پنج شنبه ١٨ آذر ١٤٠٠


حسین ابراهیمی ناغانی

استادیار

صنایع دستی

دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   زیبایی شناسی و پژوهش های فلسفی هنر و تاریخ هنر
   هنرهای بومی و قومی مطالعات هنری
   زیبایی شناسی هنر مدرن ایرانی خاصه در نقاشی و نیز هنرهای سنتی خاصه نگارگریسوابق تحصیلی
   دکتری، نقاشی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، نقاشی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   کارشناسی ، نقاشی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. کسب رتبه برتر شاگرد اولی دوره دکتری گروه پژوهش هنر ورودی سال88 دانشگاه تهران
٢. منتخب آموزشی دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد- 1387
٣. پژوهشگر برگزیده دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد 1386
٤. پژوهشگر برگزیده دانشکده هنر دانشگاه شهرکرد 1384
٥. معراج حضرت رسول- 3اثر ارسالی-3 اثر برگزیده 1385- همایش بین المللی هنر نبوی
٦. - رتبه اول و کسب لوح افتخار و مدال طلای نخستین جشنواره عمره دانشجوئی (3 اثر در بخش نقاشی) 1380
٧. رتبه سوم و کسب لوح افتخار و مدال برنز از نخستین جشنواره دانشجویان مسلمان در رشته نقاشی(3 اثر نقاشی) اسفند 1379

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است