سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


منیژه کاوه قهفرخی

استادیار

مشاوره و راهنمایی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

kaveh@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه
   آموزش والدین
   روان شناسی مثبت گرا
   روان شناسی آدلری
   children with special needs
   parent training
   positive psychology
   Adlerian psychologyسوابق تحصیلی
   دکتری، روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، روانشناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، روانشناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
Research Journal
١. , تابع بردبار، ف. و کاوه م. (1399). بررسی رابطه به کارگیری انواع مکانیسم‌های دفاعی با اضطراب بیماری کرونا. ارمغان دانش. ۱۳۹۹; ۲۵(۱)، ۹۲۱-۹۳۶ ,
٢. , شهبازی، س؛ کرامتی، ه؛ هاشمی، ه و کاوه، م. (1398). اثربخشی داستان‌گویی بر خلاقیت کلامی و آگاهی واج شناختی دانش‌آموزان نارساخوان. ناتوانی های یادگیری9 (2)، 36-57. ,
3. , Shahbazi, S., Keramati, H., Hashemie, H. & M. Kaveh. 2020. The effectiveness of storytelling method in verbal creativity and phonological awareness of dyslexic students. Journal of Learning Disabilities, 9(2), 171-178. ,
4. , Omidian, M., Rahimian Boogar, I. Talepasand, S. Najafi, M. and Kaveh, M. ۲۰۱۹. The cultural tailoring and effectiveness of couples coping enhancement training on marital adjustment of wives. Journal of Practice in Clinical Psychology, ۷:۴۳-۵۲ ,
5. , Manijeh Kaveh, Hadi Keramati. 2017. The impact of resilience fostering program on parenting stress, marital satisfaction and resiliency of children with learning disability. Journal of Learning Disabilities,6(3), 69-91. ,
6. , Manijeh Kaveh, Fariba Tabe Bordbar. (2017) The relationship between disordered eating behavior with early maladaptive schemas and anxiety in adolescent female. Psychology of Exceptional Individuals 7 (27), 161-183. ,
7. , Manijeh Kaveh, Hadi Keramati. 2017.The impact of resilience fostering program on parenting stress, marital satisfaction and resiliency of children with learning disability. Journal of Learning Disabilities, 6(3), 143-149. ,
8. , Manijeh Kaveh. 2016. A review of the relationship between attachment to god with resiliency of martyr’s wives in chaharmohal va bakhtiyari province . JOURNAL OF CULTURAL GUARDIANSHIP OF THE ISLAMIC REVOLUTION 6 (13), 33-53 ,
9. , Mehrdad, Hajihasan., Manijeh Kaveh. 2016. The Investigation of the Contribution of Goal Orientation, Percieved Organizational Support and Big Five Personality Traits in Predicting Work Engagement of Female Teachers in …Iranian Journal of Ergonomics 4 ,
10. , H Alizadeh, M Kavehghahfarokhi, M Yoosefilooyeh, A Roohi. 2012. Development of a resilience fostering program, and its effectiveness on psychological well-being in adolescents with externalizing and internalizing behavioral disorders. Iranian Journal ,
11. , Manijeh Kaveh, Hamid Alizadeh, Ali Delavar, Ahmad Borjali. 2011. Development of a resilience fostering program against stress and its impact on quality of life components in parents of children with mild intellectual disability. Iranian Journal of Ex ,
12. , A Nesayan, M Abdollahzadeh Rafi, M Moradi, M Kaveh. 2010. The effect of false belief training on response of 3-6 years old normal children to theory of mind tasks. Contemporary psychology 5 (1), 63-70 ,
13. , Hadi Keramati, Ali Reza Moradi, Manijeh Kaveh.2005. THE STUDY AND COMPARISON OF FAMILY PERFORMANCE AND PSYCHOLOGICAL PROFILE OF STUDENTS IN MARTYRED FAMILIES WITH REMARRIED AND NON-REMARRIED MOTHERS. JOURNAL OF EDUCATIONAL INNOVATIONS 4 (11), 56 To 7 ,
١٤. , اميديان م، رحيميان بوگر ا، طالع پسند س، نجفي م و کاوه م. 1397. اثربخشي آموزش غني سازي سازگاري زوج ها در بهبود ارتباطات زناشويي. پژوهش هاي مشاوره 67:20-40 ,
١٥. , کاوه قهفرخی، م. و تابع بردبار، ف. 1396. رابطه بين رفتار خوردن آشفته با طرحواره هاي ناسازگار اوليه و اضطراب در دختران نوجوان. فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی. دوره 7، شماره 27، صفحات 161 تا 183 ,
١٦. , کاوه قهفرخی، م. و کرامتی، ه. 1396. اثربخشي آموزش تاب‌آوري بر استرس والديني، رضايت زناشويي و تاب‌آوري والدين کودکان مبتلا به ناتواني‌هاي يادگيري. مجله ناتوانی های یادگیری، دوره 6، شماره 3/91-61. صفحات 69 تا 91 ,
١٧. , حاجي حسني، م. و کاوه قهفرخی، م. 1395. تعيین سهم جهت گيري هدف، حمايت سازماني ادراک شده و پنج عامل بزرگ شخصيت در پيش بيني اشتياق شغلي معلمان زن شهرستان شهرکرد. مجله آرگونومی، دوره 4، شماره 3، صفحات 1 تا 9 ,
١٨. , کاوه قهفرخی، م. 1395. بررسي رابطه بين سبک دلبستگي به خدا با تاب آوري در همسران شاهد استان چهارمحال و بختياري. دو فصلنامة علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال 6، شماره 13، صفحات 33 تا 53 ,
١٩. , عليزاده، ح.، کاوه قهفرخی، م. يوسفي لويه، م. و روحي، ع. 1391. تدوين برنامه¬ي پرورش تاب آوري و بررسي تاثير آن بر بهزيستي رواني نوجوانان با اختلال هاي رفتاري درون نمود و برون نمود. فصلنامه ايراني كودكان استثنايي، سال 12، شماره 3، صفحات 43 تا 60 ,
٢٠. , کاوه قهفرخی، م.1390. قرآن منبع روان شناسي مثبت گرا. مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، ویژه نامه همایش استانی قرآن و سلامت، صفحات 7 تا 14 ,
٢١. , کاوه قهفرخی، م.، عليزاده، ح. دلاور، ع. و برجعلی، ا. 1390. تدوين برنامه افزايش تاب آوري در برابر استرس و تأثير آموزش آن بر مؤلفه هاي کيفيت زندگي والدين داراي کودک کم توان ذهني خفيف. فصلنامه ايراني كودكان استثنايي، سال 11، شماره 2، صفحات 119 تا 140 ,
٢٢. , نسائيان، ع.، عبدالله زاده، م. مرادي، م. و کاوه قهفرخی، م. 1389. تأثير آموزش باور کاذب بر پاسخگويي به تكاليف نظريه ذهن در کودکان ۳ تا ۶ سال. روان شناسی معاصر، جلد 5، شماره 1، صفحات 63 تا 70. ,
٢٣. , كاظمي، م.، فياضي، م. و کاوه قهفرخی، م. 1389. بررسي ميزان شيوع تعلل و عوامل مؤثر بر آن در بين مديران و کارکنان دانشگاه. پژوهش نامه مديريت تحول، سال 2، شمارة 4، صفحات 42 تا 63 ,
International Conference
٢٤. , کاوه قهفرخی، م. و بخشیان خراجی، ی. 1396. سرسختی روان شناختی از دیدگاه قرآن و روان شناسی. اولین کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی، 9 آذر، جامعه المصطفی العالمیه، قم ,
٢٥. , کاوه قهفرخی، م. و هاشمی، ف. 1395. خانواده مثبت گرا از چشم انداز روانشناسی و معادل های قرآنی آن (مولفه های الگوی خانواده اسلامی). کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی، 8 تا 9 دیماه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ,
National Conference
٢٦. , میرعلایی امین، ز.، کاوه قهفرخی، م. و رضایی، ح. 1397. بررسی نقش امید در آیین باران خواهی قوم بختیاری. همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری، 19 اردیبهشت، دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد ,
٢٧. , کاوه قهفرخی، م. و میرعلایی امین، ز. 1397. بررسی جایگاه شادکامی، مولفه ای از روان شناسی مثبت گرا، در آیین بختیاری. همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری، 19 اردیبهشت، دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد ,
٢٨. , ظاهری عبدوند، ا. و کاوه قهفرخی، م. 1397. نقش قصه ها در ایجاد تاب آوری (با تکیه بر قصه های چهارمحال و بختیاری. همایش ملی زبان، فرهنگ و ادبیات بختیاری، 19 اردیبهشت، دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد ,
٢٩. , کاوه قهفرخی، م. و کاظمیون، ز. 1395. بررسی رابطه بین اختلال دلبستگی و مشکلات رفتاری درون نمود و برون نمود. دومین کنگره ملی روانشناسی ایران، 19 تا 20 آبان، دانشگاه خوارزمی، تهران ,
٣٠. , کاوه قهفرخی، م. و فانی، س. 1395. بررسی رابطه ی بین دلبستگی به خدا و امید در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی. دومین کنگره ملی روانشناسی ایران، 19 تا 20 آبان، دانشگاه خوارزمی، تهران ,
٣١. , کاوه قهفرخی، م. و بیگی، م. 1393. مقایسة اضطراب مرگ در سالمندان ساکن در سرای سالمندان روزانه و شبانه ‏روزی استان ‏چهارمحال و بختیاری. کنگره کشوری سالمندی و سلامت، 13 تا 15 اسفند، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ,
٣٢. , کاوه قهفرخی، م. و بیگی، م. 1393. بررسی رابطه بین احساس تنهایی با اضطراب مرگ در سالمندان ساکن در سرای سالمندان روزانه و شبانه ‏روزی استان ‏چهارمحال و بختیاری. کنگره کشوری سالمندی و سلامت، 13 تا 15 اسفند، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز ,
٣٣. , 10- کاوه قهفرخی، م. و بیگی، م. 1393. بررسي ديدگاه زوجين در آستانه ازدواج در رابطه با علل موثر بر كاهش نرخ باروري. اولين كنگره ملي روان شناسي خانواده، 29 تا 30 آبان، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ,
٣٤. , کاوه قهفرخی، م. 1393. دیدگاه قرآن در رابطه با امید؛ مولفه ای از روانشناسی مثبت گرا. همایش ملی سلامت در پرتو قرآن. 20 آبان، دانشگاه تهران، تهران ,
٣٥. , کاوه قهفرخی، م. 1393. نظريه تكامل و رفتار انسان؛ روان شناسی تکاملی. همایش ملی دین و تکامل، 12 تا 13 شهریور، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ,
٣٦. , کاوه قهفرخی، م. 1393. مرور برخی از تاثیرات نظريه تکامل در روان شناسي. همایش ملی دین و تکامل، 12 تا 13 شهریور، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد ,
٣٧. , کاوه قهفرخی، م. و ربیعی، م. 1392. بررسي ميزان شيوع و نقش عوامل مؤثر بر سردردهاي تنشي كارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه شهركرد. همایش ملی سایکوسوماتیک، 8 تا 9 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد ,
٣٨. , کاوه قهفرخی، م. 1392. بررسي رابطه بین شيوه‌هاي فرزند پروري والدین و منبع کنترل دختران فراري و عادي. نخستین همایش ملی خانواده و امنیت، 10 تا 11 اردیبهشت. دانشگاه یزد، یزد ,
٣٩. , کاوه قهفرخی، م. 1392. بررسی و مقایسه منبع كنترل دختران فراري و عادي. نخستین همایش ملی خانواده و امنیت. 10 تا 11 اردیبهشت. دانشگاه یزد، یزد. ,
٤٠. , کاوه قهفرخی، م. 1392. بررسي و مقايسه شيوه‌هاي فرزند پروري والدین دختران فراري و عادي. نخستین همایش ملی خانواده و امنیت. 10 تا 11 اردیبهشت. دانشگاه یزد، یزد. ,
٤١. , کاوه قهفرخی، م. 1391. بخشش مولفه ای مهم از روان شناسی مثبت گرا برای بهبود روابط زوجین، همایش ملی روان شناسی و خانواده. 10 آبان، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، کرمانشاه ,
٤٢. , کاوه قهفرخی، م. و بهرامی، ه. 1391. بررسی رابطه بین معنویت و رضایت از زندگی در بین والدین دانش آموزان شهر تهران. همایش ملی روان شناسی و خانواده، 10 آبان، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، کرمانشاه ,
٤٣. , کاوه قهفرخی، م. 1391. قدردانی از چشم انداز قرآن و روان‏شناسى مثبت گرا. سومین همایش استانی قرآن و سلامت، یک اسفند، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد ,
٤٤. , کاوه قهفرخی، م. 1390. بخشودگی درمانی و قرآن کریم. دومین همایش سراسری قرآن پژوهی و طب. 2 تا 4 اسفند، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان، زنجان ,
٤٥. , کاوه قهفرخی، م. و بهرامی، ه. 1390. بررسي رابطه بين رضايت زناشويي و معنويت در بين كاركنان دانشگاه. دومین همایش ملی روانشناسی- روانشناسی خانواده. 17-19 اسفند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت ,
٤٦. , کاوه قهفرخی، م. 1390. ضرورت تربیت جنسی و افزایش دانش جنسی در افراد کم توان ذهنی. پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی، 5 تا 6 آبان، تهران ,
٤٧. , کاوه قهفرخی، م. 1389. نقش روابط دلگرم ساز خانوادگی در پیشگیری اولیه از اعتیاد. اولین کنگره پیشگیری اولیه از اعتیاد. اداره کل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری مرکز مشاوره دانشگاه تهران، 15 آذر، شهرکرد ,
٤٨. , فیاضی، م.، سیمار اصل، ن. و کاوه قهفرخی، م. 1389. استفاده از روان شناسی مثبت گرا در مدیریت و رهبری سازمانی. همایش ملی چالش های مدیریت و رهبری در سازمان های ایرانی، 24 تیرماه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان، اصفهان. ,
٤٩. , کاوه قهفرخی، م.، اثنی عشری، م. و هاشمی، ف. 1396. سلامت معنوی از چشم انداز قرآن و روان شناسی. هفتمین همایش قرآن، عترت و سلامت معنوی. 19 اردیبهشت. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد ,کتب و جزوات
١. ، علیزاده، ح.، کاوه قهفرخی، م. و حکیمی راد، ا. درمان اختلال نارسايي توجه و بيش فعالي. انتشارات ارسباران، تهران،افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است