سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


ابراهیم اسدی خشوئی

استادیار

علوم دامی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

asadi-eb@agr.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
١. , Moharrery A, Asadi-Khoshoei E, Rezaei R (2015) Performance Characteristics and Nutritional Comparison of Broiler Chickens Fed with Barley and Triticale Basaed Diet Iranian Journal of Applied Animal Science (IJAS) 5:369-376 ,
Research Journal
٢. , ۱- اسدي ا، حريت ر، هوشمند س، اسمعيلي زاده کشکوئيه ع (1397) نقشه يابي جايگاههاي ژني موثر بر وزن زنده و اندازه بدن در گوسفند لري-بختياري با استفاده از طرح ناتني پدري و معرفي نشانگرهاي زيستي مرتبط با سرعت رشد مجله بيوتکنولوژي کشاورزي 28:1-15 ,
٣. , ايرانپور مبارکه و، اسدي ا، اسماعيل زاده کشکويئه ع (1390) تجزيه جايگاه هاي صفت کمي (QTL) موثر بر صفات رشد بر روي کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لري - بختياري علوم دامي ايران 1:11-19 ,
٤. , محرري ع، نوريان س، اسدي ا (1393) بررسي پروتوزوآزدايي شکمبه بره هاي در حال رشد و تأثير آن در استفاده از جيره هاي مختلف پژوهش در نشخوارکنندگان 1:67-90 ,
٥. , احمدي پور جونقاني ب، خواجعلي ف، حسن پور ح، اسدي ا، خواجعلي ف (1394) تأثيرکرفس کوهي بر جلوگيري از وقوع سندرم فشار خون ريوي در مرغ هاي گوشتي نشريه علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران 7:23-31 ,
٦. , مختاري ا، اکبري م، اسدي ا (1395) اثر افزودن پودر سير و سير تازه به جيره بر عملکرد و پاسخ ايمني جوجه‌هاي گوشتي پژوهش‌هاي توليدات دامي 7:24-31 ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است