جمعه ٣١ شهريور ١٤٠٢


زهرا کریمی

استادیار

علوم کامپیوتر

دانشکده علوم ریاضی

تلفن:

zahra.karimi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مهندسی نرم‌افزار
   روش‌های تجربی و رفتاری
   داده‌کاویسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   دوره تحقیقاتی، مهندسی کامپیوتر، ، آلمان ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥

مقالات
International Journal
1. Z Karimi, S Wagner, The influence of personality on computer programming: a summary of a systematic literature review ,
2. Z Karimi-Dehkordi, M Nematbakhsh, A Baraani-Dastjerdi, Stochastic Mining of Quantitative Association Rules Using Multi Agent Systems ,
3. Z Karimi, A Baraani-Dastjerdi, N Ghasem-Aghaee, S Wagner, Using personality traits to understand the influence of personality on computer programming: An empirical study ,
4. Z Karimi, A Baraani-Dastjerdi, N Ghasem-Aghaee, S Wagner, Influence of Personality on Programming Styles an Empirical Study ,
5. Z Karimi, A Baraani-Dastjerdi, N Ghasem-Aghaee, S Wagner, Links between the personalities, styles and performance in computer programming ,
Research Journal
6. zahra karimi, s.fateme noorani, Investigating the Effect of Cognitive Style on Programming Habits using data mining ,
٧. zahra karimi, manijeh kaveh, rezvan salehi, milad moltaji, Investigation of the role of personality and individual differences on password security breaches: An Empirical Study ,
٨. Zahra Karimi, An Investigation of Problem-Solving Habits of Computer Programmers: A Case Study in Iranian Companies (Persian) , TABRIZ JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING، 50)2(
International Conference
٩. leila samimi, zahra karimi, , ..., Towards personalizing ads in video games (Persian) ,
١٠. hadi sadeghi kaji, zahra karimi, mohammad gholami, Investigation of m-ary method in the production of short addition chains (Persian) , اسفند 1399
١١. Zahra Karimi, Masoume Ghasemi, Proposing an Architecture to Archive Programming Assignments with Plagiarism Detection Feature (Persian) ,
١٢. Zahra Karimi, Atefe Ghazanfarpour, The Influence of Attitude on Computer Programming: An Empirical Study in Shahrekord University (Persian) , 49th Annual Iranian Mathmatics Coference
١٣. Zahra Karimi, Ahmad Baraani-Dastjerdi, Nasser Ghasem-Aghaee, Suduko as a Constraint Satisfaction Problem: Distributed Filtering (Persian) , 4th Iranian Conference on Applied Mathematics
١٤. Saeed Parsa Zahra Karimi, Implementation of System of Patterns Using Building Operators (persian) , 8th Int'l CSI Computer Conference
15. Z Karimi-Dehkordi, K Zamanifar, A Baraani-Dastjerdi, N Ghasem-Aghaee, Sudoku using parallel simulated annealing ,
16. Zahra Karimi, Elahe Najafi, Architectural Naming, a Secret of Agile Thinking ,
National Conference
١٧. Hadi Sadehgi-Kaji, Zahra Karimi, Mohammad Gholami, Finding Short Addition Chains: A Literature Review (Persian) , 1st National Conference on. Soft Computing and Cognitive, Minudasht, Iran, July 2020
18. zahra karimi, alireza abdollhai, Using Memetic Algorithms to Optimize Run-Time in Genetic Playing of Mastermind , 1st National Conference on Soft Computing and Cognitive Science, Minudasht, Iran, July 2020
١٩. Manije Kave Zahra Karimi, Saeed Ghasemi-pirbalooti, The Role of Gender and Major of Students in Password Security (Persian) , the 4th National Conference on Psychology and Behavioral Science of Payam Noor University, September 2020
٢٠. Manije Kave Zahra Karimi, Leila Samimi, Individual Characteristics and Programming Courses: Literature Review (Persian) , the 4th National Conference on Psychology and Behavioral Science of Payam Noor University September 2020
٢١. Zahra Karimi, A Survey on Code Clone Types: A Conceptual Framework (Persian) Authors Zahra Karimi , National Conference on Computer Engineering, Information Technology and Artificial Intelligence Applications
٢٢. Zahra Karimi, Ahmad Baraani-Dastjerdi, Nasser Ghasem-Aghaee, Investigation of Cost-Effectiveness in Software Defect Prediction (Persian) , 17th Annual CSI Computer Conferenceکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. هاجر نجفی رابطه بین کپی ها و خطا در نرم‌افزار یکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦
٢. محمد ملکی طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ی بایگانی پروژه‌های کارشناسی یکشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٧
٣. عاطفه غضنفرپورگله تأثير نگرش بر كيفيت برنامه‌نويسي دانشجويان ايراني: مطالعه موردي در دانشگاه شهركرد دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
٤. سعید قاسمی مطالعه‌ی مقدماتی تأثیر تفاوت‌های فردی بر امنیت پسورد یکشنبه ١٥ اردیبهشت ١٣٩٨
٥. میلاد ملتجی مطالعه‌ی مقدماتی تأثیر شخصیت بر امنیت پسورد شنبه ١٥ تیر ١٣٩٨
٦. معصومه قاسمی طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ی بایگانی تکلیف‌های برنامه‌نویسی با امکان کشف تقلب شنبه ١٥ تیر ١٣٩٨
٧. علیرضا عبداللهی گلدره طراحی و پیاده سازی الگوریتم ژنتیک برای حل بازی فکربکر شنبه ١٥ تیر ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است