چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢


مهرداد حاجی حسنی

استادیار

مشاوره و راهنمایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن:

mehrdadhajhasani@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   خانواده، ازدواج، طلاق، سازگاری زناشویی
   Family, Marriage, Divorce, Marital adjustment
   حوزه های مختلف سلامت روان در گروه های مختلف سنی، تحصیلی و شغلیسوابق تحصیلی
   دکتری، راهنمایی و مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، راهنمایی و مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ، راهنمایی و مشاوره، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩

مقالات
International Journal
1. Mehrdad hajihasani and Timothy Sim, Marital satisfaction among girls with early marriage in Iran: emotional intelligence and religious orientation ,
Research Journal
2. Mehrdad Hajihasani, Manizhe Kave, The Investigation of the Contribution of Goal Orientation, Percieved Organizational Support and Big Five Personality Traits in Predicting Work Engagement of Female Teachers in … ,
3. Ahmad Etemadi, Mehrdad Hajihasani, Hasan Nadealipour, Ebrahim Nazari, Effectiveness of group gestalt therapy on anxiety and self-esteem of students of divorce ,
4. , THE EFFECTIVENESS OF ACTIVE MUSIC THERAPY AND GESTALT THERAPY IN DECREASING TEST ANXIETY ,
5. MEHRDAD Hajihasani, A Shafi Abadi, FAHIME Pirsaghi, Omar Kiyanip, Relationship between aggression, assertiveness, depression and addiction potential in female students of Allameh Tabbatabai ,
٦. مهرداد حاجی حسنی و همکاران, شناسايي واکنش هاي فرزندان به طلاق والدين:‌يک مطالعه کيفي ,
٧. مهرداد حاجی حسنی و منیژه کاوه, تعيين سهم جهت گيري هدف، حمايت سازماني ادراک شده و پنج عامل بزرگ شخصيت در پيش بيني اشتياق شغلي معلمان ,
٨. مهرداد حاجی حسنی، عفت السادات محمود پناهی و محمود میرزائیان, مقايسه پردازش حسي و معنايي اطلاعات در بيماران با اختلال شخصيت مرزي و افراد بهنجار ,
٩. مهرداد حاجی حسنی, پيش بيني فرسودگي تحضيلي در دانشجويان پزشکي دختر دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد بر مبناي تماميت خواهي و جو عاطفي خانواده در سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ ,
١٠. مهرداد حاجی حسنی, استرس شغلي در کارکنان دانشگاه شهرکرد: نقش پيش‌بين هوش هيجاني و خود تمايزيافتگي ,
Promotion Journal
١١. مهرداد حاجی حسنی و همکاران, تاثير طلاق والدين بر توانمندي روانشناختي فرزندان ,
National Conference
12. Mehrdad Hajihasani, Abdoolah Shafiabadi, Fahmideh Pirsaghi, Mehrab Bashirpour, Prediction of addiction potential on the basis of aggression and assertiveness in university students ,کتب و جزواتافتخارات
١. طرح برگزیده ملی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است