یکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠


ابراهیم ظاهری

استادیار

زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: -

zaheri_1388@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   ادبیات معاصر و ادبیات عامه
   ادبیات داستانیسوابق تحصیلی
   دکتری، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥
   کارشناسی ارشد، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ، زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
Research Journal
١. مسعود فروزنده، امین بنی طالبی، ابراهیم ظاهری، پریوش میرزاییان, خوانشی رمانتیسیستی از داستان های کوتاه بیژن نجدی , پژوهشنامه ی مکتبهای ادبی، سال دوم، شمارهی چهارم، تابستان 69
٢. ابراهیم ظاهری و روح الله کریمی, بررسی بازتاب منزلت اجتماعی زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار محلی , فصلنامۀ ادبیات و زبان های محلّی ایران زمین )نشریۀ علمی( دورۀ جدید- سال ششم- شمارۀ یکم- بهار 1399 - شمارۀ پیوسته 27 بررسی بازتاب منزلت اجتماعی زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار محلی
٣. حمید رضایی و ابراهیم ظاهری, واکاوی مؤلفه های دینی در اشعار عامیانۀ بختیاری , فصلنامۀ ادبیات و زبان های محلّی ایران زمین )نشریۀ علمی( دورۀ جدید- سال پنجم- شمارۀ سوم- پاییز 1398 - شمارۀ پیوسته 2
٤. ابراهیم ظاهری و جهانگیر صفری, فلسفه و آموزههای شاد زیستن در اندیشۀ نظامی , ٘1398، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال یازدهم، شماره 41، ص59-86.
٥. ابراهیم ظاهری , بازنمایی فرهنگ کار و کارآفرینی در ضربالمثلهای بختیاری , 1397، دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه سال 6، شمارة 24 ، بهمن و اسفند 13
٦. ابراهیم ظاهری و روح الله کریمی, تصاویر و توصیفهای پیکر معشوق در اشعار عامیانۀ بختیاری , 1398، دو ماهنامة فرهنگ و ادبیات عامه سال 7، شمارة 26 ، خرداد و تیر 89
٧. ابراهیم ظاهری و جهانگیر صفری, جايگاه آموزش كارآفريني در سرفصل هاي رشتة زبان و ادبيات فارسي با تأكيد بر رويكرد رفتاري , 1398، پژوهش و نگارش كتب دانشگاهي، شمارة 44 ، بهار و تابستان 1398 ، ص 76
٨. حمید رضایی، ابراهیم ظاهری, هویت دینی در ضرب المثلهای بختیاری ,
٩. ابراهیم ظاهری و جهانگیر صفری, بررسی روش های واقع نمایی؛ راهکاری برای انتقال مفاهیم اخلاقی در گلستان سعدی ,
١٠. حمید رضایی، ابراهیم ظاهری, بررسی معنايی چند واژة کهن فارسی براساس گويش بختیاری ,
١١. جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری, گفتمان عرفان در رمان جزیره سرگردانی و ساربان سرگردان ,
١٢. جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری, بررسی تأثیر مدرنیته بر جایگاه پدر-شوهر در خانواده ی ایرانی با تکیه بر رمان های فارسی ,
١٣. جهانگیر صفری، کاظم موسوی و ابراهیم ظاهری, تحليل روان شناختي سياسي داستان سياوش ,
١٤. جهانگير صفري ، سيدکاظم موسوي، اسماعيل صادقي ، ابراهيم ظاهري, مدرنيته و ساختار سنتي خانوادة ايراني با تکيه بر رمان شوه رآه وخانم ,
١٥. حمید رضایی، ابراهیم ظاهری, تصوير زن در قصه هاي عاميانة فرهنگ بختياري ,
١٦. کاظم موسوی، ابراهیم ظاهری, رویکرد روایت شناسی به شخصیت و سرنمون ازلی با تکیه بر داستان های شاهنامه ,
١٧. حمید رضایی، ابراهیم ظاهری, تأثیر جنسیت بر اشعار عامیانه بختیاری ,
١٨. حمید رضایی،جهانگیر صفری، ابراهیم ظاهری، روح الله کریمی, تحلیل تقابل رویکردهای زنان در ادبیات داستانی با تکیه بر رمان های دفاع مقدس ,
١٩. کاظم موسوی، جهانگیر صفری، ابراهیم ظاهری, تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب ,
٢٠. حمید رضایی، ابراهیم ظاهری, بازتاب فعالیت های سیاسی زنان در ده رمان پس از انقلاب ,
٢١. حمید رضایی، ابراهیم ظاهری, بازتاب استعمار در رمانهای سیمین دانشور ,
٢٢. اسماعیل صادقی و ابراهیم ظاهری, بررسی رابطه اخلاق و قضاوت در ادبیات کلاسیک فارسی ,
٢٣. جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری, بررسی نقش عوامل اخلاقی و سیاسی بر شاد زیستن با تکیه بر ادبیات کهن فارسی ,
٢٤. جهانگیر صفری، مسعود رحیمی و ابراهیم ظاهری, بررسی تأثیر جنسیت بر خطاب های به کار رفته در برخی داستان های ادبیات معاصر ایران ,
٢٥. ابراهیم ظاهری حمید رضایی, جايگاه زن و خانواده در ضربالمثلهاي بختياري ,
٢٦. جمال الدین مرتضوی، ابراهیم ظاهری، اسماعیل صادقی, نمادپردازي و تصویرسازي با واژة کودک در ادبيات کلاسيک ,
٢٧. جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری, پيوند سياست با عرفان در مرصاد العباد نجم رازي ,
Promotion Journal
٢٨. امین بنی طالبی، ابراهیم ظاهری, نمادهای هویت ملی در داستان های دفاع مقدس , دوره 7، شماره 9، ادبی بلاغی
٢٩. ابراهیم ظاهری , تحلیل شخصیّت در رمان جای خالی سلوچ » وردن « بر اساس نظریۀ تکالیف سوگ , ادبيات و پژوهش هاي ميان رشته اي، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 871 841 ، دوفصل نامة علمی، سال اوّل، شمارة دوم، پایيز و زمستان 89
٣٠. ابراهیم ظاهری، پریوش میرزاییان، امین بنی طالبی, بازنمایی « عاملیت » زنان در آثار سیمین دانشور و فریبا وفی , پژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران 154 - شمارة 2، پاییز و زمستان 1398 ، صص 13
٣١. ابراهیم ظاهری، حمید رضایی, واکاوی هویت دینی در اشعار عامیانه بختیاری ,
٣٢. جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری, بررسي نماد در ديوان ناصرخسرو ,
٣٣. حمید رضایی، ابراهیم ظاهری, نقد سياسي پنج داستان از نویسندگان زن بعد از انقلاب ,
٣٤. جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری, طبقه بندي محتوایی مشبه به در دیوان ناصرخسرو ,
٣٥. ابراهیم ظاهری، جهانگیر صفری و اسماعیل صادقی, گذر از سنت به مدرنیته در خانوادة ایرانی « مادرم بیبیجان » با تکیه بر رمان ,
٣٦. ابراهیم ظاهری، جمال الدین مرتضوی, بررسی کودک و دوران کودکی در حدیقه، مثنوی و بوستان ,
٣٧. جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری, جلو ههاي عصاي موسی در شعر مولانا ,
٣٨. جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری, مقایسه و بررسی عناصر داستانی شیر و نخچیر در مثنوی و کلیله و دمنه ,
٣٩. ابراهیم ظاهری و جمال الدین مرتضوی, شخصیت سودابه و سیندخت در شاهنامه ,
٤٠. حمید رضایی، ابراهیم ظاهری, زنان و سیاست با تأكید بر چهار رمان فارسي ,
٤١. حمید رضایی، جهانگیر صفری، روح الله کریمی، ابراهیم ظاهری, تصویر زن در رما ن هاي دفاع مقدس دهۀ هشتاد ,
٤٢. مسعود فروزنده، اسماعیل صادقی، ابراهیم ظاهری و امین بنی طالبی, بررسی ایهام تناسب و کارکردهاي آن در غزلهاي سلمان ساوجی ,
٤٣. حمید رضایی، ابراهیم ظاهری, بررسي استعاره در ديوان ناصرخسرو ,
٤٤. جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری, بررسي ترانه هاي كار در عشاير بختياري ,
٤٥. ابراهیم ظاهری، حجت الله رئیسی و جهانگیر صفری, بررسی جلوه های نماز در کشف المحجوب، مرصاد العباد و مصباح الهدایه ,
National Conference
٤٦. فروزان باستان, بررسی نماد در کتاب گلال شوگار , 1397، کنفرانس ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری، شهرکرد، ایران.
٤٧. ابراهیم ظاهری و کبری فرجی, بازتاب باورها، آداب و رسوم بختیاری در ترانه¬های مسعود بختیاری (با تکیه بر ترانۀ بهیگ) ,
٤٨. ابراهیم ظاهری و منیژه کاوه, نقش قصه ها در ایجاد «تاب آوری» (با تکیه بر قصه های چهارمحال و بختیاری) ,
٤٩. ابراهیم ظاهری، جهانگیر صفری، اسماعیل صادقی, تأثیر مدرنیته بر خانواده ایرانی با تکیه بر داستان های سیمین دانشور ,
٥٠. ابراهیم ظاهری، جهانگیر صفری, سیمای امام علی در شعر شهریار ,
٥١. جهانگیر صفری، میثم زارع، ابراهیم ظاهری, نگاهی به سیره علوی در شعر فارسی ,
٥٢. جهانگیر صفری، میثم زارع، ابراهیم ظاهری, دیوانه نقاب عطار ,
٥٣. ابراهیم ظاهری، جهانگیر صفری, فرهنگ، اقتصاد و توسعه در استان چهارمحال و بختیاری ,
٥٤. ابراهیم ظاهری، جهانگیر صفری, بررسی مشبه به در دیوان عمان سامانی ,
٥٥. ابراهیم ظاهری, جایگاه کار در آموزه های دینی و عرفانی با تکیه بر مرصادالعباد ,
٥٦. جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری, روان شناسی شخصیت روستایی در مثنوی ,
٥٧. ابراهیم ظاهری، جهانگیر صفری، روح الله کریمی, نگاهی به آفرینش در قصه های عامیانه بختیاری ,
٥٨. جهانگیر صفری، ابراهیم ظاهری و مهران نجفی, بررسی تطبیقی شخصیت امام رضا در شعر فارسی و عربی ,
٥٩. جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری, رابطه جنسیت با زبان ,
٦٠. ابراهیم ظاهری، اسماعیل صادقی, بررسی برخی از عناصر داستانی در داستان های کودک و نوجوان رضوی در چهارمحال بختیاری ,
٦١. جهانگیر صفری و ابراهیم ظاهری, روایت حماسه کربلا در ادبیات دفاع مقدس ,
٦٢. ابراهیم ظاهری، حسین یداللهی, عرفان عامل پیشرفت یا عقب ماندگی اقتصاد با تکیه بر کتاب مرصاد العباد نجم رازی ,
٦٣. ابراهیم ظاهری، جهانگیر صفری, شادی، غم و باطنی گرایی در دیوان ناصرخسرو ,
٦٤. ابراهیم ظاهری، مهران نجفی, سیمای امام خمینی(ره) در وصیت نامه¬های شهدا (استان چهار محال و بختیاری) ,
٦٥. ابراهیم ظاهری، جمال الدین مرتضوی, تأثیر جنسیت در اشعار سیمین بهبهانی ,
٦٦. ابراهیم ظاهری, تحلیل محتوایی وصیت نامه های شهدا ,
٦٧. ابراهیم ظاهری، جهانگیر صفری, بررسی اشعار کودک و نوجوان جشنواره رضوی استان چهارمحال و بختیاری ,
٦٨. ابراهیم ظاهری، حسین یداللهی, احیای قصه گویی خلاق برای کودکان به عنوان یکی از مواریث تمدن ایرانی اسلامی ,کتب و جزوات
١. اسماعیل صادقی و ابراهیم ظاهری، فارسی عمومی،افتخارات
١. پژوهشگر برتر دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
٢. دانشجوی تحت حمایت بنیاد نخبگان(استعدادهای برتر)
٣. پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاریپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مدرنیته و ساختار سنتی خانواده ایرانی با تکیه بر رمان های فارسی(1357-1300) چهارشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٥
٢. بررسی تأثیر جنسیت بر زبان فارسی با تکیه بر رمان های معاصر سه شنبه ٢٦ خرداد ١٣٨٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است