultrasonic Waves(2020) ,
13. A. Ansari Ardali, Boundedness of KKT multipliers in fractional programming problem using convexificators. “Iranian Journal of Operational Research” (2015). ,
International Conference
14. Ali Ansari Ardali,Ahmadreza Raeisi Dehkordi,, A linear time algorithm for the mini-max location problem(2022) ,
15. Ali Ansari Ardali,Ahmadreza Raeisi Dehkordi,, An exact penalty method for the multi-source location problem(2022) ,
16. Ali Ansari Ardali,Ahmadreza Raeisi Dehkordi,, An exact penalty method for the multi-source location problem(2022) ,
17. Ahmadreza Raeisi Dehkordi, Ali Ansari Ardali, The Minimax Location Problem with Closest Distance with Circle Demand Regions(2021) ,
18. Ali Ansari Ardali, Optimality and duality for efficiency in nonsmooth multiobjective fractional optimization problems(2021) ,
19. Ali Ansari Ardali, A new proof of the second order conditions of non-linear fractional programming(2021) ,
20. A. Ansari Ardali, S. A. Raeisi and E. Mokhlis, The multi-objective hub location problem.50th Annual Iranian Mathematics Conference.(2019) ,
21. A. Ansari Ardali, S. A. Raeisi, Optimality and duality for proper efficient solutions in nonsmooth multiobjective optimizatio.50th Annual Iranian Mathematics Conference.(2019) ,
22. Ali Ansari Ardali, Convexificators and strong KKT Multipliers for proper and isolated efficiencies in multiobjective optimization, 49th Annual Iranian Mathematics Conference.(2018) ,
National Conference
23. Yasin Fadaei , Ali Ahmadi , Ali Ansari Ardali, Modeling of B cells leukemia using system of fractional ordinary differential equations(2020) ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مریم زینلی شرایط بهینگی و دوگانگی در رده ای از مسائل غیر محدب ناهموار سه شنبه ٢٩ شهريور ١٤٠١
٢. نجمه قانی الگوریتم کوپر و روش نیوتون اصلاح شده در مسائل مکان یابی چند منبعه یکشنبه ١٣ شهريور ١٤٠١
٣. عیسی مخلص حل عددی مسائل مکان‌یابی منابع در برنامه ریزی شهری دوشنبه ٧ مرداد ١٣٩٨
٤. علیرضا ظفریان معادله اویلر-لاگرانژ تعمیم یافته برای مسائل حساب تغییرات ناهموار شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است