دوشنبه ١٠ بهمن ١٤٠١


قاسم لیانی

استادیار

توسعه روستایی

دانشکده کشاورزی

تلفن:

ghasem.layani@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   اقتصاد کشاورزی، مدیریت مزرعه، برنامه ریزی الگوی کشت، تفکر سیستمی و سیستم دینامیک، مدیریت منابع آب، سیستم های تقاضا و امنیت غذایی، تحلیل رفاهی سیاست هاسوابق تحصیلی
   دکتری، علوم اقتصادی (تمام گرایشها)، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٨
   کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی (تمام گرایشها)، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ، علوم اقتصادی (تمام گرایشها)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠

مقالات
International Journal
1. Ghasem Layani, Mohammad Bakhshoodeh, Mona Aghabeygi, Yaprak Kurstal, Davide Viaggi, The impact of food price shocks on poverty and vulnerability of urban households in Iran , Layani, G., Bakhshoodeh, M., Aghabeygi, M., Kurstal , Y., & Viaggi , D. (2020). The impact of food price shocks on poverty and vulnerability of urban households in Iran. Bio-Based and Applied Economics, 9(1), 109-125. https://doi.org/10.13128/bae-889
2. Ghasem Layani, Mohammad Bakhshoodeh, Mansour Zibaei, Davide Viaggi, Sustainable water resources management under population growth and agricultural development in the Kheirabad river basin, Iran , Layani, G., Bakhshoodeh, M., Zibaei, M., Viaggi, D. (2021). Sustainable water resources management under population growth and agricultural development in the Kheirabad river basin, Iran. Bio-based and Applied Economics, Just Accepted. DOI: 10.36253/
Research Journal
٣. قاسم لیانی، سعید مهرجو, اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز و قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی در ایران: کاربست رهیافت خودتوضیحی با وقفه‌های گسترده غیرخطی , نشریه علمی اقتصاد و توسعه کشاورزی، 21 اردیبهشت 1401
٤. فاطمه رزاقی، رسول رجب پور، قاسم لیانی و عباس میرزایی, برآورد ارزش اقتصادی آب جهت مصارف شهری و کشاورزی: مطالعه موردی سد کوثر , مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 14، جلد 2- بهار 1401
٥. قاسم لیانی، عبداله درزی، حمید امیرنژاد، همت اله پیردشتی و مهدی کیخا, تدوین الگوی کشت سازگار با محیط زیست با رویکرد برنامه ریزی چندهدفه در شهرستان ساری , مجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی (پذیرش)-1400
٦. رهام رحمانی، قاسم لیانی , اندازه گیری و تحلیل بهره وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری گوشتی استان فارس , پذیرش نهایی، نشریه علوم دام (پژوهش و سازندگی)-1400
٧. مهدی کرمی دهکردی، ثابت احمد باوری، قاسم لیانی, تحلیل سیستمی نقش سرمایه های اجتماعی در راستای معیشت پایدار روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان قره باغ استان غزنی در کشور افغانستان) , مجله علمی پزوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی -پذیرش-1400
٨. قاسم لیانی، محمد بخشوده, اثرات تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد: کاربرد نرم افزار WEAP , لیانی سنگ نیشتی, قاسم, بخشوده, محمد. (1400). اثرات تغییر شرایط آب و هوایی بر بخش کشاورزی حوضه آبریز رودخانه خیرآباد: کاربرد نرم افزار WEAP. فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی, 13(4), -. doi: 10.30495/jae.2021.21701.2030
٩. قاسم لیانی، محمد بخشوده، زینب احمدی کیا, عوامل مؤثر بر اشتغال زارعین به فعالیتهای خارج از مزرعه و تأثیر آن بر برابری درآمد در شهرستان مرودشت , مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1399، 34(3), 259-273. doi: 10.22067/jead.2020.39301
١٠. قاسم لیانی و محمد بخشوده , تعیین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان خالص انواع گوشت در ایران: کاریرد رابطه اسلاتسکی اصلاح شده با مفهوم اثر درآمدی موجودی , لیانی, قاسم, بخشوده, محمد. (1399). تعیین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خالص انواع گوشت در ایران: کاربرد رابطه اسلاتسکی اصلاح‌شده با مفهوم اثر درآمدی موجودی. اقتصاد کشاورزی و توسعه, 28(4), 1-28. doi: 10.30490/aead.2021.324281.1136
١١. قاسم لیانی، محمد بخشوده، منصور زیبایی, کاربرد روش سیستم دینامیک در ارزیابی اثرات سیاستهای مدیریت تقاضای آب در حوضه آبریز رودخانه خیرآباد , مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره 2- 51-، شماره 2. 1399
١٢. قاسم لیانی، محمد بخشوده, امنیت آب در حوضه آبریز سد کوثر در شرایط تغییر اقلیم: کاربرد روش سیستم دینامیک , اقتصاد کشاورزی/جلد 31 /شماره 3/صفحه های 47-72-2019
13. Ghasem Layani, Mohammad Bakhshoodeh, Mansour Zibaei, Water resources sustainability under climate variability and population growth in Iran: A system dynamics approach , Layani, G., Bakhshoodeh, M., Zibaei, M. (2021). Water resources sustainability under climate variability and population growth in Iran: A system dynamics approach. Caspian Journal of Environmental Sciences, 19(3), 441-455. doi: 10.22124/cjes.2021.493
١٤. قاسم لیانی، نوید کارگر ده بیدی، زکریا فرج زاده, تحلیلی بر تأثیرپذیری رشد اقتصادی از مصرف انرژی و آزادسازی تجاری در کشورهای عضو اوپک با رویکرد خودرگرسیون برداری پنلی , فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره 9، شماره 29 ، تابستان 1398
١٥. عباس میرزایی، قاسم لیانی، حسن آزرم و سیامک جمشیدی, تعیین الگوي کشت بهینه بخش مرکزي شهرستان سیرجان با توجه به پایداري منابع آب و محیط زیست , دوره 9، شماره 36 - شماره پیاپی 36 زمستان 1396 صفحه 283-304
١٦. حسن آزرم، عفت قربانیان، قاسم لیانی , بررسی عوامل مؤثر بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کشورهای منطقه ی منا: رویکرد پانل همجمعی , مطالعات علوم محیط زیست، دوره چهارم ، شماره سوم ، فصل پاییز ، سال 1398 ، صفحه 1792-1800
١٧. قاسم لیانی و محمد بخشوده , بررسی تغییرات سطح فقر و تعیین میزان آسیب پذیری خانوارهای روستایی ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در ایران , فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال شانزدهم شماره سوم پايیز 5931 صفحات 1-27
١٨. قاسم لیانی، عفت قربانیان و محمد بخشوده , بررسی چگونگی انتقال قیمت جهانی غلات به بازارهاي داخلی این محصولات در ایران: کاربرد کشش جانشینی آرمینگتون و کشش ارزي , نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي 334- جلد 29 ، شماره 4، زمستان 1394 ، ص. 334-344کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. ثابت احمد باوری شبیه‌سازی دینامیک معیشت پایدار روستایی (موردمطالعه: روستاهای شرقی شهرستان قره‌باغ، استان غزنی در کشور افغانستان) دوشنبه ٢٩ شهريور ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است