ابراهیم اسدی خشوئی

استادیار

علوم دامی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

asadi-eb@agr.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
١. , Moharrery A, Asadi-Khoshoei E, Rezaei R (2015) Performance Characteristics and Nutritional Comparison of Broiler Chickens Fed with Barley and Triticale Basaed Diet Iranian Journal of Applied Animal Science (IJAS) 5:369-376 ,
Research Journal
٢. , اسدی ا، حريت ر، هوشمند س، اسمعيلی زاده کشکوئيه ع (1397) نقشه يابی جايگاههای ژنی موثر بر وزن زنده و اندازه بدن در گوسفند لری-بختياری با استفاده از طرح ناتنی پدری و معرفی نشانگرهای زيستی مرتبط با سرعت رشد مجله بيوتکنولوژی کشاورزی 28:1-15 ,
٣. , ايرانپور مبارکه و، اسدی ا، اسماعيل زاده کشکويئه ع (1390) تجزيه جايگاه های صفت کمی (QTL) موثر بر صفات رشد بر روی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری - بختياری علوم دامی ايران 1:11-19 ,
٤. , محرري ع، نوريان س، اسدي ا (1393) بررسي پروتوزوآزدايي شکمبه بره هاي در حال رشد و تأثير آن در استفاده از جيره هاي مختلف پژوهش در نشخوارکنندگان 1:67-90 ,
٥. , احمدي پور جونقاني ب، خواجعلي ف، حسن پور ح، اسدي ا، خواجعلي ف (1394) تأثيرکرفس کوهي بر جلوگيري از وقوع سندرم فشار خون ريوي در مرغ هاي گوشتي نشريه علوم درمانگاهي دامپزشكي ايران 7:23-31 ,
٦. , مختاري ا، اکبري م، اسدي ا (1395) اثر افزودن پودر سير و سير تازه به جيره بر عملکرد و پاسخ ايمني جوجه‌هاي گوشتي پژوهش‌هاي توليدات دامي 7:24-31 ,
National Conference
٧. ابراهیم اسدی، فروغ عزیزی و علی محرری, ابراهیم اسدی، فروغ عزیزی و علی محرری(1400)، بررسی تاثیر عوامل غیر ژنتیکی بر عملکرد رشد در گوسفند لری بختیاری، نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران , نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران - ساری، شهریور 1400کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است