جمعه ٣١ شهريور ١٤٠٢


مهران عربی

دانشیار

زیست جانوری

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324419

mehranarabi@hotmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   پرورش و تکثیر بی مهرگان جهت مصارف کشاورزی - صنعتی - غذایی- پزشکی.
   ترمیم زخم با استفاده از ماکرومولکول های مشتق از جانوران و گیاهان
   تاکسیکولوژی (Toxicology)سوابق تحصیلی
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٩
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧١
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، ، هند ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالات
International Journal
1. Arezoo Torabi Farsani , Mehran Arabia,, Mohammad Shadkhast, Arezoo Torabi Farsani , Mehran Arabi, Mohammad Shadkhast 2021. Ecotoxicity of chlorpyrifos on earthworm Eisenia fetida (Savigny, 1826): Modifications in oxidative biomarkers. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 249 (2021) 109145 , Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 249 (2021) 109145
2. Mehran Arabi, Shohreh Hosseini Nasab, et al., Mehran Arabi, Shohreh Hosseini Nasab, et al. 2021. Auraptene exerts protective effects on maternal separation stress-induced changes in behavior, hippocampus, heart and serum of mice. International Immunopharmacology 93 (2021) 107436 , his study aimed to assess the probable underlying mechanisms that mediate changes in the behavior, hippocampus, heart and serum in the mouse model of maternal separation (MS) stress. We eval-uated the possible protective effects of auraptene
3. Touran Mahmoudi, Zahra Lorigooini1, Mahmoud Rafieian‑kopaei, Mehran Arabi, et al. 2020., Touran Mahmoudi, Zahra Lorigooini1, Mahmoud Rafieian‑kopaei, Mehran Arabi, et al. 2020. Effect of Curcuma zedoaria hydro-alcoholic extract on learning, memory deficits and oxidative damage of brain tissue following seizures induced by pentylenete , Behav Brain Funct.,(2020) 16:7
4. M. Nasiria, M. Arabi et al., M. Nasiria, M. Arabi et al. 2020. Purification of a Moderately Thermal Stable Amylase from Earthworm 4 Allolobophora Choloretica for Starch Processing. Biomacromol. J., Vol. 6, No. 2: 1-9. , Biomacromol. J., Vol. 6, No. 2: 1-9.
5. P. Ramiana, M. Arabia and R. Hemmati, P. Ramiana, M. Arabia and R. Hemmati (2019). Novel Amylase in Coelomic Fluid and Body Extract from the Earthworm 4Allolobophora Chlorotica. Biomacromol. J., Vol. 4, No. 1, , April 2019 ,
6. N. Kamalzaeia, M. Arabia and R. Hemmati , N. Kamalzaeia, M. Arabia and R. Hemmati (2019). A Novel Cellulase from the Earthworm Allolobophora Chlorotica. Biomacromol. J., Vol. 4, No. 1, April 2019 ,
7. ParaStoo Yarmohammadi Samani1, PariSa Yarmohammadi Samani2 , mehran arabi3, mohammad ShadkhaSt4 , PeYman Yarmohammadi Samani5, eLahe Piraei6, ParaStoo Yarmohammadi Samani1, PariSa Yarmohammadi Samani2 , mehran arabi3, mohammad ShadkhaSt4 , PeYman Yarmohammadi Samani5, eLahe Piraei6Repeated-Dose Toxicity in Mouse Liver and Kidney after Skin Exposure to Silver Nanoparticles (2018). Journal o ,
8. Mahsa Tashakori Miyanroudi, Mehran Arabi , Mahsa Tashakori Miyanroudi, Mehran Arabi (2016). Evaluation the effect of silver nanoparticles on oxidative stress biomarkers in blood serum and liver and kidney tissues Nanomed. J.; 3(3):179-185. ,
9. Amin Bigham-Sadegh, Mehran Arabi, Effat Karimi, Iraj Karimi and Ahmad Oryan, Amin Bigham-Sadegh, Mehran Arabi, Effat Karimi, Iraj Karimi and Ahmad Oryan (2016). Tendon injury healing with G-90 in a rabbit model: biomechanical and histopathological evaluation. VETERINARSKI ARHIV; 86 (3): 407-420. ,
10. P.Yarmohammadi-Samani, M.Arabi , P.Yarmohammadi-Samani, M.Arabi (2015). Nanosilver and Silver Nitrate induced toxicity in a subacute murine dermal model. Int.J.NanoDimens. 6(2): 183-188, Spring 2015. ,
١١. نرگس نجفی ٬مهران عربی ٬حمیرا جعفرزاده, نرگس نجفی ٬مهران عربی ٬حمیرا جعفرزاده (1393). اثر القا کنندگی ژل آلوئه ورا بر بیان ژن رسپتور فاکتور رشد اپیتلیالی در زخمهای پوستی موشهای نر Balb/c . مجله سلول و بافت. جلد 5، شماره1، بهار 1393- صفحات 53 الی 61. ,کتب و جزواتافتخارات
١. ثبت اختراع (Patents): • شوینده بیولوژیک و لکه بر مشتق از کرم های خاکی.
٢. ثبت اختراع و نوآوری- داروی ترمیم زخم ها استخراج شده از عصاره بدن کرم های خاکی
٣. نویسنده یک فصل از کتاب: - Male fertility and lipid metabolism. Chapter 16, (S.R. De Vriese & A.B. Christopher, Eds.), AOCS Press, USA, pp. 250-267.
٤. پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری و برتر کشوری – 1384پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. عزت کریمی Evaluation of the Effects of Earthworm-based Products(Eisenia foetida) on the control of Pathogenicity of Root-Knot Nematode (Meloidogyne incognita) in Cucumber یکشنبه ١ فروردين ١٤٠٠
٢. سودابه کشکولی Assessment of the ability of Tenebrio molitor larvae extract on skin wound healing in mice دوشنبه ١ شهريور ١٤٠٠
٣. فاطمه محمودیان Evaluation of the toxicity of expired butachlor on physiological and behavioral responses in Californian red earthworm یکشنبه ١ فروردين ١٤٠٠
٤. فرنوش محمدی لشتری Evaluation of healing properties of the whole body extract of Zophobas morio larvae on cutaneous wounds in mice چهارشنبه ١ بهمن ١٣٩٩
٥. آرزو ترابی فارسانی Impacts of expired chlorpyrifos on some physiological and behavioral responses in earthworm Eisenia feotida شنبه ١ شهريور ١٣٩٩
٦. آرزو ترابی Impacts of expired chlorpyrifos on some physiological and behavioral responses in earthworm Eisenia feotida. جمعه ١ فروردين ١
٧. سودابه کشکولی Assessment of the ability of Tenebrio molitor larvae extract on skin wound healing in mice. جمعه ١ فروردين ١
٨. شهره حسینی نسب Chronic stress induced- behavioral disorders and altered biochemical parameters in mouse brain by separation from the mother: protective effects of auraptene. پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٨
٩. میمنت نصیری Purification of amylase from earthworm Allolobophora chlorotica. پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٨
١٠. مریم مکوندی اثر دایوسمتین بر علایم پارکینسون القا شده با 6- هیدروکسی دوپامین در موش های صحرایی نر. سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
١١. توران محمودی Assessment of the protective effect of Curcuma zedoaria essential oil and extract on the severity of seizure, learning and memory in rats kindled by PTZ . سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
١٢. نسرین کمالزایی Characterization of cellulase activity in the whole body extract and coelomic fluid of earthworm Allolobophora chlorotica. سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
١٣. ندا فتاحی نژاد Evaluation of the effect of Hyssopus officinalis L. essential oil and extract on the improvement of seizure symptoms kindled by pentylenetetrazol in male rats سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
١٤. پروین رامیان Investigation of amylase activity in coelomic fluid and body homogenate of earthworm Allolobophora chlorotica. سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است