چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


راضیه اسکندری

مربی

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

r.eskandari@sharif.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   امنیت شبکه
   شبکه های کامپیوتری
   امنیت سامانه های نرم افزاری و سیستم عاملسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات(IT)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران

مقالات
International Journal
1. , Y. Pourshojaei, A. Abiri, R. Eskandari, F. Dourandish, K. Eskandari, and A. Asadipou, Synthesis and molecular modelling of novel fused six-membered O-containing heterocycles as potential acetylcholinesterase inhibitors. Computational Biology and Chem ,
2. , R. Eskandari, A. Asadi, “The Likelihood of Attack Based on Hotspots on Android’s Graphical Authentication among Iranian Users”, Journal of mathematics and technology, 2017, Accepted. Ahead of print. ,
3. , R. Eskandari, M. Shajari, M. Mostafavi. “ERES: An Extended Regular Expression Signature for Polymorphic Worm Detection, Journal of Computer Virology and Hacking Techniques, 2019, https://doi.org/10.1007/s11416-019-00330-1. ,
Promotion Journal
٤. , راضیه اسکندری، الهه معتمدی "بررسي حملات امنيتي شاخص در سيستم‌هاي کنترل صنعتي: از سال 2000 تا کنون"، مجله منادي (امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) )، ۱. ۱۳۹۷; ۷ ۱) :۶۷-۸۶(: http://monadi.isc.org.ir/browse.php?a_code=A-10-256-1&sid=1&slc_lang=fa ,
International Conference
٥. , Shahrokh, G., Kadivar, M. Eskandari, R. “Comparing the performance of AODV, DSDV and DSR Routing Protocols in VANETs”, The 8th International Conference on Information and Knowledge Technology, Sep 2016, Iran," In Persian”. ,
٦. , ] Eskandari, R., Shajari, M., “The State Of The Art and New Perspective on Content-Based Signature Generation Researches on Polymorphic Worms”, 4th International Conference on Information Technology Management, Communication and Computer, June 2014, ,
٧. , ] Eskandari, R., Shajari, M., “The State Of The Art and New Perspective on Content-Based Signature Generation Researches on Polymorphic Worms”, 4th International Conference on Information Technology Management, Communication and Computer, June 2014, ,
8. , Eskandari, R., Shajari, M., Asadi, A., "Automatic Signature Generation for Polymorphic Worms by Combination of Token Extraction and Sequence Alignment Approaches” The 7th International Conference on Information and Knowledge Technology, May 2015, Ure ,
National Conference
٩. , Eskandari, R., Shajari, M., “Evaluating Worm Detection and Prevention Methods”, First Conference on Incident Response and Vulnerability Management of Information Exchange, Iran CERT, Iran Telecommunication Research Center, May 2009, Tehran, Iran, “In ,کتب و جزوات
١. ، Eskandari, R., “Firewall Design” in Persian. Under publishing, ،
٢. ، Eskandari, R., Mouzarani, M. “Client-Side Web Security” in Persian. Shahrekord University Press, 1398 . ،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مینا حیدری برنجگانی مساله­ ی ماکسیمم سازی آنتروپی مرکزیت در شبکه ها ی مسیریابی جمعه ١ فروردين ١
٢. شیرین خسرونیا پروتکل های ارتباطی لایه شبکه در اینترنت اشیاء برای وسائل متحرک با محدودیت مصرف انرژی جمعه ١ فروردين ١
٣. گوهر شاهرخ بررسی پر.وتکل های مسیریابی در شبکه های موردی خودرویی چهارشنبه ١ مهر ١٣٩٤
٤. زهره لطف علی پور ّبهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های موردی بی سیم سه شنبه ١ مهر ١٣٩٣


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است