دوشنبه ٢٥ تیر ١٤٠٣


مجتبی بنیادیان

استاد تمام

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324427

boniadian@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   میکروبیولوژی مواد غذایی و باکتریهای بیماریزا منتقله از مواد غذایی
   مولکولار بیولوژی باکتریها
   بیماریهای مشترک انسان و حیوانات
   اپیدمیولوژی
   بهداشت مواد غذاییسوابق تحصیلی
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٨
   پسا دکتری، بهداشت عمومی (تمام گرایشها)، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   دوره تحقیقاتی، دامپزشکی، دانشگاه اتاوا، کانادا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١

مقالات
International Journal
1. Mojtaba Bonyadian*, Hamdollah Moshtaghi and Hamidreza Kazemeini, The Sensitivity of the Real-time PCR and Nested-PCR for Detection of Coxiella burnetii in Milk Samples , Entomology and Applied Science Letters, 2017, Volume 4, Issue 2, Page No: 11-15
2. Mirshekari S.; Safari R.; Adel M.; Motalebi Moghanjoghi A.A. Khalili E.; Bonyadian M., Antimicrobial and antioxidant effects of nisin Z and sodium benzoate in vacuum packed Caspian Kutum (Rutilus frisii) fillet stored at 4◦C , Iranian Journal of Fisheries Sciences 15(2) 789-801 2016
3. Mojtaba Bonyadian1*, Hamdallah Moshtaghi1, Mariam Akhavan Taheri, Molecular characterization and antibiotic resistance of enterotoxigenic and enteroaggregative Escherichia coli isolated from raw milk and unpasteurized cheeses , Veterinary Research Forum. 2014; 5 (1) 29 - 34
4. Bonyadian, M.; Ale Agha, S. and Motahari fard, A., Isolation and identification of Salmonellae from chicken carcasses in processing plants in Yazd province, central Iran , Iranian Journal of Veterinary Research, University of Shiraz, Vol. 8, No. 3, Ser. No. 20, 2007
5. Bonyadian, M.; Moshtaghi, H.; Nematalahi, A.; Rahimi, E.; Akhavan Taheri, M. and Karami, S., Isolation of enterotoxigenic and enteroaggregative straines of Escherichia coli from chicken carcasses by PCR , Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, Vol. 12, No. 3, Ser. No. 36, 2011
6. H. Nourani & A. Parchami & M. Bonyadian, Double outlet right ventricle in a calf , Comp Clin Pathol, 2008,
7. E. Rahimi, M. Bonyadianb,*, M. Rafeic, H.R. Kazemeinic, Occurrence of aflatoxin M1 in raw milk of five dairy species in Ahvaz, Iran , Food and Chemical Toxicology 48 (2010) 129–131
8. Rahimi, E. Momtaz, H. Bonyadian, M., PCR detection of Campylobacter sp. from turkey carcasses during processing plant in Iran. , Food Control, 2010, 21: 692-694
9. Barati, S. Bonyadian, M. Habibian, R. Joustojoo, T, Antibiotic resistance of enterotoxigenic and enteroaggrigative E. coli isolated from gastroenteritis cases ,
10. Mojtaba Bonyadian, Roya Habibian, Mahsa Zamani, Identification and characterization of shiga toxin producing E. coli isolated from patients with diarrhoea in Iran ,
Research Journal
١١. مجتبی بنیادیان، حمیدرضا عزیزی، عماد سیاحی, اﺛﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲﮔﯿﺎه اﺳﻄﻮﺧﻮدوسﻋﻠﯿﻪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ , مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1394، 17، 3
١٢. مجتبی بنیادیان، سارا براتی، رویا حبیبیان، تسکینه جستجو, ﺑﺮرﺳی ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘی ﺑیﻮﺗیکی ﺑﺎکﺘﺮی ﻫﺎی اشریشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال در شهرستان شهرکرد , مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1392، 15، 6
١٣. مجتبی بنیادیان، حسین طهماسبی, آلودگی گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد به و سروتیپ های O26 ، O157 و E.coli , پژوهش و سازندگی، 1391، 97
١٤. حسین نورانی، مجتبی بنیادیان، ایرج کریمی, گزارش لیومیوسارکوم مهبل در یک گاو شیری , پژوهش و سازندگی، 1390، 92
١٥. مجتبی بنیادیان، حمداله مشتاقی, ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛیﺮ روﻏﻦ ﻫﺎی ﻓﺮار ﺑﺮﺧی از ﮔیﺎﻫﺎن ﺳﻨﺘی ﺑﺮ روی ﺑﺎکﺘﺮی اﺳﺘﺎﻓیﻠﻮکﻮک اورﺋﻮس در پنیرهای صنعتی , فصلنامه گیاهان دارویی، 1385، 6، 1
١٦. مجتبی بنیادیان، تقی زهرایی صالحی، امیر مهربانی, ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش واﮐﻨﺶ زﻧﺠﯿﺮهای ﭘﻠﯿﻤﺮاز و ﮐﺸﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ در ﺷﯿﺮ ﺧﺎم , 1509-1516 ،1394 ،1 ﭘﺎﺗﻮﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای،
١٧. مجتبی بنیادیان، حسن فریدیزاد، اوا اکبریان، عفت کریمی, آﻟﻮدﮔﯽ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺰلآﻻی ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی روده ای در استان چهارمحال وبختیاری , مجله دامپزشکی ایران، 1394، 10، 4
١٨. مجتبی بنیادیان، حمداله مشتاقی، امین نعمت الهی، زینب نقوی, ﺑﺮرﺳیﻣیﺰان ﻣﺎﻫی ﻓﻠﺰات ﺳﺮب، ﻗﻠﻊ، ﻣﺲ و کﺎدﻣیﻮم در کﻨﺴﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟیﺪ ﺷﺪه در ایﺮان , فصلنامه علوم وصنایع غذایی، 1390، 8، 29
١٩. مجتبی بنیادیان، عزیزاله ابراهیمی، فاطمه افلاکیان, ﺑﺮرﺳی آﻟﻮدﮔی ﻣیکﺮوﺑی ﻫﻮای ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟ یﺪ کﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻟﺒﻨی , فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 1395، 57، 13
٢٠. 3 ، مرضیه جمالی 2 *، عزیزالله ابراهیمی 1 مجتبی بن, مطالعه ی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی جدا شده از شیر خام و پنیر غیرپاستوریزه و بررسی انتقال مقاومت به باکتری E. coli K12 , نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران ، دوره 7 شماره 1
٢١. ﻣﺠﺘﺒی ﺑﻨیﺎدیﺎن، عبداله قاسمی، فرشید فتاحی, اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣیکﺮوﺑی روﻏﻦ ﻫﺎی ﻓﺮار ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔیﺎه دارویی ﺑﺮ ﺑﺎکﺘﺮی کﻠﺴﺘﺮیﺪیﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﺠﻨﺲ , ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﮔیﺎﻫﺎن دارویی، ﺳﺎل یﺎزدﻫﻢ، دوره اول، ویﮋه 1390 ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ، زﻣﺴﺘﺎن
22. Mojtaba Bonyadian , Identifying verotoxigenic Escherishia.coli isolated from cold water fishes by Multiplex PCR in Chaharmahal Va Bakhtiary province ,
23. Mojtaba Bonyadian , Identifying verotoxigenic Escherishia.coli isolated from cold water fishes by Multiplex PCR in Chaharmahal Va Bakhtiary province ,
٢٤. فرید خلیلی بروجنی، حمداله مشتاقی، مجتبی بنیادیان, بررسی میزان آلودگی گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد به لیستریا ایوانوویو تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ,
٢٥. مجتبی بنیادیان، تقی زهرایی صالحی، حمداله مشتاقی، احسان زائر زاده, ارزیابی وضعیت آلودگی پنیرهای سنتی به سروتیپهای اشریشیا کلی در استان چهارمحال و بختیاری ,
٢٦. مجتبی بنیادیان، الهام خلیلی صدرآباد، الهه عسگری، محسن پور مقدس, بررسی تاثیر عصاره روغنی گیاه نعناع برروی رشد و بقاء برخی از باکتریهای بیماریزای غذایی ,
٢٧. مجتبی بنیادیان، تقی زهرایی صالحی، محمد رضا محزونیه، فروغ اخوان طاهری, مطالعه ژنهای حدت سویه های وروتوکسین زای باکتری اشریشیا کلی جدا شده از شیرهای خام و پنیرهای غیر پاستوریزه ,کتب و جزوات
١. مجتبی بنیادیان، بهداشت صنایع گوشت،افتخارات
١. استاد نمونه آموزشی در سالهای 1388 و 1392
٢. - پزوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد 1386پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. محمدعلی فتوحی اثر ضد باکتریایی گیاه ریواس در شرایط آزمایشگاهی روی باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز و یرسینیا انتروکولیتیکا چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است