شنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠١


محمد سعید حیدرنژاد

دانشیار

زیست جانوری

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بیوسیتماتیک آبزیان با تاکید بر قاب بالان آبری (از حشرات) و ماهیان بویژه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) همچنین اثر تاثیر یون های فلزی، نور و فوتوپریود بر رشد و پارامترهای خونی و نیز تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی ماهیان
   کار با نانوذرات و تاثیر آن بر اندام ها و ساختار های مختلف موجودات از جمله موش سفید آزمایشگاهی
   بیوسیتماتیک آبزیان با تاکید بر قاب بالان آبری (از حشرات) و ماهیان بویژه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) همچنین اثر تاثیر یون های فلزی، نور و فوتوپریود بر رشد و پارامترهای خونی و نیز تنوع ژنتیکی و مورفولوژیکی ماهیان: کار با نانوذرات و تاثیر آن بر اندام ها و ساختار های مختلف موجودات از جمله موش سفید آزمایشگاهیسوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، ، استرالیا ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٣
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٩

مقالات
International Journal
١. کوپایی- هاشم زاده- حیدرنژاد0 طباطبایی, بارکینگ دی ان ا ماهی Aphanius vladykovi از زیستگاههای مختلف چهار محال و بختیاری , چاپ شده
2. Kopaee, hashemzadeh, Heydarnejad, tababaee, DNA barcoding of Aphanius vladykovi from different habitats in Chaharmahal va Bakhtiari Province, Iran , چاپ شده
3. Nasri, Heydarnejad, Nematollahi, Toxicity of Zinc at sublethal exposure to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss , چاپ شده
Research Journal
4. Abolhassani, Heydarnejad, Hashemzadeh, tabtabee, DNA barcoding of Aphanius vladykovi from different habitats in Chaharmahal va Bakhtiari Province, Iran ,
National Conference
٥. نصری- حیدرنژاد- نعمت الههی, سمیت زیر حد کشندگی روی بر ماهی قزل آلای رنگین کمان , چاپ شدهکتب و جزواتافتخارات
١. - نویسنده کتاب تکامل موجودات زنده 1395
٢. - نویسنده کتاب سخت پوستان 1389
٣. - نویسنده کتاب سخت پوستان 1389
٤. - از نخبگان کشوری طی حکم خانم دکتر سلطانخواه از سوی معاونت محترم رییس جمهور
٥. - پژوهشگر برتر دانشکاه و استان چهارمحال و بختیاری – 1386پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. بررسی سیستماتیکی قاب بالان آبزی شهرکرد دوشنبه ١ مرداد ١٣٩٧
٢. بررسی قاب بالان آبزی بخش جنوبی استان چهار محال و بختباری جمعه ٢٠ مهر ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است