شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦


روح الله همتی

استادیار

زیست شناسی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بیولومینسانس و مهندسی پروتئین : آنزیم های نوترکیب لوسیفراز و بازیافت کننده لوسیفرین LREسوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، زیست‌شناسی عمومی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
International Journal
1. Nuredin Bakhtiaria, Saman Hosseinkhania, Masoud Soleimanib, c, Roohullah Hemmatid, Ali Noori-Zadehe, Mohammad Javanf, Amin Tashakor, Short-term ursolic acid promotes skeletal muscle rejuvenation through enhancing of SIRT1 expression and satellite cells proliferation , http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332215303176
2. Rahman Emamzadeh, Saman Hosseinkhani, Roohullah Hemmati, Majid Sadeghizadeh, RACE-based amplification of cDNA and expression of a luciferin regenerating enzyme (LRE): An attempt towards persistent bioluminescent signal. , Enzyme and Microbial Technology, Vol. 47, pp. 159-165, 2010
3. Roohullah Hemmati, Reza H. Sajedi, Nuredin Bakhtiari and Saman Hosseinkhani, Directed improvement of Luciferin Regenerating Enzyme (LRE) binding properties: Implication of some conserved residues in luciferin binding domain , Photochemistry and photobiology, Vol. 90, pp. 1293-1298, 2014
4. T. Azad, A. Tashakor, M. Ghahremani, Roohullah Hemmati, F. Ataei, S. Hosseinkhani , Apoptotic protease-activating factor 1 (Apaf-1) as a labile gene for spontaneous mutations in vitro , progress in biological sciences, Vol. 4, pp. 261-273, 2014
5. Hemmati Roohullah, Hosseinkhani S, Sajedi RH, Azad T, Tashakor A, Bakhtiari N, Ataei F, Luciferin Regenerating Enzyme mediates firefly luciferase activation through direct effects of Dcysteine on luciferase structure and activity , photochemistry and photobiology, Vol. 91, pp. 828-836, 2015
6. Bakhtiari N, Hosseinkhani S, Tashakor A, Hemmati Roohullah, Ursolic Acid Ameliorates Aging-metabolic Phenotype through Promoting of Skeletal Muscle Rejuvenation, , medical hypotheses, Vol. 85, pp. 1-6, 2015
7. T.Azad, A.Tashakor, F.Rahmati,Roohullah Hemmati, S. Hosseinkhani, Oscillation of Apoptosome formation through assembly of truncated Apaf-1 , European Journal of Pharmacology, vol 760, pp. 64-71, 2015
8. Mahnaz Ramezani, Ali Riahi Madvar, Moj Khaleghi and Roohullah Hemmati , Isolation and identification of beneficial bacterial strains from rhizosphere of Citrus sinensis orchards , progress in biological sciences, Vol. 1, pp. 75-84, 2015
Research Journal
٩. T.Azad, A.Tashakor, Roohullah hemmati and S.Hosseinkhani, Investigation the Effect of an Apaf-1 Derivative on Caspase Activity in HEK293T Cells , Journal of Police Medicine, Vol. 3, pp. 47-56, 2014
١٠. Nuredin Bakhtiari, Masoud Soulemani, Mohammad Javan, Roohullah Hemmati , Saman Hosseinkhani, Ursolic acid induces myoglobin expression and skeletal muscle in mice , Physiology and Pharmacology, Vol. 18, pp. 373-382, 2015
International Conference
11. N.Bakhtiari, S.Hosseinkhani and Roohullah Hemmati, Apple peel derived ursolic acid: anti aging agent with restriction caloric effect ,
12. Roohullah Hemmati and S.Hosseinkhani, Luciferase light emission signal enhancement by site –directed mutagenesis of luciferin regenerating enzyme (LRE) ,
13. R.Emamzadeh, S.Hosseinkhani, M.Sadeghizadeh and Roohullah Hemmati, cDNA cloning and sequence analysis of a luciferinregenerating enzyme from firefly Lampryris turkestanicus ,
14. M.Fathi, M.Mirshahi, M.Gheraati and Roohullah Hemmati, Demonstration of dose- dependent cytotoxic activity in cancer cells by specific human chorionic gonadotropin monoclonal antibodies ,
15. Roohullah Hemmati, M.sadeghizadeh, S.Hosseinkhani, R.Emamzadeh. M.fathi, -Phylogenetic analysis of the cDNA encoding firefly luciferin regenerating enzyme from Lampyris turkestanicus ,
16. Roohullah Hemmati, M.Sadeghizadeh, --Sequence identification of the cDNA encoding firefly luciferin regenerating enzyme from Lampyris turkestanicus using RACE -PCR ,
National Conference
١٧. روح الله همتی و مجتبی عمادی, ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم، اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪی وﯾﮋه ﺑﺮ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ , همایش تدبیر در توسعه چهارمحال و بختیاریکتب و جزواتافتخارات
١. رحمان امامزاده ، روح الله همتی و سامان حسینخانی تعیین توالی cDNA رمزکننده آنزیم T-LRE از حشره شبتاب ایرانی و ثبت آن در بانک اطلاعاتی با شماره دستیابی GU013474.1
٢. رتبه 2 آزمون دکتری بیوشیمی سال 1389 دانشگاه تربیت مدرس
٣. نورالدین بختیاری ،سامان حسینخانی و روح الله همتی ثبت اختراع با عنوان اورسولیک اسید ماده ضد پیری

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است