چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢


جعفر اسماعیلی

دانشیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401-7; 2420

jafar.esmaili@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   فیزیک هسته ای شگفت: مطالعه برهمکنش های باریون-باریون و باریون-مزون شگفت
   هسته های هایپرونی
   اتم های اگزوتیک
   مطالعه ساختار سیستم های چند ذره ای با استفاده از روش های وردشی و فدیفسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالات
International Journal
1. Morteza Raeisi and Jafar Esmaili, Calculation of kaon absorption yields on light nuclei , Int. J. Mod. Phys. E 28 (2019) 1950068.
2. Sajad Marri, Seyed Zafarollah Kalantari and Jafar Esmaili, Structure, formation, and decay of K^barNN system by Faddeev-AGS calculations , Chin. Phys. C 43 (2019) 064101.
3. Sajad Marri and Jafar Esmaili, Three- and four-body kaonic nuclear states: Binding energies and widths , Eur. Phys. J. A. 55 (2019) 43.
4. Ahmad Naderi Beni, Jafar Esmaili, and Morteza Mohseni, Signature of Lambda(۱۴۰۵) resonance in K + ۶Li reaction , Int. J. Mod. Phys. E 28 (2019) 1950003.
5. Sajad Marri, Seyed Zafarollah Kalantari and Jafar Esmaili, Deeply quasi-bound state in single- and double-K nuclear clusters , Eur. Phys. J. A. 52 (2016) 361.
6. Aye Aye Min, Khin Swe Myint, Jafar Esmaili, and Yoshinori Akaishi, Theoretical Investigation into Production of Double-Lambda Hypernuclei from Stopped \xi on ۶Li , Few-Body Syst. 54 (2013) 381.
7. Jafar Esmaili, Yoshinori Akaishi, and Toshimitsu Yamazaki, Resonant formation of Lambda(۱۴۰۵) by stopped-K- absorption in the deuteron , Phys. Rev. C. 83 (2011) 055207.
8. Jafar Esmaili, Yoshinori Akaishi, and Toshimitsu Yamazaki, Experimental confirmation of the Lambda(۱۴۰۵) Ansatz from resonant formation of a K-p quasi-bound state in K- absorption by ۳He and ۴He , Phys. Lett. B. 686 (2010) 23.
Research Journal
٩. جعفر اسماعیلی و نرگس یحیایی, بررسي تشکيل تشديدي (۱۴۰۵)Lambda با استفاده از طيف انرژي جنبشي ترايتون در جذب کائون متوقف شده بر روي هليوم , پژوهش فیزیک ایران 19 (1398) 167
١٠. سجاد مری، سید ظفراله کلانتری و جعفر اسماعیلی, بررسي برهم‌کنش کائون- دوترون و ساختار تشديد‌ (۱۴۰۵) Lambda با استفاده از روش فديف , پژوهش فیزیک ایران 18 (1397) 539
١١. جعفر اسماعیلی و صفیه غلامرضایی, بررسي ساختار سبک‌ترين هسته‌هاي هايپروني دو لامبدا اي با استفاده از بسط توابع گوسي , پژوهش سيستم هاي بس ذره اي 8 (1397) 1
١٢. سجاد مری، سید ظفراله کلانتری و جعفر اسماعیلی, بررسي سيستم جفت شدة KKN-K\Sigma\pi با استفاده از روش فديف , پژوهش فیزیک ایران 18 (1397) 291
١٣. جعفر اسماعیلی، سید ظفراله کلانتری، شوجی مائدا، یوشینوری آکائیشی و توشیماتسو یامازاکی, بررسي اثرات برهمكنش KN-\Sigma\pi ، در سيستم K-pp با استفاده از روش فديف , پژوهش فیزیک ایران 12 (1391) 137
١٤. سید ظفراله کلانتری و جعفر اسماعیلی, تعيين طيف زماني نوترونها و طيف انرژي اتمهاي ميوندار در همجوشي کاتاليزور ميوني با استفاده از روش مونت کارلو , پژوهش فیزیک ایران 5 (1384) 75کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. فائزه بیگی مطالعه طیف های جرم ناوردای سیگما پایون و تکانه پایون های ناشی از برهم کنش کائون متوقف شده بر روی ۱۶O با استفاده از محاسبات چهار جسمی دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢. نیلوفرالسادات حسن زاده تبریزی مطالعه طیف تکانه ذرات در کانال های واپاشی ناشی از برهمکنش کائون متوقف شده بر روی هسته ی Li ۷ یکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧
٣. زهرا قربانی دهکردی مطالعه طیف جرم ناوردای \Sigma\pi ناشی از برهمکنش کائون متوقف شده بر روی ۷Li با استفاده از محاسبات چهار جسمی یکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧
٤. مرضیه دانشمند دیزیچه مطالعه ی طیف های جرمی کانال Lambda\ ای برهمکنش کائون در پرواز با دوترون یکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦
٥. هاجر کریمی مطالعه هسته های هایپرونی دو-Lambda ای با استفاده از توقف xi\ برروی ۶Li سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦
٦. مرضیه یوسفی مطالعه سیستم K-pp با استفاده از بسط پایه های گوسی یکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
٧. صفیه غلامرضایی بررسی ساختار سبکترین هسته های هایپرونی دو لامبدایی با استفاده از بسط پایه های گوسی سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦
٨. حامد عبدالهی مطالعه و بررسی طیف جرم ناوردای سیگما/پای ناشی از بر هم کنش کائون در- پرواز با هسته هدف دوترون سه شنبه ٦ مهر ١٣٩٥
٩. نرگس یحیایی تعیین جرم و پهنای لامبدا ۱۴۰۵ با استفاده از طیف انرژی جنبشی ترایتون در برهمکنش کائون متوقف شده در هلیوم سه شنبه ٦ مهر ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است