مهدی دهقانی

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

dehghani@sci.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   فيزيك ذرات بنيادي: ساخت مدلهاي خاص ذره اي با توجه به تقارن پيمانه اي
   رياضي فيزيك: ساختار فضاي فاز دستگاههاي پيمانه اي (نوع اول) و ساخت فضاي فاز (كاهش يافته) دستگاههاي نوع دوم و كوانتش آنها
   نسبيت عام و گرانش: كوانتش كانوني گرانش
   كيهان شناسي: كيهان شناسي كوانتميسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

مقالات
Research Journal
1. Mehdi Dehghani, Salman Abarghouei Nejad and Majid Monemzadeh, Modified Anyonic Particle and Its Fundamental Gauge Symmetries ,
2. Salman Abarghouei Nejad , Mehdi Dehghani , Majid Monemzadeh , Spinning toroidal brane cosmology; A classical and quantum survey ,
3. Salman Abarghouei Nejad, Mehdi Dehghanib and Majid Monemzadeha, Lagrange multiplier and Wess-Zumino variable as extra dimensions in the torus universe ,
4. Majid Monemzadeh, Mehdi Dehghani and Salman Abarghouei Nejad, Gauging the Relativistic Particle Model on the Noncommutative Plane ,
5. M. Monemzadeh , Aghileh S. Ebrahimi, S. Sramadi, M. Dehghani, Gauging of non-Abelian Chern Simons model ,
6. Mehdi Dehghani, Maryam Mardaani, Majid Monemzadeh and Salman Abarghouei Nejad, First class models from linear and nonlinear second class constraints ,
٧. مهدی دهقانی, هاميلتونيهاي پيمانهاي شده براي ذرة آزاد بر رويههايي در فضاي پيکربندي و فاز ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است