چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


اسماعیل پیرعلی خیرآبادی

دانشیار

شیلات

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

pirali_esmaeil@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   اپیدمیولوژی بیماری های آبزیان
   ایمنی شناسی آبزیان
   بیوتکنولوژی باکتریایی
   کنترل کیفی فرآورده های آبزیانسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است