چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠


مهدی کرمی دهکردی

استادیار

توسعه روستایی

دانشکده کشاورزی

تلفن:

karami596@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   پتانسیل سنجی انرژی های تجدیدپذیر - گردشگری - ارزیابی اثرات اجتماعی در توسعه پایدار - برنامه ریزی منطقه ای- ارزیابی آثار اجتماعی خشکسالیسوابق تحصیلی
   دکتری، ، دانشگاه تبریز، ایران

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است