شنبه ٢١ فروردين ١٤٠٠


علیرضا داودیان دهکردی

استاد تمام

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

alireza.davoudian@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی و مطالعه ریزساختارهای دگرشکلی در پهنه ی برشی
   بررسی پترولوژی، تکتونیک، تعین سن و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین و دگرگونی به ویژه در پهنه زمین ساختاری سنندج-سیرجان و به میزان کم‌تر در پهنه زاگرس و ایران مرکزی
   مطالعات صحرایی، پتروگرافی، مینرال شیمی، ژئوترموبارومتری، جدایش کانی، تعیین سن به روش 40Ar/39Ar در کانی‌های آمفیبول، بیوتیت، فنژیت، فلدسپار و موسکویت و روش تعیین سن U-Pb Zircon به همراه ژئوشیمی ایزوتوپی Sr-Nd-Pb سنگ کل در سنگ‌های آذرین و دگرگونی
   بررسی ریزساختارهای سنگ‌های دگرگونی به ویژه تحت تاثیر دگرشکلی شکل‌پذیرسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، زمین شناسی، ، اتریش ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   دکتری، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ارشد، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٣
   کارشناسی ، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٨

مقالات
International Journal
1. Arezoo Moradi, Nahid Shabanian , Ali Reza Davoudian , Hossein Azizi ORCID Icon, José Francisco Santos & Yoshihiro Asahara, Geochronology and petrogenesis of the Late Neoproterozoic granitic gneisses of Golpayegan metamorphic complex: a new respect for Cadomian crust in the Sanandaj-Sirjan zone, Iran , International Geology Review, 2020, vol, 13-14. https://doi.org/10.1080/00206814.2020.1821251
2. Ghasempour, M.R., Davoudian, A.R., Shabanian, N., Moeinzadeh, H. and Nakashima, K., Geochemistry and mineral chemistry of gabbroic rocks from Horjand of Kerman province, Southeast of Iran: Implications for rifting along the northeastern margin of Gondwana. , Journal of Geodynamics, 2020, 133, p.101675.
3. Shabanian, N., Davoudian, A.R., Azizi, H., Asahara, Y., Neubauer, F., Genser, J., Dong, Y. and Lee, J.K., Petrogenesis of the Carboniferous Ghaleh-Dezh metagranite, Sanandaj–Sirjan zone, Iran: constraints from new zircon U–Pb and 40Ar/39Ar ages and Sr–Nd isotopes , Geological Magazine, 2020, pp.1-30.
4. Tavakoli, N., Davoudian, A.R., Shabanian, N., Azizi, H., Neubauer, F., Asahara, Y., Bernroider, M., Zircon U-Pb dating, mineralogy and geochemical characteristics of the gabbro and gabbro-diorite bodies, Boein–Miandasht, western Iran. , International Geology Review, 2019, pp.1-19.
5. Davoudian, A.R., Khalili, M., Noorbehsht, I., Dachs, E., Genser, J. and Shabanian, N., Geochemistry of metabasites in the north of the Shahrekord,Sanandaj-Sirjan Zone, Iran , Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen: Journal of Mineralogy and Geochemistry, 2006, 182(3), pp.291-298.
6. Davoudian, A.R., Hamedani, A., Shabanian, N. and Mackizadeh, M.A., Petrological and geochemical constraints on the evolution of the Cheshmeh-Sefid granitoid complex of Golpayegan inthe Sanandaj-Sirjan zone, Iran , . Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen: Journal of Mineralogy and Geochemistry, 2007, 184(2), pp.117-129.
7. Davoudian, A., Genser, J., Dachs, E., Shabanian, N.,, Petrology of eclogites from north of Shahrekord, Sanandaj-Sirjan Zone, Iran , Mineralogy and Petrology, 2008. 92, 393-413.
8. Shabanian, N., Khalili, M., Davoudian, A.R., Mohajjel, M.,, Petrography and geochemistry of mylonitic granite fromGhaleh-Dezh, NW Azna, Sanandaj-Sirjan zone, Iran , N. Jb. Miner. Abh., 2009, 185, 233-248.
9. Khodami, M., Noghreyan, M. and Davoudian, A.R., Pliocene–Quaternary Adakite volcanism in the Isfahan area, Central Iranian magmatic belt , Neues Jahrbuch Fur Mineralogie-Abhandlungen, 2009, 186(3), pp.235-248.
10. Khodami, M., Noghreyan, M. and Davoudian, A.R., Geochemical constraints on the genesis of the volcanic rocks in the southeast of Isfahan area, Iran , Arabian Journal of Geoscience, 2010, 3(3), pp.257-266
11. Babaahmadi, A., Mohajjel, M., Eftekhari, A. and Davoudian, A.R., An investigation into the fault patterns in the Chadegan region, west Iran:Evidence for dextral brittle transpressional tectonics in the Sanandaj–Sirjan Zone , Journal of Asian Earth Sciences, 2012, 43(1), pp.77-88.
12. Davoudian, A.R., Genser, J., Neubauer, F. and Shabanian, N., 40Ar/39Ar mineral ages of eclogites from North Shahrekord in the Sanandaj–Sirjan Zone, Iran: Implications for the tectonic evolution of Zagros orogen. , Gondwana Research, 2016, 37, pp.216-240.
13. Malek-Mahmoudi, F., Davoudian, A.R., Shabanian, N., Azizi, H., Asahara, Y., Neubauer, F. and Dong, Y., Geochemistry of metabasites from the North Shahrekord metamorphic complex, Sanandaj-Sirjan Zone: Geodynamic implications for the Pan-African basement in Iran , Precambrian Research, 2017, 293, pp.56-72.
14. Badr, A., Davoudian, A.R., Shabanian, N., Azizi, H., Asahara, Y., Neubauer, F., Dong, Y. and Yamamoto, K., A- and I-type metagranites from the North Shahrekord Metamorphic Complex, Iran: Evidence for Early Paleozoic post-collisional magmatism , Lithos, 2018, 300, pp.86-104.
15. Shabanian, N., Davoudian, A.R., Dong, Y. and Liu, X., U-Pb zircon dating, geochemistry and Sr-Nd-Pb isotopic ratios from Azna-Dorud Cadomian metagranites, Sanandaj-Sirjan Zone of Western Iran , Precambrian Research, 2018, 306, pp.41-60.
16. , 40Ar/39Ar mineral ages of eclogites from North Shahrekord in the Sanandaj–Sirjan Zone, Iran: Implications for the tectonic evolution of Zagros orogen ,
Research Journal
١٧. قاسم پور م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، معين زاده س, سنگ نگاري، شيمي کاني و دما فشارسنجي توده هاي نفوذي گابرو-ديوريت منطقه حُرجند، شمال شرق کرمان , 1398، علوم زمين خوارزمي 5:249-274
١٨. پردیس جعفری , ناهید شبانيان بروجني , علیرضا داودیان دهکردی , حسین عزیزی , منشاء و ژئودینامیک دلریت‌های گنبد نمکی کوهرنگ , 1399، پژوهشهاي دانش زمين 41:32-46
١٩. بزرگمهر ع، مراديان تشنيزي ا، رياحي بختياري ح، داوديان دهکردي ع، کريمي م، شبانيان ن, شناسايي و تفکيک منطقه هاي با خلوص بالاي کاني کلسيت در واحدهاي کربناتي با استفاده از داده هاي چند طيفي استر و سنتينل (مورد بررسي شمالغرب شهرکرد) , 1399 - مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران، 2، 461-474
٢٠. بندخت م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، عزيزي ح، کريمي م , ريزساختارهاي دگرشکلي ديناميک در کانيهاي گنايس چشمي منطقه توتک، پهنه سنندج سيرجان ايران زمين ساخت , مجله زمین ساخت 1399
٢١. افشین هنربخش * ، روحاهلل کریمیان کاکلکی 7 ، غالمرضا شمس قهفرخی 2 ، علیرضا داودیان دهکردی 3 4 ، مهدی پژوهش, مدلسازي جريان در يک قوس از رودخانه طبيعي بر اساس مدلهاي مختلف آشفتگي (مطالعه موردي: رودخانه دوآب صمصامي) ,
٢٢. مهدی پژوهش علیرضا داودیان دهکردی لطف علی چراغپور عاطفه بزرگمهر , بررسي روند تغييرات کاربري اراضي در بالادست حوزه سد زاينده رودمطالعه موردي: (حوزه آبخيز توف سفيد، استان چهارمحال و بختياري) ,
٢٣. فرزانه ولیپور هفشجانی، ناهید شبانیان بروجنی ، علیرضا داوديان دهکردی، محسن کريمی دهکردی, تعيين نوع ، شرايط هوازدگي و جاي گاه زمينساختي سنگ مادر شيستهاي کوارتز-فلدسپاتي در? سوردي دوشا، شمال شرق درياچه زاينده رود، پهن? سنندج-سيرجان ,
٢٤. شهربانو رحمانی عطاءالله ابراهیمی علیرضا داودبان دهکردی, پيش بيني نقشه پوشش گياهي بر مبناي عوامل ژئومورفولوژي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: سبزکوه استان چهارمحال و بختياري) ,
٢٥. مهدی پژوهش علیرضا داودیان عطا میرسلیمانی فهمیه چونی مونا مسعودی مرضیه کیهان پناه, بررسي آلودگي ميکروبي آب آشاميدني منطقه شمال‌غرب اقليد.. ,
٢٦. افشین هنربخش روح الله کریمیان کاکلکی غلام رضا شمس علیرضا داودیان دهکردی رضا شمس قهفرخی , بررسي عددي سه بعدي تغييرات الگوي جريان در دو قوس متوالي همگرا و واگرا از يک رودخانه طبيعي با استفاده از مدلSSIIM.۲ ,
٢٧. مهین هاشمی ناهید شبانیان بروجنی علیرضا داودیان دهکردی حسین عزیزی, بررسي سنگ‌نگاري پاراگنيس‌هاي شمال شرق گلپايگان: ميگماتيتي شدن و شواهد دگرگوني پسرونده ,
٢٨. مهین هاشمی ناهید شبانیان بروجنی علیرضا داودیان دهکردی حسین عزیزی, بررسي سنگ‌نگاري پاراگنيس‌هاي شمال شرق گلپايگان: ميگماتيتي شدن و شواهد دگرگوني پسرونده ,
٢٩. سید محمد حسینی علیرضا داودیان دهکردی ناهید شبانیان بروجنی حسین عزیزی, کاني‌شناسي، زمين‌شيمي و سنگ‌زايي آمفيبوليت‌هاي شمال‌شرق يان‌چشمه، جنوب‌شرق درياچه زاينده‌رود ,
٣٠. سید محمد حسینی علیرضا داودیان دهکردی ناهید شبانیان بروجنی حسین عزیزی, کاني‌شناسي، زمين‌شيمي و سنگ‌زايي آمفيبوليت‌هاي شمال‌شرق يان‌چشمه، جنوب‌شرق درياچه زاينده‌رود ,
٣١. فریبا ریاحی سامانی ناهید شبانیان بروجنی علیرضا داودیان دهکردی بهناز بختیاری, بررسي فرکتال مرز دانه هاي کوارتز در گرانيت گنايس آبادچي، شمال شهرکرد ,
٣٢. فریبا ریاحی سامانی ناهید شبانیان بروجنی علیرضا داودیان دهکردی بهناز بختیاری, بررسي فرکتال مرز دانه هاي کوارتز در گرانيت گنايس آبادچي، شمال شهرکرد ,
٣٣. فریبا ریاحی ناهید شبانیان بروجنی علیرضا داودیان دهکردی, بررسي ريخت شىاسي بلورهاَي زيرکن گرانيت گىايسي آبادچي، شمال درياچ سد زايىده رود ,
٣٤. فریبا ریاحی ناهید شبانیان بروجنی علیرضا داودیان دهکردی, بررسي ريخت شىاسي بلورهاَي زيرکن گرانيت گىايسي آبادچي، شمال درياچ سد زايىده رود ,
٣٥. افسانه بدر ناهید شبانیان بروجنی علیرضا داودیان دهکردی حسین عزیزی, سن سنجي و دماسنجي تبلور زيرکن در متاگرانيت‌هاي کمپلکس دگرگوني شمال شهرکرد ,
٣٦. افسانه بدر ناهید شبانیان بروجنی علیرضا داودیان دهکردی حسین عزیزی, سن سنجي و دماسنجي تبلور زيرکن در متاگرانيت‌هاي کمپلکس دگرگوني شمال شهرکرد ,
٣٧. فروغ ملک محمودی ناهید شبانیان بروجنی علیرضا داودیان دهکردی حسین عزیزی, ويژگيهاي ژئوشيميايي و ايزوتوپي پروتوليت اکلوژيتهاي شمال شهرکرد: شاهدي برتکوين حوضه پشت کمان نئوپروتروزوئيک در پهنه سنندج- سيرجان ,
٣٨. فروغ ملک محمودی ناهید شبانیان بروجنی علیرضا داودیان دهکردی حسین عزیزی, ويژگيهاي ژئوشيميايي و ايزوتوپي پروتوليت اکلوژيتهاي شمال شهرکرد: شاهدي برتکوين حوضه پشت کمان نئوپروتروزوئيک در پهنه سنندج- سيرجان ,
٣٩. بدر, ا., شبانیان, ن., داودیان دهکردی, ع., عزیزی, ح.,, سن سنجی و دماسنجی تبلور زیرکن در متاگرانیت های کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد , 2019
٤٠. عليرضا داوديان دهکردي*محمود خليلي*ايرج توربهشت*محمد محجل, زونينگ تركيبي بلورهاي گارنت در اكلوژيت هاي شمال , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران‏1384
٤١. محمد سياري*ايرج نوربهشت*قدرت ترابي*عليرضا داوديان دهکردي, شيمي بلورها و مقايسه تركيب كاني شناسي سنگ هاي اتشفشاني ائوسن و برونبومهاي آذرين بازي انها در شمال انارك شمال شرق اصفهان , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران‏1387
٤٢. مهناز خدامي*موسي نقره ئيان*ايرج نوربهشت*عليرضا داوديان دهکردي, سنگ نگاري و شيمي كاني‌ها در سنگ‌هاي ‏آتشفشاني كوه گريز، جنوب خاوري اصفهان , مجله پژوهشي دانشگاه ‏اصفهان (علوم پايه)‏1387
٤٣. ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*محمود خليلي*مهناز خدامي, بررسي ريخت شناسي زيركن و سرشتي هاي ژئوشيميايي پلوتون گرانيتي قلعه دژ،ازنا , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران1388
٤٤. خاطره مولايي دهکردي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*موسي نقرئيان, ژئوشيمي آمفيبوليت هاي جنوب داران، بخش مركزي پهنه سنندج- سيرجان، ايران , مجلة علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز1388
٤٥. مژگان جوانمردي*عليرضا داوديان دهکردي, بررسي بازالت‌هاي جنوب اسدآباد واقع در شمال خاوري كوهپايه , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران1388
٤٦. ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*محمود خليلي*مهناز خدامي, شواهد بافتي وجود شرايط ديناميكي در حين و پس از تبلور گنايس هاي ديناموماگماتيك قلعه دژ ازنا , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران1389
٤٧. فاطمه نوروزي فرد*محمدحسن صالحي*حسين خادمي*عليرضا داوديان دهکردي, تشكيل، طبقه بندي و كاني شناسي خاك هاي تشكيل شده از مواد مادري گوناگون در شمال استان چهارمحال و بختياري , نشريه آب و خاك1389
٤٨. عليرضا داوديان دهکردي, شيمي كاني ها و شرايط فشار – دماي تبلور توده هاي گرانيتوئيدي حاشيهي رودخانهي , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران1389
٤٩. زينب خدابخشي*ناصر ارزاني*خدايار عبدالهي*عليرضا داوديان دهکردي, مطالعه فرسايش پذيري واحدهاي سنگي و توليد رسوب با استفاده از مدل EPM به كمك GIS در بخشي از حوضه آبريز زاينده رود-حوضه حيدري در شمال شهركرد , پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي1389
٥٠. ياسر استواري*عليرضا داوديان دهکردي*حبيب الله بيگي, ارزيابي، بررسي تغييرات مكاني و پهنه بندي برخي از شاخصهاي كيفي آب براي كاربرد در طراحي آبياري قطرهاي در دشت لردگان , نشريه آبياري و زهكشي ايران1390
٥١. ياسر استواري*حبيب الله بيگي *عليرضا داوديان دهکردي, بررسي تغييرات مکاني نيترات در آب زيرزميني دشت لردگان , مديريت آب و آبياري1391
٥٢. محمد فتحي*افشين هنربخش*محمد رستمي*عليرضا داوديان دهکردي, شبيه سازي الگوي جريان با يك مدل عددي دوبعدي در بازه اي از پيچان رود طبيعي؛ مطالعه موردي رودخانه خشكه رود فارسان، استان چهارمحال و بختياري , مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، علوم آب و خاك1391
٥٣. الهام داودي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, ارزيابي ويژگي‌هاي مورفوتكتونيك رودخانه زاينده‌رود در شمال‌شرقي استان چهارمحال و بختياري , مجله زمين‌شناسي كاربردي پيشرفته1392
٥٤. ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*فرنوش سهيليان, ويژگي‌هاي ژئوشيميايي توده گابرويي بغم در جنوب اردستان , مجله بلورشناسي وكاني شناسي ايران1392
٥٥. اميد مبارکي*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش*عبدالکريم ويسي, مدل سازي بار رسوب زيرحوضة دو حوضة آبخيز زاينده رود عليا با استفاده از روش رگرسيون كمترين مربعات فازي , پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي1392
٥٦. سيده سميرا حشمتي*حبيب الله بيگي *عليرضا داوديان دهکردي*سيدحسن طباطبايي, نوسان زماني الگوهاي تغييرات مكاني شوري و جامدات معلق در آبخوان شهركرد و پيامدهاي آن براي آبياري قطره‌اي , جله پژوهش آب ايران1392
٥٧. شهربانو رحماني*عطاءالله ابراهيمي*عليرضا داوديان دهکردي, تهيه نقشه پيش بيني پوشش گياهي منطقه کوهستاني سبزکوه با استفاده از مدل رقومي ارتفاعي زمين , نشريه مرتع و آبخيزداري1392
٥٨. الهام فتحي هفشجاني*حبيب الله بيگي *عليرضا داوديان دهکردي*سيدحسن طباطبايي, مقايسه چند روش درون يابي مکاني و انتخاب مناسب ترين روش براي پهنه بندي نيترات و فسفات در آب زيرزميني شهرکرد , فصلنامه علمي پزوهشي مهندسي آبياري و آب 1393
٥٩. مهدي پژوهش*عليرضا داوديان دهکردي, پهنه بندي عامل فرسايش پذيري خاك با استفاده از تكنيك زمين آمار (مطالعه موردي:دشت لاله استان چهارمحال بختياري , بررسي پژوهش هاي ژئومورفولوژي كمي1393
٦٠. زينب سخايي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, بررسي ويژگي هاي ژئوشيميايي توده هاي‌ گابرويي سرکوبه در شمال خمين، زون سنندج- سيرجان , ژئوشيمي1393
٦١. مسلم حيدري سورشجاني*عليرضا داوديان دهکردي*رفعت زارع بيدکي, بررسي منطقه بهمن خيز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: تنگ دركش وركش) , فصلنامه تحقيقات جغرافيايي دانشگاه اصفهان 1394
٦٢. نسترن اسماعيل پور فرد*جواد گيوي*عليرضا داوديان دهکردي, آلودگي خاك، آب، گياه و گردو غبار به روي، سرب و كادميم در جنوب غربي اصفهان , نشريه آب و خاک (علوم و صنايع کشاورزي) 1394
٦٣. ارزو مرادي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, زمين - دماسنجي دگرشكلي مرمرها بر اساس ماکل در شمال‌شرق معدن ژان، پهنه¬ي سنندج- سيرجان، استان لرستان , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران 1394
٦٤. زينب سخايي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*محمد پايداري, رهيافتي بر ويژگي‌هاي ماگماي سازنده‌ي گابروهاي شمال خمين بر پايه‌ي شيمي كانيايي كلينوپيروكسن , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران 1394
٦٥. ياسر استواري*حبيب الله بيگي *عليرضا داوديان دهکردي, پردازش زمين آماري برخي خصوصيات كيفي آب زيرزميني دشت مرودشت-خرامه , علوم و تکنولوژي محيط زيست 1394
٦٦. نسترن عطايي فرد*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, ژئوشيمي گرانيت پرآلومينيوس دو ميكايي ميلونيتي پل توغان، غرب استان اصفهان , مجله بلورشناسي وكاني‌شناسي ايران 1394
٦٧. آرزو مرادي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, مينرال شيمي و تعيين خاستگاه تورمالين‌هاي توده گرانيت گنايس شمال‌شرق معدن ژان، استان لرستان , پترولوژي اصفهان 1394
٦٨. دولت خسروياني*عليرضا داوديان دهکردي*جواد گيوي*مريم شيبي, رفتار ژئوشيميايي عناصر نادر خاکي در طي هواديدگي سنگ و تشکيل خاک در سطح مشترک گلسنگ- سنگ در باتوليت گرانيتوئيدي شيرکوه استان يزد , نشريه علوم آب و خاك 1394
٦٩. شهربانو رحماني*عطاءالله ابراهيمي*عليرضا داوديان دهکردي, پيش بيني نقشه پوشش گياهي بر مبناي عوامل ژئومورفولوژي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: سبزکوه استان چهارمحال و بختياري) , نشر يه مرتعداري 1394
٧٠. محمدعطا ميرسليماني*مرضيه کيهان پناه*فهيمه چولي*مونا مسعودي*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, بررسي آلودگي ميکروبي آب آشاميدني منطقه شمال‌غرب اقليد , مجله دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1394
٧١. زينب سخايي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان, همخواني دماسنجي ماکل دگرشکل کلسيت در سنگهاي آهکي و زمين-دماسنجي کلريتهاي توده گابرويي سرکوبه , مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران 1395
٧٢. نسترن عطايي فرد*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, تطابق زمين دماسنجي بر اساس شيمي کاني و درج? حرارت دگرشکلي تود? گرانيت ميلونيتي پل نوغان (پهن? سنندج-سيرجان) , مجله پترولوژي 1395
٧٣. ارزو مرادي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, عوامل کنترل کننده تبلور تورمالين توده گرانيت- گنايس ميلونيتي شمال شرق معدن ژان (استان لرستان) , زمين شناسي اقتصادي 1395
٧٤. شهربانو رحماني*عطاءالله ابراهيمي*عليرضا داوديان دهکردي, پيش‌بيني نقشه پوشش گياهي بر مبناي عوامل ژئومورفولوژي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: سبزکوه استان چهارمحال و بختياري) , مرتعداري 1395
٧٥. موسي نقره‌ئيان*مهناز خدامي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان, پتروژنز سنگهاي آتشفشاني پليوسن - كواترنري در استان اصفهان: با نگرشي برماگماتيسم آداكيتي , مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران1396
٧٦. مريم آهنکوب*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*محمد علي مکي زاده, شيمي كاني كلينوپيروكسن در سنگ هاي گابرويي گنبد نمكي دره بيد،چهار محال و بختياري-ايران , مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران1396
٧٧. عليرضا داوديان دهکردي*اشرف حيدري چالشتري*ناهيد شبانيان*آرزو مرادي, کاني شناسي و شناخت پروتوليت گنايس هاي شمال درياچه سد زاينده رود، شمال شهرکرد (پهنه سنندج-سيرجان) , مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران1396
٧٨. آرزو مرادي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, ژئوشيمي توده گرانيت- گنايس ميلونيتي تورمالين دار شمالشرق معدن ژان، استان لرستان , مجله زمين شناسي اقتصادي1396
٧٩. مهدي پژوهش*علي کاوياني*جواد گيوي*عليرضا داوديان دهکردي*افشين هنربخش, برآورد مقدار هدر رفت خاک با استفاده از رابطه جهاني فرسايش خاک در حوزه آبخيز جونقان , پژوهش هاي حفاظت آب و خاک1396
٨٠. ياسر استواري*حبيب الله بيگي *عليرضا داوديان دهکردي, ارزيابي شاخص کيفيت آب زيرزميني (GWQI ) و پردازش زمين آماري آن در آبخوان دشت لردگان , علوم و تکنولوژي محيط زيست 1396
٨١. شهربانو رحماني*عطاءالله ابراهيمي*عليرضا داوديان دهکردي, مقايس?? سه روش سنجش از دوري، واحدهاي فيزيوگرافي و ژئومورفولوژيکي جهت تهي?? نقش?? پوشش گياهي , نشريه مرتع و آبخيزداري 1396
٨٢. عليرضا داوديان دهکردي*هوشنگ پورکاسب*عليرضا زراسوندي*مدينه ساعد, تكامل ماگمايي- گرمابي سيال كانه دار در كانسار مس- طلاي پورفيري دالي با استفاده از شيمي كاني هاي آمفيبول و پلاژيوكلاز , زمين شناسي اقتصادي 1396
٨٣. مهدي پژوهش*جواد گيوي*عليرضا داوديان دهکردي*افشين هنربخش, برآورد مقدار هدررفت خاك با استفاده از رابطه جهان? فرسا?ش خاك در حوزه آبخ?ز جونقان , پژوهشهاي حفاظت آب و خاک 1396
٨٤. سحر کوليوند*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, ويژگي ژئوشيميايي سنگهاي آمفيبوليتي پير عباد، شمالشرق ازنا، پهنه سنندج-سيرجان , پژوهشهاي دانش زمين 1396
٨٥. عليرضا داوديان دهکردي*مريم بندخت*ناهيد شبانيان, سن سنجي ۴۰Ar/۳۹Ar و شيمي کاني‌ ميکاي سفيد فنژيتي در ارتوگنايس‌هاي چشمي صادق آباد، شمال شهرکرد (پهنه سنندج ـ سيرجان) , زمين شناسي کاربردي پيشرفته 1396
٨٦. ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*فاطمه پناه دار, ژئوشيمي توده گرانيتوييدي قره بلطاق، بويين ميان دشت (جنوب شرق اليگودرز) , پترولوژي1397
٨٧. ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*فاطمه پناه دار, ژئوشيمي آمفيبوليت هاي جنوب غرب چمن سلطان اليگودرز (استان-لرستان) , ژئوشيمي1397
٨٨. الهه اسحاقي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان, ژئوشيمي آمفيبوليت هاي جنوب غرب چمن سلطان اليگودرز (استان-لرستان) , ژئوشيمي1397
٨٩. الهام داودي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان, بررسي خصوصيات ريخت سنجي حوضه رودخانه زاينده رود از سد زاينده رود تا پل زمانخان , مجله زمين شناسي کاربردي پيشرفته1397
٩٠. الهام داودي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, تحليل ويژگي‌هاي رسوب‌شناسي پادگانه‌هاي آبرفتي رودخانه‌ي زاينده‌رود , مجله پژوهشهاي فرسايش محيطي 1397
٩١. فريبا رياحي ساماني*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, زمين شيمي و حيط زمين ساختي گرانيت گنايس هاي آبادچي، شمال شهرکرد , مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران 1397
٩٢. افشين هنربخش*غلامرضا شمس*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, مدلسازي جريان در يک قوس از رودخانه طبيعي بر اساس مدلهاي مختلف آشفتگي (مطالعه موردي: رودخانه دوآب صمصامي) , اکوهيدرولوژي 1397
٩٣. افشين هنربخش*غلامرضا شمس*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, بررسي عددي سه بعدي تغييرات الگوي جريان در دو قوس متوالي همگرا و واگرا از يک رودخانه طبيعي با استفاده از مدلSSIIM.۲ , مهندسي آبياري و آب 1397
٩٤. مهدي پژوهش*عليرضا داوديان دهکردي*لطف علي چراغپور*عاطفه بزرگمهر, بررسي روند تغييرات کاربري اراضي در بالادست حوزه سد زاينده رودمطالعه موردي: (حوزه آبخيز توف سفيد، استان چهارمحال و بختياري) , مجله علوم آب و خاک 1397
٩٥. فرزانه ولي پورهفشجاني*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*محسن کريمي, عيين نوع ، شرايط هوازدگي و جاي گاه زمينساختي سنگ مادر شيستهاي کوارتز-فلدسپاتي در? سوردي دوشا، شمال شرق درياچه زاينده رود، پهن? سنندج-سيرجان , علوم زمين خوارزمي 1397
٩٦. مهدي پژوهش*عليرضا داوديان دهکردي*عطا ميرسليماني*فهيمه چولي*مونا مسعودي*مرضيه کيهان پناه, بررسي آلودگي ميکروبي آب آشاميدني منطقه شمال‌غرب اقليد.. , جله دانشگاه علوم پزشکي سبزوار، 1397
International Conference
٩٧. زينب سخايي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*محمد پايداري, بررسي ماكل هاي دگرشكلي در سنگ هاي آهكي غرب سركوبه(شمال خمين) , 1392
٩٨. مرضيه جابري*ناهيد شبانيان*زهرا حيدري قهفرخي*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, مكان يابي زون هاي گسله آبدار با استفاده از رشد گياه پسته وحشي و انجير كوهي در معدن انجيره منطقه تيران سامان , 1392
٩٩. مرضيه جابري*ناهيد شبانيان*زهرا حيدري قهفرخي*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, مكان يابي زون هاي گسله آبدار با استفاده از رشد گياه پسته وحشي و انجير كوهي در معدن انجيره منطقه تيران سامان , 1392
١٠٠. رضا زارعي خيرابادي*عليرضا داوديان دهکردي, مطالعه ريزساختارهاي گرانيت ميلونيتي پيرعباد(پهنه سنندج سيرجان) , 1392
١٠١. دولت خسروياني*عليرضا داوديان دهکردي*جواد گيوي*مريم شيبي, پترولوژي و ژئوشيمي عناصر اصلي و برخي عناصر كمياب در خاك هواديده‌ي گرانيتي , 1394
١٠٢. فريبا رياحي ساماني*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*مهين منصوري اصفهاني, تاثير دگرشكلي بر بلور كوارتز به همراه متازوماتيسم سديم در متاگرانيت چين خورده آبادچي , 1394
١٠٣. زهرا رييسي نافچي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*مهين منصوري اصفهاني, شكل‌گيري آلبيت با ماكل تخته شطرنجي در گرانيت گنايس شرق سد زاينده رود , 1394
١٠٤. الهام واعظ دليلي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*اکرم السادات ميرلوحي, تعيين نوع و خاستگاه تورمالين‌هاي پگماتيت اوچستان، معدن مركزي (شمالشرق گلپايگان، پهنه سنندج- سيرجان) , 1394
١٠٥. زهرا رييسي نافچي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*مهين منصوري اصفهاني, شكل‌گيري آلبيت با ماكل تخته شطرنجي در گرانيت گنايس شرق سد زاينده رود , 1394
١٠٦. الهام واعظ دليلي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*اکرم السادات ميرلوحي, تعيين نوع و خاستگاه تورمالين‌هاي پگماتيت اوچستان، معدن مركزي (شمالشرق گلپايگان، پهنه سنندج- سيرجان) , 1394
١٠٧. معصومه رحيمي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*اکرم السادات ميرلوحي, دگرشكلي ديناميك دما پايين تا دما بالا در توده گرانيت گنايس انكلاودار جنوب غرب يكه چاه (شمالشرق گلپايگان) , 1394
١٠٨. عاطفه بزرگمهر*عليرضا داوديان دهکردي*حميدرضا رياحي بختياري*مژگان عباسي, بارزسازي طوفان گرد و غبار با استفاده از تحليل کيفي و کمي تصاوير ماهوارهاي MODIS , 1394
١٠٩. عليرضا داوديان دهکردي*زهرا حيدري قهفرخي*شهرام احمدي*محسن حبيبي*مهدي پژوهش*رفعت زارع بيدکي*عاطفه بزرگمهر, شناسايي کانونهاي مستعد توليد ريزگرد در استان چهار محال و بختياري , 1396
١١٠. افشين هنربخش*عليرضا داوديان دهکردي*غلامرضا شمس*مهدي پژوهش, بررسي اثر تنگ شد گي کانال بر روي الگوي جريان در يک قوس ۹۰ درجه ازيک رودخانه طبيعي , 1396
١١١. مهين هاشمي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*حسين عزيزي, مقايسه ريزساختارهاي دگرشکلي در پاراگنايسهاي شمال شهرکرد و شمالشرق گلپايگان , 1396
١١٢. محمدرضا قاسم پور*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*سيد حسام الدين معين زاده, شواهد پتروگرافي دگرگوني درجه پايين در سنگهاي گابرويي منطقه حرجند، شمال شرق کرمان , 1396
١١٣. محمدرضا قاسم پور*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*سيد حسام الدين معين زاده, شواهد پتروگرافي دگرگوني درجه پايين در سنگهاي گابرويي منطقه حرجند، شمال شرق کرمان , 1396
114. عليرضا داوديان دهکردي*زينب سخايي*ناهيد شبانيان, Petrology of Sarkoobeh alkali gabbro in the north of Khomian, Iran , 2014
115. ناهيد شبانيان*مرضيه جابري*عليرضا داوديان دهکردي, Geochemistry and Tectonic setting of syenites of the north Shahrekord, Iran , 2014
National Conference
١١٦. فاطمه محمدی دهنوی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، بهناز بختیاری, شواهد پتروگرافي دگرسانيهاي اعمال شده بر سنگهاي ميلونيتي شمال لايبيد، سنندج-سيرجان , سومين همايش دوسالانه تخصصي و ملي کاربرد سيالات درگير در علوم زمين 1398
١١٧. فریبا ریاحی سامانی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان, ارتباط سني دايک هاي دلريتي هميافت با مجموعههاي دگرگوني و آتشفشاني رسوبي - حاشيه رودخانه زاينده رود برمبناي شواهد پتروگرافي , دوازدهمين همايش زمين شناسي اقتصادي ايران، 1399
١١٨. مریم بندخت، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، حسین عزیزی، محسن کریمی, آثار دگرشکلي و افزايش دما در گرانيت-گىايس کوه سفيد توتک براساس مطالعات پتروگرافي , بيست و ششمين همايش ملي بلورشناسي و کاني شناسي ايران1397
١١٩. مریم بندخت، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، حسین عزیزی، محسن کریمی, آثار دگرشکلي و افزايش دما در گرانيت-گىايس کوه سفيد توتک براساس مطالعات پتروگرافي , بيست و ششمين همايش ملي بلورشناسي و کاني شناسي ايران1397
١٢٠. بهناز بختیاری، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، حسین عزیزی, بررسي ريزساختاري بلورهاي آمفيبول در سنگهاي متابازيت گلپايگان، پهنه سنندج- سيرجان , بيست و ششمين همايش ملي بلورشناسي و کاني شناسي ايران1397
١٢١. بهناز بختیاری، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، حسین عزیزی, بررسي ريزساختاري بلورهاي آمفيبول در سنگهاي متابازيت گلپايگان، پهنه سنندج- سيرجان , بيست و ششمين همايش ملي بلورشناسي و کاني شناسي ايران1397
١٢٢. اسماعيل مراديان تشنيزي، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، حسین عزیزی, شواهد دگرشکلي ديناميک در کانيهاي کوارتز و پلاژيوکلاز در آمفيبوليتهاي توتک. , بيست و ششمين همايش ملي بلورشناسي و کاني شناسي ايران1397
١٢٣. محسن کریمی، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان، اسماعیل مرادیان تشنیزی, نقش کنترل کننده هاي ساختاري برکانه زايي در پهنه برشي شمال شهرکرد ,
١٢٤. افشین هنربخش، روح الله کریمی کاکلکی، غلامرضا شمس، علیرضا داودیان دهکردی، مهدی پژوهش, تعيين مولفه هاي سرعت جريان با استفاده از مدل عددي سه بعدي SSIIM در بازه اي پيچانرود ( مطالعه موردي: رودخانه دو آب صمصامي) ,
١٢٥. زهرا بهرامی طاقانکی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، بهناز بختیاری, تعيين الگوي فضايي بلورهاي کوارتز و فلدسپار در ماسه سنگهاي ناحيه هوره، استان چهارمحال و بختياري، ايران ,
١٢٦. یاسمن مهانی، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان, بررسي زمين فشار دماسنجي گارنت آمفيبوليتهاي صادق آباد، شمال شهرکرد - )زون سنندج سيرجان( ,
١٢٧. داود فولادوند، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان، عزت اله قطره سامانی، مریم رحیمیان, تروگرافي بتن سخت شده سد و نيروگاه راغون با تأکيد بر تأثير ميکرو سيليس بر کنترل واکنش زايي قليايي-سيليسي ,
١٢٨. ملیحه محسنی دهکردی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، فریبا ریاحی سامانی, بررسي ريختشناسي بلورهاي زيرکن توده گرانيتوئيدي مروک، شمال درود ,
١٢٩. معصومه خدری، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، مریم آهنکوب، بهناز بختیاری, طالعه پراکندگي اندازه بلورهاي پلاژيوکلاز بازالتي گنبد نمکي دره بيد، چهارمحال و بختياري، ايران ,
١٣٠. معصومه نجفی، علیرضا داوودیان دهکردی، ناهید شبانیان، مریم آهنکوب, شواهد پتروگرافي دگرسانيهاي اعمال شده بر سنگهاي ماگمايي گنبدنمکي نازي، استان چهارمحال و بختياري ,
١٣١. محمدرضا قاسم پور، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان، سید حسام الدین معین زاده, شرايط و ماهيت سيال ايجاد کننده آلتراسيون هيدروترمال در سنگهاي مافيک منطقه حرجند کرمان ,
١٣٢. معصومه سلیمانی کرتلائی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، بهناز بختیاری, مطالعه آماري شرايط حاکم بر محيط رشد بلورهاي پلاژيوکلاز گنبد نمکي دشتک، چهارمحال بختياري ,
١٣٣. مریم بندخت، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان، حسین عزیزی، محسن کریمی, آثار دگرشکلي و افزايش دما در گرانيت-گىايس کوه سفيد توتک براساس مطالعات پتروگرافي ,
١٣٤. بهناز بختیاری، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، حسین عزیزی, بررسي ريزساختاري بلورهاي آمفيبول در سنگهاي متابازيت گلپايگان، پهنه سنندج- سيرجان ,
١٣٥. اسماعیل مرادیان تشنیزی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، حسین عزیزی, شواهد دگرشکلي ديناميک در کانيهاي کوارتز و پلاژيوکلاز در آمفيبوليتهاي توتک. ,
١٣٦. فاطمه محمدی دهنوی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، بهناز بختیاری, شواهذ دگرشکلي بلورهاي پلاژيوکلاز در گرانيت ميلونيتي لايبيد، استان اصفهان ,
١٣٧. مهین هاشمی، ناهید شبانیان بروجنی، علی داودیان دهکردی، حسین عزیزی, سن سنجي اورانيم- سرب زيرکن¬هاي تخريبي در پاراگنايس¬هاي شمال¬شرق گلپايگان ,
١٣٨. آرزو مرادی، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان، حسین عزیزی, سن¬سنجي گرانيت-گنايس¬هاي پي سنگ شمال¬شرق گلپايگان (استان اصفهان)، زون سنندج-سيرجان ,
١٣٩. معصومه سلیمانی کرتلائی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، بهناز بختیاری, فرآيندهاي دياژنيتکي تاثيرگذار بر ماسه سنگهاي گنبد نمکي دشتک، استان چهارمحال و بختياري ,
١٤٠. سهیلا سادات مجیدی هرستانی، ناهید شبانیان بروجنی، علیرضا داودیان دهکردی، بهناز بختیاری, تحيل ريزساختاري بلورهاي کوارتز در گرانيت ميلونيتي زرکان، اصفهان ,
١٤١. سهیلا سادات مجیدی هرستانی، ناهید شبانیان بروجنی، علیرضا داودیان دهکردی، بهناز بختیاری, بررسي ريخت شناسي زيرکن در گرانيت ميلونيتي زرکان، اصفهان ,
١٤٢. سحر کولیوند ناهید شبانیان بروجنی علیرضا داودیان دهکردی, ويژگي ژئوشيميايي سنگهاي آمفيبوليتي پير عباد، شمالشرق ازنا، پهنه سنندج-سيرجان ,
١٤٣. ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*محمود خليلي*محمد محجل, مينرال شيمي بيوتيت هاي پلوتون گرانيتوئيدهاي،قلعه دزد شمال غرب ازنا , 1385
١٤٤. عليرضا داوديان دهکردي, بررسي پورفيروكلاست هاي گارنت در پاراگنايس هاي هميافت با اكلووژيت هاي شمال شهركرد , 1386
١٤٥. سميه انگبيني*افشين هنربخش*عليرضا داوديان دهکردي, ستفاده از شاخص بارش استاندارد جهت گروه بندي مکاني خشکسالي استان چهار محال و بختياري , 1387
١٤٦. عليرضا داوديان دهکردي, بافت هاي سيمپلكتيك و ارتباط آنها با تحولات دگرگوني اكلوزيت هاي شمال شهركرد , 1387
١٤٧. فاطمه پناه دار*عليرضا داوديان دهکردي*محمد هاشم امامي*ناهيد شبانيان, ويژگيھاي پتروگرافي و مينرال شيمي كاني بيوتيت در تود هھاي گرانيتي گرانيتوئيدي قره بلطاق،شمال بويين مياندشت , 1389
١٤٨. فاطمه پناه‌دار*عليرضا داوديان دهکردي*محمد هاشم امامي*ناهيد شبانيان, شيمي كاني هاي آمفيبول و پلاژيوكلاز توده هاي گرانيتي قره بلطاق،شمال بويين مياندشت , 1389
١٤٩. ياسر استواري*مهدي رادفر*عليرضا داوديان دهکردي, تغيرات زماني كدورت و بار معلق و رابطه ي اين دو در دو آبخوان مجاور در دشت لردگان , 1389
١٥٠. ياسر استواري*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي رادفر, تغيرات ECو TDSو رابطه »ها در دو آبخوان مجاور در يك دوره زماني , 1389
١٥١. ياسر استواري*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي رادفر, ارزيابي كيفيت آب دو آبخوان دشت لردگان براي آبياري قطره اي , 1389
١٥٢. اسر استواري*حبيب الله بيگي *عليرضا داوديان دهکردي*مهدي رادفر, تغيرات ECو TDSو رابطه آن ها در دو آبخوان مجاور در يك دوره زماني , 1389
١٥٣. ياسر استواري*حبيب الله بيگي *عليرضا داوديان دهکردي*مهدي رادفر, ارزيابي كيفيت آبخوانهاي دشت لردگان جهت شرب , 1389
١٥٤. ياسر استواري*حبيب الله بيگي *مهدي رادفر*عليرضا داوديان دهکردي, تغييرات زماني كدورت و بار معلق و رابطهي اين دو در دو آبخوان مجاور دردشت لردگان , 1390
١٥٥. عليرضا داوديان دهکردي*ليلا باقري*بتول قائدي واناني, بررسي تغيرات پوشش برفي و يخچال هاي طبيعي زرد كوه بختياري با استفاده از تصاوير ماهواره ايGoogle Earth Landsat ۷ , 1390
١٥٦. وهاب بيات*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, تخمين ميزان فرسايش آبي و توليد رسوب با استفاده از مدلUSLEدر حوزه آبخيز تنگ گزي , 1389
١٥٧. سميه انگبيني*عليرضا داوديان دهکردي*علي سلاجقه, تخمين رسوب معلق سد سورك با استفاده از روش شبكه عصبي , 1389
١٥٨. فاظمه پناه دار*عليرضا داوديان دهکردي*محمد هاشم امامي*ناهيد شبانيان, ويژگيهاي پتروگرافي و مينرال شيمي كاني آمفيبول در تودههاي گرانيتي قره بلطاق،شمال بويين مياندشت , 1390
١٥٩. عليرضا داوديان دهکردي*هانس گنسر*فرانس نوي بائر*ناهيد شبانيان, يافته هاي نوين از زمان فرورانش نئوتتيس بر مبناي سن نگاري مطلق ۴۰Ar/۳۹Arنمونه هاي اكلوژيت شمال شهركرد , 1390
١٦٠. زهرا رسائي*جواد گيوي*عليرضا داوديان دهکردي, بررسي منشأ گچ در منطقه نيمه خشکشمال استان چهارمحال و بختياري , 1390
١٦١. ياسر استواري*حبيب الله بيگي *عليرضا داوديان دهکردي, تغييرات مكاني غلظت نيترات در آب زيرزميني دشت لردگان و پهنه بندي آن , 1390
١٦٢. محمد فتحي*افشين هنربخش*عليرضا داوديان دهکردي*بهزاد قرباني*محمد رستمي*حسين سقاييان*علي اکبر صبا, مدل سازي الگوي جريان باCCHE۲Dدر يک پيچان رود طبيعي , 1390
١٦٣. خسرو دودکانلوي ميلان*عليرضا داوديان دهکردي*افشين هنربخش*مهدي پژوهش, اثر پخش سيلاب بر روي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك , 1390
١٦٤. خسرو دودکانلوي ميلان*عليرضا داوديان دهکردي*افشين هنربخش*مهدي پژوهش, بررسي اثر توپوگرافي بر برخي از خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاك حوزه آبخيز سيني و برجوئي شهرستان لردگان , 1390
١٦٥. خسرو دودکانلوي ميلان*افشين هنربخش*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش*حبيب الله بيگي *ياسر استواري, تخمينTDS آب زيرزميني دو آبخوان به کمک EC و ارتباط دو پارامتر با يکديگر مطالعه موردي: حوزه آبخيز شهرستان لردگان) , 1390
١٦٦. زهرا رسائي*جواد گيوي*عليرضا داوديان دهکردي, بررسي منشأ گچ در منطقه نيمه خشک شمال استان چهارمحال و بختياري , 1390
١٦٧. الهام داودي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, بررسي انديسهاي مورفومتري رسوبات پادگانه هاي آبرفتي رودخانه زايند هرود در برخي نقاط انتخابي , 1391
١٦٨. سيده فاطمه حسيني هفشجاني*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*حمدالله مشتاقي*حبيب الله بيگي, بررسي کيفيت آب برخي از چشمههاي استان چهار محال و بختياري از نظر آلودگي به فلزات سنگين , 1391
١٦٩. سيده فاطمه حسيني هفشجاني*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*حبيب الله بيگي *علي اکبر صبا, ارزيابي کيفيت آب چشمه سندگان شهرستان لردگان جهت شرب , 1391
١٧٠. عفت جعفري*عليرضا داوديان دهکردي*افشين هنربخش*مژگان عباسي, تاثير کشاورزي در حاشيه رودخانه شرياني کوهرنگ در ناپايداري اين رودخانه , 1391
١٧١. عفت جعفري*عليرضا داوديان دهکردي*افشين هنربخش, تاثير زمين شناسي بر ژئومرفولوژي رودخانه شرياني کوهرنگ , 1391
١٧٢. عفت جعفري*عليرضا داوديان دهکردي*افشين هنربخش*مژگان عباسي*وفا محمدي نژاد, انتخاب بهترين ترکيب باندي در تصاوير Land sat در مطالعه رودخانه هاي شرياني , 1391
١٧٣. حسين جلالپور*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان, تخمين جهت جريان سيال قديمي در شيست‌هاي متاپليتي تورمالين‌دار شمال شرق انارک , 1392
١٧٤. سحر کوليوند*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, ماهي آمفيبول در متابازيت‌هاي ميلونيتي پيرعباد، شمال‌شرق ازنا , 1392
١٧٥. ارزو مرادي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, بررسي شواهد بافتي دگرشکلي ديناميک در توده گرانيت- گنايس ميلونيتي شمال‌شرق معدن ژانررسي فشار و دماي دگرگوني سنگ هاي متاگابرويي سركوبه(شمال خمين)بر اساس كاني شناسي , 1392
١٧٦. زينب سخايي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, ررسي فشار و دماي دگرگوني سنگ هاي متاگابرويي سركوبه(شمال خمين)بر اساس كاني شناسي , 1392
١٧٧. سجاد خشنود مطلق*عليرضا داوديان دهکردي*نعيم امامي, تعيين مناطق مناسب جهت احداث سد زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، مطالعه موردي: دشت بروجن در استان چهارمحال و بختياري , 1392
١٧٨. سجاد خشنود مطلق*عليرضا داوديان دهکردي*نعيم امامي, بررسي فاکتور اصلي زمين شناسي در تعيين مناطق مناسبجهتاحداث سدهايزيرزميني، مطالعه موردي: دشتبروجن در استان چهارمحال وبختياري , 1392
١٧٩. آزاده خدابخشي سورشجاني*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, بررسي تاثير سازند زمين شناسي و شيب در وقوع زمينلغزش در منطقه ي دوراھان، استان چھارمحالوبختياري , 1392
١٨٠. آزاده خدابخشي سورشجاني*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, بررسي تاثير سازند زمين شناسي و شيب در وقوع زمينلغزش در منطقه ي دوراھان، استان چھارمحالوبختياري , 1392
١٨١. ميد اقبالي مهدي اباد*عليرضا داوديان دهکردي, ارزياتي وپهنه بندي نيترات در آب زيرزميىي دشت خانميرزا , 1392
١٨٢. رضا زارعي خيرابادي*عليرضا داوديان دهکردي, مطالعه ريزساختارهاي گرانيت ميلونيتي پيرعباد(پهنه سنندج سيرجان) , 1392
١٨٣. فرشته رئيسي*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش*حسين کريمي وردنجاني, ارزيابي تاثير عوامل سازندهاي زمين شناسي و بارندگي در توسعه كارست شهرستان فارسان استان چهارمحال بختياري , 1392
١٨٤. فرشته رئيسي*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش*حسين کريمي وردنجاني, ارزيابي تاثير عوامل سازندهاي زمين شناسي و بارندگي در توسعه كارست شهرستان فارسان، استان چهارمحال بختياري , 1392
١٨٥. نسترن اسماعيل پورفرد*جواد گيوي*عليرضا داوديان دهکردي, منشا يابي سرب،روي و كادميم خاك و غبار در جنوب غربي اصفهان , 1392
١٨٦. جواد گيوي*نسترن اسماعيل پور فرد*عليرضا داوديان دهکردي, تشكيل و طبقه بندي خاك هاي آلوده به عناصر سنگين , 1392
١٨٧. جواد گيوي*نسترن اسماعيل پور فرد*عليرضا داوديان دهکردي, تشکيل و طبقه بندي خاک هاي آلوده به فلزات سنگين , 1392
١٨٨. فاطمه خيري نيک*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*مهناز خدامي, تحليل آثار رخساره شيست سبز در متادلريتهاي شمال شهركرد، پهنه , 1393
١٨٩. نجف افشون*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, قابليت زمين گردشگري راديولاريتهاي پارك شيرين، استان كرمانشاه , 1393
١٩٠. نجف افشون*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, قابليتهاي ژئوتوريسمي شهرستان سرپل ذهاب )استان كرمانشاه( , 1393
١٩١. ارزو مرادي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, تعيين محيط تکتونيکي گرانيتهاي تورماليندار شمال شرق معدن , 1393
١٩٢. ارزو مرادي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, تعيين محيط تکتونيکي گرانيتهاي تورماليندار شمال شرق معدن , 1393
١٩٣. مرضيه جابري*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, بررسي ويژگي هاي سنگ شناسي و اكتشافي شمال غرب معدن تيره وجين رهيافتي بر انديس معدني سرب و روي معدن تيره و جين،تيران , 1393
١٩٤. الهام داودي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان, تاثير زمين شناسي بر ژئومورفولوژي رودخانه مئاندري زاينده رود مطالعه موردي از سد زاينده رودتا پل زمان خان , 1393
١٩٥. زينب سخايي*عليرضا داوديان دهکردي, تعيين شيمي كانيايي كلريتهاي گابرويي شمال خمين , 1393
١٩٦. فرشته رئيسي*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش , تاثير سازندهاي كارستي بر ميزان آبدهي چشمه هاي شهرستان فارسان،استان چهارمحال بختياري , 1393
١٩٧. نجف افشون*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, بررسي سنگ هاي سيليسي نيمه قيمتي در منطقه سرپل ذهاب) استان كرمانشاه( , 1393
١٩٨. اشرف حيدري چالشتري*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان, شواهددگرشكلي ديناميك در پاراگنيسهايحاشيه درياچه سد زاينده رود , 1393
١٩٩. مريم بندخت*عليرضا داوديان دهکردي, شواهد دگرشكلي نيمه شكنا در ارتوگنايسهاي شمال شهرکرد، پهنه سنندج-سيرجان , 1393
٢٠٠. ازاده خدابخشي سورشجاني*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, تعيين مناطق حساس به زمين لغزش از نظر سازند زمين شناسي در امر حفاظت آب و خاك در منطقه دوراهان،استان چهارمحال و بختياري , 1393
٢٠١. افسانه طاهري سودجاني*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, مطالعه بلورهاي گارنت در توده هاي گرانيتوئيدي شهرك سد زاينده رود،پهنه سنندج سيرجان , 1393
٢٠٢. هنگامه مرداني*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش*ناهيد شبانيان, تاثير زمين شناسي بر مورفولوژي رودخانه شرياني توت سفيد , 1393
٢٠٣. هنگامه مرداني*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش*ناهيد شبانيان, تقسيم بندي و بررسي عوامل محيطي موثر بر مورفولوژي رودخانه ها , 1393
٢٠٤. اشرف حيدري چالشتري*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان, شيمي كانيايي بلورهاي ميكاي سفيد در پاراگنايس هاي حاشيه درياچه سد زاينده رود،پهنه سنندج-سيرجان , 1393
٢٠٥. فروغ ملک محمودي*محمد علي مکي‌زاده*عليرضا داوديان دهکردي, معرفي ويژگي‌هاي جواهري و زمين‌شناسي كاني گارنت دمانتوئيد در استان كرمان , 1393
٢٠٦. دولت خسروياني*عليرضا داوديان دهکردي*جواد گيوي, بررسي انديس هاي مورفومتري تپه ماسه‌اي بغداد‌آباد شهرستان مهريز استان يزد , 1394
٢٠٧. دولت خسروياني*جواد گيوي*عليرضا داوديان دهکردي, تشکيل کاني هاي کلسيم دار در خاک سطح مشترک بين سنگ گرانيت و گلسنگ در شيرکوه استان يزد , 1394
٢٠٨. شهربانو رحماني*عطاءالله ابراهيمي*عليرضا داوديان دهکردي, بررسي ارتباط بين توزيع و پراکنش تيپ هاي پوشش گياهي و عوامل ژئومورفولوژيکي در منطقه حفاظت شده سبزکوه , 1394
٢٠٩. ارزو مرادي*مرضيه جابري*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, بررسي انديس آهن شمال سامان، استان چهارمحال و بختياري (زون سنندج-سيرجان) , 1394
٢١٠. عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*قاسم علي احمدي, قابليت‌هاَي زمين گردشگري (ژئوتوريسم) استان چهارمحال و بختياري با هدف توسعه پايدار , 1394
٢١١. زهرا حسين پور*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش*ناهيد شبانيان, مقايسه کيفيت رواناب شهري مناطق صنعتي، تجاري، خانگي شهرکرد و راهکارهاي استحصال , 1394
٢١٢. هنگامه مرداني*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش*ناهيد شبانيان, بررسي علل و عوامل موثر بر فرسايش حوزه آبخيز توت سفيد , 1394
٢١٣. هنگامه مرداني*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش*ناهيد شبانيان, بررسي ژئومورفولوژي و تغييرات آن در حوزه توت سفيد , 1394
٢١٤. فرشته رئيسي*عليرضا داوديان دهکردي, ارزيابي تأثير عوامل ساختاري و توپوگرافي بر ظهور منابع آب (چشمه‌ها) در شهرستان کوهرنگ، استان چهارمحال و بختياري , 1394
٢١٥. آزاده خدابخشي سورشجاني*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, ارزيابي تأثير شيب در مطالعات خطر زمين لغزش در مديريت منابع طبيعي منطقه دوراهان، استان چهارمحال و بختياري , 1394
٢١٦. الهام واعظ دليلي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*اکرم السادات ميرلوحي, پتروگرافي و شواهد حاکي از دگرشکلي در پگماتيت گرانيتي اوچستان (شمال گلپايگان) , 1394
٢١٧. معصومه رحيمي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*اکرم السادات ميرلوحي, پتروگرافي گرانيت گنايس جنوب غرب يکه چاه (شمال شرق گلپايگان) , 1394
٢١٨. فريبا رياحي ساماني*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*مهين منصوري اصفهاني, بررسي شواهد دگرشکلي ديناميک در متاگرانيتوئيدهاي روستاي آبادچي , 1394
٢١٩. زهرا رييسي نافچي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, بررسي شواهد بافتي دگرشکلي ديناميکي در بلورهاي كوارتز توده گرانيت گنايس اسفن دار حاشيه سد زاينده رود، شمال شرقي استان چهارمحال و بختياري , 1394
٢٢٠. معصومه نصيري اردلي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*مريم آهنکوب, شواهد کانه زايي آهن و مس در سنگ هاي تخريبي منطقه هوره، شمال شهركرد , 1394
٢٢١. نيلوفر جمالي گندماني*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*مريم آهنکوب, بررسي شيمي كاني كلينوپيروكسن و پتروگرافي سنگ‌هاي گابرويي گنبد نمكي باغ بهزاد , 1395
٢٢٢. پرديس جعفري*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, تعيين شرايط ترموديناميکي تبلور سنگهاي بازالتي گنبد نمکي کوهرنگ بر مبناي پتروگرافي , 1395
٢٢٣. معصومه نصيري اردلي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*مريم آهنکوب, زمين دماسنجي کلسيت براساس ماکل در رگه هاِّي سنگ هاي تخريبي منطقه هوره، شمال شهرکرد , 1395
٢٢٤. سيدمحمد حسيني*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*آرزو مرادي, بررسي شواهد دگرشکلي ديناميکي دانه هاي کوارتز در رگه هاي سيليسي شمال شرق يان چشمه (استان چهارمحال و بختياري) , 1395
٢٢٥. آرزو مرادي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, تاثير نفوذ گرانيت گنايس بر آمفيبوليت هاي شمال شرق معدن ژان، استان لرستان , 1395
٢٢٦. افسانه بدر*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*حسين عزيزي*مهدي هاشمي, ژئوشيمي و پتروژنز توده هاي گرانيتوئيدي شمال شهرکرد , 1395
٢٢٧. افسانه بدر*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*مهدي هاشمي, شواهد رخداد اختلاط ماگمايي و متاسوماتيسم سديم در گرانيت هاي شمال شهرکرد , 1395
٢٢٨. فرزانه ولي پورهفشجاني*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*محسن کريمي*آرزو مرادي, بررسي شواهد دگرشکلي ديناميک در متاپساميت هاي دره سوردي دوشا، پهنه سنندج-سيرجان , 1395
٢٢٩. عليرضا داوديان دهکردي*ياسر کردي دولت آبادي*ناهيد شبانيان*ندا توکلي, پتروگرافي و ژئوشيمي متابازيت هاي جنوب شرق اليگودرز، سنندج - سيرجان  , 1395
٢٣٠. عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*مصطفي اسماعيلي دولت آبادي*ندا توکلي, محيط تکتونيکي و منشأ گابروهاي شمال بوئين-مياندشت، جنوب شرق اليگودرز , 1395
٢٣١. افسانه بدر*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*حسين عزيزي*مهدي هاشمي, شواهد دگرشکلي شکل پذير در گرانيتوئيدهاي ميلونيتي شمال شهرکرد , 1395
٢٣٢. فروغ ملک محمودي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*حسين عزيزي, ژئوشيمي و تعيين محيط تکتونيکي سنگ مادر آمفيبوليتهاي شمال شهرکرد , 1395
٢٣٣. پرديس جعفري*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, بررسي دگرشکلي و دگرگوني در متاپساميتهاي گنبد نمکي کوهرنگ، استان چهارمحال و بختياري , 1395
٢٣٤. پرديس جعفري*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, تعيين ماهيت سيال در آلتراسيون سنگهاي بازالتي گىبد نمكي كوهرنگ برمبناي پتروگرافي , 1395
٢٣٥. الهام يوسفيان جزي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*آرزو مرادي, بررسي شواهد دگرشكلي ديناميك و رخداد آلتراسيون در متاگرانيت ميلونيتي منطقه عادگان , 1395
٢٣٦. سيدمحمد حسيني*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, ويژگي هاي ژئوشيميايي و ژنز سنگ هاي آمفيبوليت شمال شرق يان چشمه (استان چهارمحال و بختياري) , 1395
٢٣٧. فروغ ملک محمودي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*حسين عزيزي, تعيين منشاء پروتوليت اکلوژيتهاي کمپلکس دگرگوني شمال شهرکرد: بررسي شواهد :ژئوشيميايي و ايزوتوپي , 1395
٢٣٨. فرزانه ولي پورهفشجاني*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*محسن کريمي, بررسي ماهي کانيها در متاپساميت هاي دره سورديدوشا، پهنه سنندج - سيرجان , 1396
٢٣٩. فرزانه ولي پورهفشجاني*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*محسن کريمي, ژئ غُيمي تعييه مى?ا متاپطاميت اٌي دري ض رُديد غَا حاغي ضذ زايىذي ر دَ، پ ىٍ ضىىذج-ضيرخان , 1396
٢٤٠. الهام يوسفيان جزي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*آرزو مرادي, بزرسي محيط تكتويكي متاگرانيت هاي ميلونيتي جنوب عادگان(شهرستان فزيدونشهر) , 1396
٢٤١. داود فولادوند*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*عزت اله قطره ساماني*آسيه عليدوستي شهرکي*مريم رحيميان, بررسي آثار واکنش زايي سنگدانه هاي بتن طي واکنش قليايي - سيليسي در پروژه سد و نيروگاه راغون , 1396
٢٤٢. معصومه نجفي*ناهيد شبانيان*بهناز بختياري*عليرضا داوديان دهکردي, فرآيندهاي تاثيرگذار بر شکل بلورهاي پلاژيوکلاز سنگهاي بازالتي گنبد نمکي نازي، بازفت ،ايران , 1396
٢٤٣. معصومه خدري*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*مريم آهنکوب, ترکيب کانيايي گابروهاي گنبد نمکي دره بيد , 1396
٢٤٤. زهرا بهرامي طاقانکي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*اسماعيل مراديان تشنيزي, پتروگرافي وتعيين نوع ماسه سنگ هاي منطقه هوره در شمال شهرکرد، زون سنندج-سيرجان , 1396
٢٤٥. مليحه محسني دهکردي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي, پتروگرافي و ترکيب کانيايي بلورهاي بيوتيت توده ي گرانيتوئيدي مروك، شمال درود , 1396
٢٤٦. ياسمن مهاني*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان, بررسي شيمي کاني گارنت آمفيبوليتهاي شمال شهرکرد )زون سنندج- سيرجان( , 1396
٢٤٧. افشين هنربخش*غلامرضا شمس*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, بررسي ميزان فرسا يش کناري رودخانه دوآب صمصا مي با استفاده از مدل BSTEM , 1396
٢٤٨. افشين هنربخش*غلامرضا شمس*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, بررسي مدل هاي مختلف آشفتگي k-e در شبيه سازي عددي سه بعدي جريان در زاويه ۴۵ در جه از يک قوس رودخانه , 1396
٢٤٩. افشين هنربخش*روح الله کريميان کاکلکي*غلامرضا شمس*عليرضا داوديان دهکردي*مهدي پژوهش, تعيين مولفه هاي سرعت جريان با استفاده از مدل عددي سه بعدي SSIIM در بازه اي پيچانرود ( مطالعه موردي: رودخانه دو آب صمصامي) , 1397
٢٥٠. محسن کريمي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*اسماعيل مراديان تشنيزي, نقش کنترل کننده هاي ساختاري برکانه زايي در پهنه برشي شمال شهرکرد , 1397
٢٥١. زهرا بهرامي طاقانکي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*بهناز بختياري, تعيين الگوي فضايي بلورهاي کوارتز و فلدسپار در ماسه سنگهاي ناحيه هوره، استان چهارمحال و بختياري، ايران , 1397
٢٥٢. ياسمن مهاني*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان, بررسي زمين فشار دماسنجي گارنت آمفيبوليتهاي صادق آباد، شمال شهرکرد - )زون سنندج سيرجان( , 1397
٢٥٣. داود فولادوند*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*عزت اله قطره ساماني*مريم رحيميان, پتروگرافي بتن سخت شده سد و نيروگاه راغون با تأکيد بر تأثير ميکرو سيليس بر کنترل واکنش زايي قليايي-سيليسي , 1397
٢٥٤. مليحه محسني دهکردي*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*فريبا رياحي ساماني, بررسي ريختشناسي بلورهاي زيرکن توده گرانيتوئيدي مروک، شمال درود , 1397
٢٥٥. معصومه خدري*ناهيد شبانيان*عليرضا داوديان دهکردي*مريم آهنکوب*بهناز بختياري, مطالعه پراکندگي اندازه بلورهاي پلاژيوکلاز بازالتي گنبد نمکي دره بيد، چهارمحال و بختياري، ايران , 1397
٢٥٦. معصومه نجفي*عليرضا داوديان دهکردي*ناهيد شبانيان*مريم آهنکوب, شواهد پتروگرافي دگرسانيهاي اعمال شده بر سنگهاي ماگمايي گنبدنمکي نازي، استان چهارمحال و بختياري , 1397کتب و جزواتافتخارات
١. پژوهشگر برگزیده استان چهارمحال و بختیاری در سال 1395
٢. پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1394
٣. مدرس منتخب آموزشی دانشگاه در سال 1393
٤. مدرس منتخب آموزشی دانشگاه در سال 1387
٥. پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 1386پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. محسن حيدري نقش توده بازالتي و کانسار (معدن) طلاي داشکسن بر تشکيل، طبقه ... شنبه ١٧ مهر ١٣٨٩
٢. شهربانو رسائي بررسي نحوه تشکيل و تکامل خاک هاي گچي شمال سامان در استان چها... چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٨٩
٣. مجتبي صبوري اثر سنگ مادر و پستي و بلندي بر تشكيل و تكامل و طبقه بندي خاك... سه شنبه ٢٧ دی ١٣٩٠
٤. مجتبي شاهيني شمس ابادي تشكيل و تكامل خاك هاي شور - سديمي در دشت آلوني - جوانمردي شه... یکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٢
٥. نسترن اسماعيل پور فرد تشكيل و طبقه‌بندي خاك‌هاي آلوده بعضي فلزات سنگين و بررسي اي... شنبه ٥ بهمن ١٣٩٢
٦. سميه مرادي شمس ابادي اثر ماده مادري و تغيير كاربري اراضي بر ويژگي‌هاي فيزيكي، شيم... سه شنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٢
٧. نسترن عطايي فرد ژئوشيمي و پترولوژي توده هاي گرانيتوئيدي منطقه پل نوغان (بوئي... یکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٣
٨. ارزو مرادي تركيب كانيايي تورمالين توده هاي گرانيتوئيدي در شمال شرق معدن... یکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٣
٩. علي کاوياني بروجني مقايسه مقدار فرسايش برآورد شده از معادله جهاني فرسايش خاك با... پنج شنبه ٢٠ اسفند ١٣٩٤
١٠. لطفعلي چراغپور بررسي اثر تغييرات کاربري اراضي بر توليد رسوب خروجي از حوزه‎ ... دوشنبه ٩ اسفند ١٣٩٥
١١. سميه ذاکر حقيقي بررسي تشکيل، تکامل و رده بندي خاک با مواد مادري گرانيتي و مت... چهارشنبه ١٣ اردیبهشت ١٣٩٦
١٢. نيما تقي زادگان بررسي تشکيل و تحول خاکهاي زير کشت برنج و چاي، واقع در دامنه... چهارشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٦
١٣. روح الله کريميان کاکلکي بررسي عوامل مؤثر در فرسايش پذيري کناره رودخانه با استفاده از... شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
١٤. ارزو مرادي بررسي مقايسه ايي ژئوکرونولوژي و پترولوژيکي گنايس‌هاي گرانيتي...
١٥. محمدرضا قاسم پور مطالعه پترولوژيکي و ژئوشيميايي سنگ هاي آذرين سري دسو منطقه ح...
١٦. یاسمن مهانی ترکیب کانیایی گارنت آمفیبولیت های دره گزستان صادق آباد، کمپل... چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٧
١٧. ندا توکلی ژئوشیمی و ژئودینامیک کمپلکس آذرین و دگرگونی بوئین - میاندشت ... دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٨. معصومه خدری پترولوژی سنگها آذرین گنبد نمکی دره بید، استان چهارمحال و بخت... دوشنبه ١ بهمن ١٣٩٧
١٩. داود فولادوند ارزیابی سنگ‏نگاری بتن، مثال موردی: سد و نیروگاه راغون چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٧
٢٠. زهرا بهرامي طاقانکي مطالعه ژئو شيميايي ماسه سنگ هاي هوره، شمال شرق استان چهارمحا...
٢١. مهين هاشمي مقايسه مدلهاي USLE وEMP در براورد فرسايش و رسوب حوزه آبخيز ز...
٢٢. مسلم حيدري سورشجاني مقايسه مدلهاي USLE وEMP در براورد فرسايش و رسوب حوزه آبخيز ز... سه شنبه ١٠ دی ١٣٨٧
٢٣. وهاب بيات مقايسه مدلهاي USLE وEMP در براورد فرسايش و رسوب حوزه آبخيز ز... سه شنبه ١٥ تیر ١٣٨٩
٢٤. محمد فتحي مدل سازي عددي الگوي جريان در يك بازه پيچانرود طبيعي یکشنبه ٣ بهمن ١٣٨٩
٢٥. خسرو دودکانلوي ميلان اثر پخش سيلاب بر خصوصيات فيزيکوشيميايي و مينرالوژي رسوبات تا... سه شنبه ١٩ مهر ١٣٩٠
٢٦. بتول قائدي واناني پهنه بندي مناطق مارني استان چهارمحال و بختياري با استفاده از جمعه ٢٦ اسفند ١٣٩٠
٢٧. بتول قائدي واناني پهنه بندي مناطق مارني استان چهارمحال و بختياري با استفاده از جمعه ٢٦ اسفند ١٣٩٠
٢٨. اميد مبارکي ن سه شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٠
٢٩. حجت علي دلبازي کيش ارزيابي ضريب C در مدل USLE با استفاده از روش پلات گذاري و شا... چهارشنبه ١٩ مهر ١٣٩١
٣٠. غفت جعفري بررسي مورفولوژي و پايداري رودخانه‌هاي شرياني و عوامل موثر بر... شنبه ٧ بهمن ١٣٩١
٣١. الهام داودي بررسي عوامل موثر در مورفولوژي رودخانه زاينده رود (مطالعه مور... یکشنبه ٧ مهر ١٣٩٢
٣٢. سيده فاطمه حسيني هفشجاني تاثير سازندهاي زمين شناسي بر روي کيفيت آب برخي چشمه هاي استا... چهارشنبه ١٠ مهر ١٣٩٢
٣٣. سجاد خشنودمطلق تعيين معيارها، تهيه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري (DSS)، مكان... سه شنبه ١٦ مهر ١٣٩٢
٣٤. اميد اقبالي مهدي اباد تعيين معيارها، تهيه يك سيستم پشتيباني تصميم گيري (DSS)، مكان... سه شنبه ١٦ مهر ١٣٩٢
٣٥. اميد اقبالي مهدي اباد ارزيابي كيفيت آب آبياري با ااستفاده از شاخص‌ IWQ براي آب‌هاي... شنبه ٩ آذر ١٣٩٢
٣٦. رضا زارعي خيرابادي توسعه شاخص‌هاي كيفيت خاك (SQI) براساس غلظت عناصر كمياب و عنا... سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٢
٣٧. زينب سخايي ژئوشيمي و موقعيت تكتونيكي سنگ هاي بازيك غرب سركوبه (شمال خمي.. چهارشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٣
٣٨. ازاده خدابخشي سورشجاني پهنه‌بندي خطر زمين لغزش در منطقه دوراهان شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٣
٣٩. مرضيه جابري بررسي رابطه پترولوژيكي سنگ هاي دگرگوني شمال سامان با انديس ه... یکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٣
٤٠. فرشته رئيسي شناسايي و پهنه‌بندي مناطق كارستي استان چهارمحال و بختياري با... یکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٣
٤١. محمدعطا ميرسليماني بررسي كيفيت منابع آب منطقه شمال غرب اقليد با نگرش وي‍ژه به ا... یکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٣
٤٢. هنگامه مرداني تعيين ويژگي هاي ژئومورفولوژيكي و فرسايش در حوزه آبخيز توت سف... دوشنبه ١٣ مهر ١٣٩٤
٤٣. اشرف حيدري چالشتري تعيين ماهيت پتروژنتيكي توده‌هاي شبه ماگمايي حاشيه شرقي سد زا... شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤
٤٤. افسانه طاهري سودجاني تعيين ماهيت پتروژنتيكي توده‌هاي شبه ماگمايي حاشيه شرقي سد زا... شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤
٤٥. فاطمه خيري نيک ژئوشيمي و موقعيت تكتونيكي متادلريت‌هاي شمال شهركرد، پهنه سنن... شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤
٤٦. حديثه قيوميان بررسي و مقايسه تاًثير مهم‌ترين عامل توليد رسوب در سدهاي خاکي... دوشنبه ٤ آبان ١٣٩٤
٤٧. سكينه محمدي ارزيابي فعلي بيابان زايي دشت خانميرزا با استفاده ‌از مدل‌ IM... سه شنبه ٥ آبان ١٣٩٤
٤٨. زهرا حسين پور ارزيابي كيفيت رواناب ناشي از بارندگي در سطح شهركرد و كاربرد ... سه شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٤
٤٩. فريبا رياحي ساماني پترولوژي گرانيت چين خورده آبادچي، شمال شهرکرد، زون سنندج – س... شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥
٥٠. معصومه رحيمي پترولوژي توده گرانيتي اِنکلاودار جنوب غرب يکه چاه شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥
٥١. الهام واعظ دليلي پتروگرافي و مينرال شيمي کاني هاي گارنت و تورمالين در پگماتيت... شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥
٥٢. دولت خسروياني منشأ يابي و تأثير مواد مادري انتقال يافته و درجا بر خصوصيات ... دوشنبه ١٧ آبان ١٣٩٥
٥٣. نيلوفر جمالي گندماني پترولوژي سنگ‌هاي آذرين گنبد نمكي باغ بهزاد، شرق لردگ شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥
٥٤. زهرا رييسي نافچي بررسي پترولوژيكي گرانيت اسفن دار حاشيه درياچه زاينده رود، شم... شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥
٥٥. معصومه نصيري اردلي بررسي زمين‌شناسي و منشاء رگه‌هاي آهن انديس معدني قلعه مهدي‌آ... شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥
٥٦. الهام يوسفيان جزي ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پتروگرافي و ژئوشيمي توده گرانيتي جنوب آدگان، غرب د... شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٥٧. فرحناز نصرت الهي تعيين منشاء سنگ‌هاي ميلونيتي جنوب درياچه زاينده رود شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٥٨. فرزانه ولي پورهفشجاني ژئوشيمي و مطالعه ريز ساختارهاي متاپساميتهاي دره ي سوردي دوشا... شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٥٩. سيد محمد حسيني بررسي ريز ساختارها و تغييرات شيميايي سنگ‌هاي ميلونيتي شمال‌ش... شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٦٠. پرديس جعفري زمين شناسي و پترولوژي توده‌هاي آذرين گنبد نمکي کوهرنگ شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٦١. معصومه نجفي ژئوشيمي و تعيين محيط تکتونيکي سنگ هاي آذرين گنبد نمکي نازي ب... جمعه ٢٧ مهر ١٣٩٧
٦٢. افسانه بدر سن نگاری و پنرولوژی توده های گرانیتوئیدی شمال شهرکرد چهارشنبه ١٤ آذر ١٣٩٧
٦٣. فروغ ملک محمودی مطالعه‌ی توده‌های متامافیک‌ کمپلکس دگرگونی شهرکرد، با نگرشی ... چهارشنبه ١٤ آذر ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است