سه شنبه ٨ اسفند ١٤٠٢


ارسلان خلیلی مقدم

استادیار

گیاهپزشکی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 2187

arsalan.khalili@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   حشره شناسی کشاورزی : مطالعه و تحقیق در زمینه سیستماتیک، اکولوژی و بیولوژی حشرات و برخي كنه هاي ميان استيگماي همراه آنهاسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٧
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤

مقالات
International Journal
1. Arsalan Khalili-Moghadam & Zarir Saeidi, Ant fauna of Walnut orchards of the Shahrekord and Saman Counties (Chaharmahal & Bakhtiari Province) with report of some ant species as symbiont of Walnut aphids ,
2. Arsalan Khalili-Moghadam, Sebastian Salata & Lech Borowiec, Two new species of ants of the genus Cataglyphis Foerster, 1850 (Hymenoptera: Formicidae) from Iran ,
3. Arsalan Khalili-Moghadam and Hamzeh Oraie, Phylogenetic affinities of Cataglyphis bazoftensis (Hymenoptera: Formicidae) from Iran ,
4. Arsalan Khalili-Moghadam and Esmaeil Babaeian, Rediscovery of Myrmozercon brachiatus Berlese (Acari: Mesostigmata) in southwest Iran ,
5. Arsalan Khalili-Moghadam and Hamzeh Oraie, New data on Cataglyphis nodus (Hymenoptera: Formicidae) from Iran ,
6. Khalili-Moghadam, A. and Saboori, A. (2021), World distribution and habitat scope of Ameroseiidae (Acari: Mesostigmata) , Persian J. Acarol., 10, 4, 403–450.
7. Khalili-Moghadam, A. and Babaeian, E. (2021), New species and records of myrmecophile uropodine mites (Acari: Mesostigmata) from Iran , INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 47, 8, 664–669
8. Z. Saeidi, A. Bagheri, and A Khalili-Moghadam (2022), Seasonal Activity and Damage Caused by Leopard Moth, Zeuzera pyrina L., in Walnut Orchards, Chaharmahal va Bakhtiari Province, Iran , J. Agr. Sci. Tech. 24(2): 419-428
9. Khalili-Moghadam, A., Salata, S., Borowiec, L. (2021), Three new species of Cataglyphis Foerster, 1850 (Hymenoptera, Formicidae) from Iran , ZooKeys 1009: 1–28.
10. Salata, S., Khalili-Moghadam, A., and Borowiec, L. (2020), Review of the Camponotus samius complex (Hymenoptera: Formicidae) in the Turano-Balkan region, with the description of a new species from Iran. , Zootaxa 4763 (4): 545–562.
11. Nemati, A., Riahi, E., Khalili-Moghadam, A., Gwiazdowicz, D., Bahari, M. & Amini, P. (2019), Comparison of different pollen grains and a factitious prey as food sources for Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae). , Systematic & Applied Acarology 24(12): 2427–2438.
12. Khalili-Moghadam, A., Borowiec, L. and Nemati, A.R. (2019), New records of ants (Hymenoptera: Formicidae) from the Chaharmahal va Bakhtiari Province of Iran with taxonomic comments. , Polish Journal of Entomology 88 (2): 163–182.
13. Nemati, A.R., Khalili-Moghadam, A. and Gwiazdowicz, D. (2019), A review of the genus Reticulolaelaps Costa and redescription of R. elsae (Joharchi, Babaeian & Jalalizand) comb. nov. , Persian Journal of Acarology, 8(2: 77–99.
14. Khalili-Moghadam, A., Saboori, A., Nemati, A. R. and Zahedi Golpayegani, A. (2018), Redescription of Gaeolaelaps deinos (Acari: Mesostigmata): an ant-associated laelapid mite , Biologia, 73:977–986.
15. Khalili-Moghadam, A., Saboori, A., Nemati, A. R. and Zahedi Golpayegani, A. (2018), A new ant-associated species of Laelaspis (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) from Iran. , Persian Journal of Acarology, 7(3): 221–234.
16. Kavianpour, M., Nemati, A.R., Mohseni, M. and Khalili- Moghadam, A. (2018), New ascid mite of the genus Antennoseius Berlese (Acari: Mesostigmata) from Iran. , Persian Journal of Acarology, 7(3): 245–254.
17. Nematia, A., Gwiazdowicz, D. and Khalili-Moghadam, A. (2018), New data on the knowledge of Gaeolaelaps mites (Acari: Mesostigmata: Laelapidae). , Acarologia 58(3): 710-734.
18. Nemati, A., Riahi, E., Khalili-Moghadam, A. and Gwiazdowicz, D. (2018), A catalogue of the Iranian Mesostigmata (Acari): additions and updates of the previous catalogue. , Persian Journal of Acarology, 7(2): 115–191.
19. Nemati, A., Gwiazdowicz, D. & Khalili-Moghadam, A. (2018), On Androlaelaps elegantulus (Berlese) and Gaeolaelaps brevipilis (Hirschmann, Bernhard, Greim & Götz) with a key to the Gaeolaelaps mites of Iran. , International Journal of Acarology, 1-10.
20. Nemati, A. and Khalili-Moghadam, A. (2018), First species record of Schizogyniidae (Acari: Mesostigmata: Trigynaspida) from Asia , Persian Journal of Acarology, 7(1): 101–104.
21. Saeidi, Z., Nemati, A.R. and Khalili-Moghadam, A. (2016), Description of a new species of Gaeolaelaps (Acari: Laelapidae) from Iran , ZooKeys 612: 31–40. 2016
22. Khalili-Moghadam, A. and Saboori, A (2016), Redescription of Ameroseius eumorphus Bregetova (Acari: Mesostigmata: Ameroseiidae), a new record of Epicriopsis Berlese from Iran and a new homonym in Ameroseiidae , Acarologia 56(4): 537–551.
23. Khalili-Moghadam, A. and Saboori, A. (2015), Some mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) associated with ants in Shahrekord region, Iran , Ecologica Montenegrina 2 (4): 315-326.
24. Khalili-Moghadam, A. and Saboori, A. (2014), Ameroseiid mites (Acari: Ameroseiidae) in some parts of Iran with redescription of Ameroseius lidiae Bregetova. , Journal of Crop Protection, 3 (Supplementary): 673-682.
Research Journal
٢٥. ارسلان خليلي مقدم, مطالعه بخشی از فون کنه های میان استیگمای (Acari: Mesostigmata) همراه با مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در استان چهارمحال و بختیاری ,
٢٦. ارسلان خليلي مقدم (1400), معرفي بخشي از فون مورچه¬ها (Hymenoptera: Formicidae) و کنه¬های میان¬استیگمای (Acari: Mesostigmata) همراه آنها در استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری , نامه انجمن حشرهشناسي ايران 41(3): 219-234کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. امین جمالی مطالعه فون مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) شهرستان شوشتر با تاکید بر Cataglyphis nodus سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢
٢. رضوان فدایی تهرانی بررسی فون قاب‌بالان‌آبزی در مناطق شمالی استان چهارمحال و بختیاری جمعه ١ فروردين ١
٣. پروین طالبی باصری مطالعه فون مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در شهر قلعه تل، استان خوزستان جمعه ١ فروردين ١
٤. فروزان صانعی دهکردی مطالعه فون مورچه ها (Hymenoptera: Formicidae) در شهرستان اردل، استان چهارمحال وبختیاری یکشنبه ١٣ شهريور ١٤٠١


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است