علی بیاتی اشکفتکی

دانشیار

ریاضی محض

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401 (2392)

bayati.ali@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی وجود جواب در معادلات دیفرانسیل، انتگرال و تابعی به کمک نظریه عملگرها
   کاربرد ماتریسهای تصادفی نامتناهی در نظریه احتمال
   عملگرهای طولپا در فضاهای لبگ گسسته
   عملگرهای حافظ احاطه سازی و خواص توپولوژیک آنها
   عملگرها و ماتریسهای تصادفی و تصادفی دوگانه نامتناهیسوابق تحصیلی
   دکتری، ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه زابل ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالات
International Journal
1. Farid Bahrami, Ali Bayati, Mahmoud Manjegani, Majorization on $l_{\infty}$ and on its closed linear subspace c, and their linear preservers, Linear Algebra and its Applications, (2012), 2340-2358. ,
2. Javad Alidousti, Reza Khoshsiar, Ali Bayati, Stability and Dynamics of a Fractional Order Leslie-Gower Prey-predator Model, (2015), 2075-2086 ,
3. Ali Bayati, Noha Eftekhari, convex majorization on discrete lp spaces, Linear Algebra and its Applications, (2015), 124-140 ,
4. Ali Bayati, Mahmoud Manjegani, Some properties of operators preserving convex majorization on discrete lp spaces, Linear Algebra and its Applications, (2015), 130-140. ,
5. Ali Bayati, Generalized Kakutani’s conjecture for doubly stochastic operators, LINEAR AND MULTILINEAR ALGEBRA, (2017), 1311-1315 ,
6. Farid Bahrami, Ali Bayati, Mahmoud Manjegani, Operator-valued Bochner integrable functions and Jensen’s inequality, Georgian Mathematical Journal, (2013), 625-640 ,
7. Noha Eftekhari, Ali Bayati, Isotonic linear operators on the space of all convergent real sequences, Linear algebra and its applications, (2016), 535-550 ,
8. Farid Bahrami, Ali Bayati, SOME TOPOLOGICAL PROPERTIES OF THE SET OF LINEAR PRESERVERS OF MAJORIZATION ON $lp(I)$, Electronic Journal of Linear Algebra, (2013), 655-663. ,
9. Farid Bahrami, Ali Bayati, Mahmoud Manjegani, Linear preservers of majorization on lp(I), Linear Algebra and its Applications, (2011), 3177-3195 ,
10. Ali Bayati, Minimal completion of $I\times I$ doubly substochastic matrices, Linear and multilinear algebra, (2020) , 10.1080/03081087.2020.1781754
11. Hossein Hassani, Mohammad Shafie Dahaghin, Mohammad Hossein Heydari, Ali Bayati , A New Optimization Method Based on Generalized Polynomials for Fractional Differential Equations, Fundamenta Informaticae, (2017), 443-457. ,
12. Ali Bayati, Noha Eftekhari, Characterization of Linear Preservers of Generalized Majorization on $c_۰$, Filomat, (2017), 4979-4988. ,
13. Ali Bayati, D–NORM AND ITS ISOMETRIES ON $c_۰$ SPACES, Operators and Matrices, (2017), 1141-1148. ,
14. Ali Bayati, Mina Heydari, Farid Bahrami, DSS-weak majorization and its linear preservers on lp spaces, Linear and Multilinear Algebra, (2017) 2076-2088. ,
15. Ali Bayati, Noha Eftekhari, Characterization of Two-sided Order Preserving of Convex Majorization on $l^p(I)$, Filomat, (2017), 7903-7910. ,
16. Javad Alidousti, Reza Khoshsiar, Ali Bayati, Stability analysis of nonlinear fractional differential order systems with Caputo and Riemann Liouville, Turkish Journal of Mathematics, (2017) 1260-1278. ,
17. Javad Alidousti, Ali Bayati, Reza Khoshsiar, STABILITY AND F ASYMPTOTIC STABILITY ANALYSIS OF NONLINEAR FRACTIONAL ORDER SYSTEMS WITH RIEMANN-LIOUVILLE DERIVATIVE, Neural, Parallel, and Scientific Computations, (2018) 326-343 ,
18. Noha Eftekhari, Ali Bayati, Characterization of strong preserver operators of convex equivalent on the space of all real sequence tend to zero, Filomat, 2019, 221-231 , 10.2298/FIL1901221E
Research Journal
١٩. علی بیاتی, عملگرهاي پوچ دوگانه و بررسي قضيه بيرکهوف در فضاهاي گسسته از نوع، پژوهش هاي رياضي، (1397)، 10-1 ,
20. Mohammad Hosein Labaf, Noha Eftekhari, Ali Bayati, ADMITTING CENTER MAPS ON MULTIPLICATIVE METRIC SPACE, Journal of Algebraic Systems, (2020) 2345-5128. ,
Promotion Journal
21. Ali Bayati, Javad Alidousti, Reza Khoshsiar, Stability analysis of fractional-order nonlinear systems via lyapunov methods, JOURNAL OF MAHANI MATHEMATICAL RESEARCH CENTER, (2017), 61-73. ,کتب و جزواتافتخارات
١. رتبه اول کارشناسیپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. الهام محمدی عبدوند نتایجی در محل مقادیر ویژه ماتریس های تصادفی دوگانه با اثر صفر پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٨
٢. سحر تلاشان نرم های معادل روی c۰ به همراه خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت های آفین نا انبساطی پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٨
٣. امین رییسی باباحیدری نتایجی بر ماتریس های نامتناهی و ماتریس های روی فضای وزنی L۱ و کاربردهای آنها پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٨
٤. ارزو زیلابی محافظ ضعیف و عملگرهای زیرتصادفی دوگانه سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
٥. زهره رحمتی محافظ های خطی احاطه سازی ضعیف روی فضاهای lp سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
٦. حسن مظاهری تهرانی روش جدید بسط تکراری برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی-خطی از مرتبه کسری یکشنبه ١ فروردين ١٣٩٥
٧. سمیرا شیروانی فیل ابادی بررسی تحلیلی دسته ای از معادلات دیفرانسیل خطی کسری با تاخیر زمانی یکشنبه ١ فروردين ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است