چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢


امین لطفعلیان دهکردی

استادیار

مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مکانیزاسیون کشاورزیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)، ، ایران
   کارشناسی ارشد، مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)، دانشگاه شهرکرد، ایران
   کارشناسی ، مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)، دانشگاه شهرکرد، ایران

مقالات
International Journal
1. Amin Lotfalian Dehkordi & Ashkan Farsi, Investigation of energy consumption system and environmental pollutants in the spinach (Spinacia oleracea) production process through life cycle assessment method ,
2. Elham Saeidi, Amin Lotfalian Dehkordi, Ashkan Nabavi-Pelesaraei, Potential for optimization of energy consumption and costs in saffron production in central Iran through data envelopment analysis and multi-objective genetic algorithm ,
3. Amin Lotfalian Dehkordi, Asghar Abedi, Investigation of shallot production system in terms of energy-economic-environmental in Iran ,
4. , eApplying data envelopment analysis (DEA) to improve energy efficiency of apple fruit, focusing on cumulative energy demand ,
5. Sayed Ahmad Naderi, Amin Lotfalian, Morteza Taki, Energy and environmental evaluation of greenhouse bell pepper productionwith life cycle assessment approach ,
6. Amin Lotfalian Dehkordi, Marziye Forootan, Estimation of energy flow and environmental impacts of quinoa cultivation through life cycle assessment methodology ,
7. Marziyeh Ansari Samani, Bahram Hosseinzdeh Samani, Amin Lotfalian, Sajad Rostami, Gholamhassan Najafi, Ebrahim Fayyazi & Rizalman Mamat, The Feasibility and Optimization of Biodiesel Production from Celtis australis L. Oil Using Chicken Bone Catalyst and Ultrasonic Waves , Biofuels
8. amin lotfalian dehkordi, farideh keyvani, Evaluation of the Efficiency Image Processing Technique in Detecting and Measuring the Volume of Tomatoes ,
9. amin lotfalian dehkordi, marziye ansari samani, Feasibility of Image Processing Techniques to Estimate the Volume of Tangerine ,
10. amin lotfalian dehkordi, Modeling the Mechanical Behavior of Fruits: A Review ,
11. amin lotfalian dehkordi, marziye ansari samani, An Overview of the Factors Affecting the Incidence of Wheat Crop Losses and Providing the Strategies to Reduce it in Iran ,
12. amin lotfalian dehkordi, farideh keyvani, Applications of Nanotechnology for Improving Production Methods and Performance of Agricultural Equipment ,
Research Journal
١٣. اصغر زورآبادی، مجتبی نادری بلداجی، اصغر عابدی، امین لطفعلیان، احسان شهبازی, مقايسه فني سه روش برداشت نيمه مکانيزه، مکانيزه چند مرحله‌اي و مکـانيزه تـک مرحلـه‌اي (کمبـاين) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوي (شهرستان جوين) , نشریه تحقیقات مهندسی سامانه ­ها و مکانیزاسیون کشاورزی
١٤. مرضیه فروتن، امین لطفعلیان، بهرام حسین زاده سامانی، سجاد رستمی, ارزيابي انرژي چرخه زندگي بيوديزل توليد شده از چربي ضايعات مرغ به روش ترانس استريفيکاسيون , نشریه مکانیزاسیون کشاورزی
International Conference
١٥. مرضیه انصاری سامانی، امین لطفعلیان دهکردی، بهرام حسین زاده سامانی، سجاد رستمی, امکان سنجي توليد بايو کاتاليست براي توليد بيوديزل , چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
١٦. مرضیه فروتن، بهرام حسین زاده سامانی، امین لطفعلیان، سجاد رستمی، طلایه کلهر, ارزيابي آثار زيست محيطي و جريان انرژي در توليد گوشت مرغ به روش چرخه زندگي , چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
National Conference
١٧. علی حسین زلقی، امین لطفعلیان، اصغر عابدی، مرتضی تاکی, بررسي جريان مصرف انرژي و ميزان عملکرد در توليد محصول سيب درختي ,
١٨. حسین رستگار، امین لطفعلیان، اصغر عابدی، مرتضی تاکی, ارزيابي شاخص هاي انرژي در سامانه ي توليدي محصول ذرت علوفه اي در شهرستان شهرکرد ,
١٩. اشکان فارسی، امین لطفعلیان, طراحي ماشين شيارساز به منظور کنترل شوري خاک و کاهش تبخير آب ,
٢٠. اصغر زورآبادی 1 ، مجتبی نادری بلداجی * 2 ، اصغر عابدی 2 ، امین لطفعلیان 2 ، احسان شهبازی, مقايسه فني سه روش برداشت نيمه مکانيزه، مکانيزه چندمرحلهاي و مکانيزه تکمرحلهاي )کمباين( چغندرقند در استان خراسان رضوي )شهرستان جوين( ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است