یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢


مهدی قبادی نیا

استادیار

مهندسی آب

دانشکده کشاورزی

تلفن: 2343

mahdi.ghobadi@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مدیریت آب در مزرعه در شرایط آلودگی آب و خاک
   تاثیر آب‌های نامتعارف بر عملکرد و رشد گیاه
   تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد و رشد گیاه
   زهکشیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی علوم آب، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، مهندسی علوم آب، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، مهندسی علوم آب، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
International Journal
1. , Mousavi-Zadeh-Mojarad R, Feizi M, Ghobadinia M (2018) Prediction of safflower yield under different saline irrigation strategies using AquaCrop model in semi-arid regions Australasian Journal of Crop Science 12:1241-1249 ,
2. , H. Taheri-Sodejani, M. Ghobadinia, S.H. Tabatabaei & H. Kazemian ,۲۰۱۵. Using natural zeolite for contamination reduction of agricultural soil irrigated with treated urban wastewater, Desalination and Water Treatment, ۵۴(۱۰), ۲۷۲۳-۲۷۳۰, DOI:۱۰.۱۰۸۰/۱ ,
3. , M. Ghobadinia, H. Rahimi, T. Sohrabi, A. Naseri, H. Tofighi. ۲۰۱۰. Potential risk of calcium carbonate precipitation in agricultural drain envelopes in arid and semi-arid areas. Agricultural Water Management ۹۷. ۱۶۰۲–۱۶۰۸ ,
Research Journal
٤. بهمهء ف، دانش شهرکي ع، لري گوييني ز، قبادي نيا م , اثر تنش کمبود آب و تيمار بيولوژيک بذر بر شاخص هاي فيزيولوژيک و فعاليت آنتي اکسيداني گياه دارويي مخلصه (Tanacetum persicum (Boiss.)Mozaff) , 1399. اکوفيزيولوژي گياهان زراعي 12:411-426
٥. بش ز، دانش شهرکي ع، قبادي نيا م، سعيدي ک, اثر باکتري‌هاي محرک رشد بر برخي صفات فيزيولوژيک سياهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش کمبود آب , 1399.مجله علمي-پژوهشي اکوفيزيولوژي گياهي 12:239-249
٦. جعفري کيا ط، قاسمي دستگردي ا، قبادي نيا م، متقيان ح, تاثير مقدار و عمق توزيع ماده خام و بيوچار چوب گردو بر تبخير و رطوبت خاک , 1399.مجله پژوهش‌هاي حفاظت آب و خاک 27:1-21
٧. ميرمحمدصادقي س، قبادي نيا م، رحيميان م , برآورد تبخير از سطح آزاد درياچه سد زاينده‌رود با استفاده از سبال و مقايسه با روش‌هاي تجربي , 1398. مجله آب و خاک 33:537
٨. رجبي خمسه س، دانش شهرکي ع، رفيعي الحسيني م، سعيدي ک، قبادي نيا م, تاثير پيش‌تيمار بذر با باکتري‌هاي محرک رشد گياهي بر برخي صفات آگرومورفولوژيک بذرک (Linum usitatissimum L) تحت سطوح مختلف آبياري , 1398.مجله تنش هاي محيطي در علوم زراعي 12:79
٩. فتاحي ناغاني ف، قبادي نيا م، محمدخاني ع، نوري امامزاده اي م, تاثير مديريت آبياري (نوع سيستم و تنش کم ‌آبي) بر عملکرد و شاخص هاي فيزيولوژيکي انگور (مطالعه موردي منطقه ناغان) , 1397. نشريه آب و خاک 32:1069-1080
١٠. رجبي خمسه س، دانش شهرکي ع، رفيعي الحسيني م، سعيدي ک، قبادي نيا م , اثرات باكتري هاي محرك رشد و سطوح آبياري بر صفات فيزيولو‍ژيك و عملكرد كتان روغني (Linum usitatissimum) , 1398-نشريه علمي اكوفيزيولو‍ژي گياهان زراعي 13:231-250
١١. , خسروي چلوئي م. دانش شهرکي ع. قبادي نيا م. سعيدي ک. ۱۳۹۷. اثر تيمار هاي بيولوژيک بذر بر شاخص‌هاي مورفولوژيک گياه دارويي بادرشبو تحت تنش کمبود آب تنش‌هاي محيطي در علوم زراعي. (۲)۱۱. ۳۵۳-۳۶۳. ,
١٢. , حشمتی ف. قبادی‌نیا م. نوری امامزاده‌ای م.ر. طباطبایی س.ح. ۱۳۹۵. تأثیر کاربرد صفحات ژئوکمپوزیت بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری زیرسطحی. نشریه حفاظت منابع آب و خاک.(۲)۷. ۴۱-۵۲. ,
١٣. , ق شناس دهکردی م. مظفری ج. قبادی‌نیا م. ۱۳۹۶. بررسی کاهش غلظت نیترات و فسفات آب خروجی مزارع پرورش ماهی با استفاده از چغندر قند، ذرت علوفه‌ای خرد شده و پوسته گندم. نشریه محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران. ۷۰. ۵۴۱-۵۴۸. ,
١٤. , نجف‌آبادي ش. نوري امامزاده اي م. قبادي‌نيا م. دانش شهرکي ع. ۱۳۹۶. بررسی اثرات انواع خاك‌پوش بر کارایی مصرف آب وشاخص­های رشد ذرت سینگل کراس ۷۰۴. مجله آب و خاک. دانشگاه فردوسی مشهد. (۳)۳۰. ۷۲۷-۷۳۷. ,
١٥. , رحمانی الف. قبادی‌نیا م. دانش شهرکی ع. طباطبایی س. ح. صالحی م.ح. ۱۳۹۶. تاثير مديريت‌ آبياری بر ميزان سرب در دسترس در خاک و تجمع آن در اندام هوايی برنج. نشریه حفاظت منابع آب و خاک. (۳)۶. ۱۲۷-۱۳۹. ,
١٦. , بني طالبي دهكردي گ. بيگي ح. و قبادي نيا م. ۱۳۹۶. اثر آبياری درازمدت با پساب شهری تصفیه‏ شده بر هدایت آبی اشباع یک خاک لوم‏ سیلتی و برآورد آن - مطالعه‏ ی موردی. نشریه علوم آب و خاک. (۱)۲۱. ۱۷۱-۱۸۴. ,
١٧. , میرابوالقاسمی س.ب. قبادی‌نیا م. قاسمی ا.ر. و ریزی س. ۱۳۹۵. تاثير مديريت آبياري و کاربرد لايه آبگريز در کاهش آب مصرفي فضاي سبز (گياه گازانيا). نشریه مديريت آب و آبياري.(۲)۶. ۲۵۱-۲۶۲. ,
١٨. , زهتابیان م. قبادی‌نیا م. و حسن‌اقلی ع. ۱۳۹۴.ارزیابی سه نوع پوشش-زهکش­ ژئوکمپوزیت در یک مدل آزمایشگاهی. پژوهش آب در کشاورزی. (۲)۲۹. ۲۴۹-۲۶۱. ,
١٩. , نوربخش س. قبادی‌نیا م. دانش شهرکی ع. نوری امام‌زاده‌ئی م. فتاحی ر. ۱۳۹۴. اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک. مجله آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد. (۱)۲۹. ۳۵- ,
٢٠. , حاج هاشم خانی م. قبادی‌نیا م. طباطبائی س.ح. حسین پور ع. هوشمند گوچی س,۱۳۹۳. تاثیر روش کاربرد زئولیت اصلاح شده در خاک بر نفوذ‌پذیری و کیفیت پساب شهری. مجله آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد. (۳)۲۸. ۵۸۷-۵۹۶. ,
٢١. , رضایی‌پور ص. قبادی‌نیا م. طباطبائی س.ح. شایان‌نژاد م. نوری امام‌زاده‌ئی م.ر. ۱۳۹۳. ارزیابی روش‌های مختلف تعیین ضرایب معادله نفوذ فیلیپ و تغییرات آن‌ها در رویداد‌های آبیاری متوالی در آبیاری جویچه‌ای. مجله دانش آب و خاک. (۱)۲۴. ۲۲۵-۲۳۸. ,
٢٢. , طاهری سودجانی ه. طباطبائی س.ح. قبادی‌نیا م. و کاظمیان ح. ۱۳۹۳. تأثیر روش کاربرد، اندازه ذرات و میزان زئولیت بر نگهداشت نیترات در خاک آبیاری شده با پساب شهری. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک. (۶۷)۱۸. ۴۷-۵۷. ,
٢٣. , طاهری سودجانی ه. قبادی‌نیا م. طباطبائی س.ح. بیگی هرچگانی ب. و کاظمیان ح. ۱۳۹۲. بررسی تاثیر روش‌های کاربرد، اندازه ذرات و درصد زئولیت بر کیفیت پساب شهری. پژوهش آب در کشاورزی. (۲)۲۷. ۲۱۵-۲۲۷. ,
٢٤. , فلاح س.ا. قبادی‌نیا م. شکرگزار دارابی م. قربانی ش. ۱۳۹۱. بررسی پایداری منابع آب دشت داراب فارس. پژوهش آب در کشاورزی. (۲)۲۶. ۱۶۱-۱۷۲. ,
٢٥. , مهدوی ع. اسماعیلیان الف. قبادی‌نیا م. لیاقت ع. ۱۳۹۱. بررسی آزمایشگاهی نقش کربنات کلسیم در حذف، انتقال و انتشار کادمیم. مجله پژوهش آب ایران. (۱۰)۶. ۲۲۱-۲۲۶. ,
٢٦. , اوجاقلو ح. سهرابی ت. رحیمی ح. حسن اقلی ع.ر و قبادی‌نیا م. ۱۳۸۹. مطالعه آزمایشگاهی اثر درصد رس خاک درتعیین نیاز به استفاده از پوشش در سیستم زهکشی زیرزمینی. مجله دانش آب و خاک. (۱)۲۰. ۱۲۳-۱۳۵. ,
٢٧. , قبادی‌نیا م. رحیمی ح. فلاویا الف. سهرابی ت. پوربابایی الف. وسکونزالس الف. ۱۳۸۹. بررسی شرایط رسوب گذاری کربنات کلسیم در پوشش ژئوتکستایل زهکشهای کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی. مجله آب و خاک مشهد. (۳)۲۴، ۴۲۷-۴۳۸. ,
٢٨. , قبادی‌نیا م. رحیمی ح. سهرابی ت. ناصری ع و توفیقی ح,۱۳۸۸. مطالعه آزمایشگاهی رسوب‌گذاری شیمیایی کربنات‌‌کلسیم روی فیلترهای ژئوتکستایل. مجله پژوهش آب ایران. (۵)۳. ۵۳-۶۲. ,
٢٩. , قبادی‌نیا م. رحیمی ح. سهرابی ت. ۱۳۸۸. بررسی پتانسیل رسوب‌گذاری کربنات کلسیم در زهکش‌های کشاورزی (مطالعه موردی، استان خوزستان). مجله آبیاری و زهکشی. (۱)۳. ۱-۱۲. ,
٣٠. قبادی‌نیا م. سهرابی ت. میراب‌زاده م. , بررسی اثر افزایش پله‌ای دبی جریان بر پیشروی آب در جویچه در آبیاری موجی. , 1386کتب و جزواتافتخارات
١. کسب رتبه اول آزمون ورودی دکترا
٢. کسب رتبه اول آزمون ورودی کارشناسی ارشدپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مريم حاج هاشم خاني بررسي تاثير روش استفاده از ميکروزئوليت اصلاح شده در ترکيب با خاک روي برخي پارامترهاي هيدروديناميکي و شيميايي خاک در شرايط كاربرد پساب
٢. ميترا زهتابيان ارزيابي فيلتر - زهكش‌هاي ژئوكمپوزيت و امكان كاربرد آنها به عنوان جايگزيني براي زهكش‌هاي لوله‌اي مرسوم
٣. سيده مريم ميرابوالقاسمي دهکردي بررسي تأثير آبياري تناوبي و مديريت سطح ايستابي بر كارايي مصرف آب و عملكرد برنج
٤. شکوفه نجف آبادي بررسي كارايي چند نوع پوشش سطحي بر كاهش تبخير از سطح خاك در كشت ذرت
٥. فاطمه حشمتي بررسي امکان استفاده از ژئوکمپوزيت (ژئونت- ژئوتکستايل) در سيستم آبياري زيرسطحي در شرايط کاربرد پساب
٦. ژاله نوروزي تعيين ضرايب گياهي يگانه، دوگانه و نياز آبي کتان روغني Linum usitatissimum L.)) در اقليم معتدل و سرد شهركرد
٧. سيده بهناز ميرابوالقاسمي دهکردي بررسي امکان استفاده از لايه آب‌گريز براي کاهش مصرف آب در سيستم آبياري زير سطحي براي چمن و گازانيا در شرايط بام سبز
٨. فاطمه فتاحي ناغاني تاثير مديريت آبياري (تنش کم ‌آبي و نوع سيستم) بر ميزان آب مصرفي، عملکرد و شاخص هاي فيزيولوژيکي انگور (مطالعه موردي منطقه ناغان)
٩. الهام فرامرزي هفشجاني بررسي اثرات بايوچار روي الگوي توزيع رطوبت در سطوح شيبدار
١٠. سجاد گوگوچاني بررسي کارايي صفحات ژئوکمپوزيت در تصفيه زميني فاضلاب دانشگاه شهرکرد


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است