جمعه ٤ خرداد ١٤٠٣


مهدی اسدی آقبلاغی

استادیار

مهندسی آب

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   حل تحلیلی مسائل آبهای زیرزمینی
   هیدرولیک
   هیدرولیک رسوبات
   سازه های آبیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ، مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر ، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١

مقالات
International Journal
1. N. Talebbeydokhti, M. Asadi Aghbolaghi, , Investigation of scour depth at bridge piers using BRI-STARS Model , Iranian Journal of Science and Engineering
2. M. Asadi-Aghbolaghi, and H. Seyyedian, An analytical solution for groundwater flow to a vertical well in a triangle-shaped aquifer , J. of Hydrol
3. M. Asadi-Aghbolaghi, Gh.R. Rakhshandehroo, and M. Kompani-Zare, Analytical solutions for the capture zone of a pumping well near a stream , Hydrogeology J.
4. M. Asadi-Aghbolaghi, M.H. Chuang, and H.D. Yeh, Groundwater response to tidal fluctuation in a sloping leaky aquifer system , Applied Mathematical Modelling
5. Rakhshandehroo, Gh. R., M Vaghefi, and M. Asadi-Aghbolaghi, Forecasting groundwater level in Shiraz Plain using artificial neural networks , Arabian Journal for Science and Engineering B: Engineering
6. M.H. Chuang, M. Asadi-Aghbolaghi, and H.D. Yeh, A perturbation solution for head fluctuations in a coastal leaky aquifer system considering watertable overheight , hydrological sciences journal
7. M. Asadi-Aghbolaghi, Gh.R. Rakhshandehroo, and M. Kompani-Zare,, An analytical approach to capture zone delineation for a well near a stream with a leaky layer , hydrological sciences journal
8. M. Asadi-Aghbolaghi, M.H. Chuang, and H.D. Yeh, Groundwater response to tidal fluctuation in an inhomogeneous coastal aquifer-aquitard system , Water resources management
9. M. Asadi-Aghbolaghi, Gh.R. Rakhshandehroo, Delineating Capture Zone of a Pumping Well in a Slanting Regional Groundwater Flow to a Stream with a Leaky Layer , Water resources management
Research Journal
١٠. مشعشعی س. م. اسدی آقبلاغی م. , آبشستگی در جلو پایه مربعی در حضور تجمع اجسام شناور چوبی , مجله¬ی مهندسی منابع آب
١١. مشعشعی س. م. اسدی آقبلاغی م., آبشستگی در اطراف پایه مربعی با دماغه سهمی شکل در حضور اجسام شناور چوبی در جلوی پایه , مجله علمی پژوهشی عمران مدرس.
١٢. مشعشعی س. م. اسدی آقبلاغی م. صمدی بروجنی ح. , بررسی تأثیر تجمع اجسام شناور چوبی در آبشستگی جلوی پایه دایره¬ای شکل دارای سیستم صفحه شمع , نشریه دانش آب و خاک
١٣. محققیان د. اسدی آقبلاغی م., حل تحليلي نوسانات آب‌هاي زيرزميني ناشي از جزر و مد در يک سيستم آبخوان ناهمگن تحت تأثير دو جزر و مد , مجله پژوهش آب ایران
١٤. اسدی آقبلاغی م. محققیان د. ملکی پ. نوری م. ر. , حل عددی نوسانات جزر و مدی در یک سیستم آبخوان جزیره‌ای ناهمگن , مجله¬ی مهندسی منابع آب
١٥. مشعشعی س. م. اسدی آقبلاغی م. قربانی ب, اثر تجمع اجسام شناورچوبي بر آب‌شستگي در اطراف پايه پل مربعي با دماغه تيز , مجله پژوهش آب ایران
International Conference
١٦. 1. S.M. Moshashaie, M. Asadi-Aghbolaghi, B. Ghorbani, The Effects of Woody Debris Accumulations on Local Scour and Hydrodynamic Loads at Bridge Piers , International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 27&28 November 2013, Tabriz, Iran.
National Conference
١٧. طالب بیدختی ن. اسدی آقبلاغی م. , بررسی آبشستگی پایه پلها با استفاده از نرم افزار BRI-STARS. , اولين كنفرانس مديريت منابع آب، تهران
١٨. کریمی جشنی ا. اسدی آقبلاغی م. ظهرابی ح. , بررسي تغييرات آلودگي رودخانه كر , هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه اهواز
١٩. طالب بیدختی ن. اسدی آقبلاغی م. , بررسي و كنترل جريان همراه با اجسام شناور , هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه اهواز
٢٠. شهریاری، ل. علیمردانی م.ع. اسدی آقبلاغی م., پیش بینی زلزله به کمک فناوری نوین شبکه های عصبی مصنوعی , همایش ملی عمران و توسعه پایدار، مشهد
٢١. اسدی آقبلاغی م. ل. شهریاری، علیمردانی م. ع., پیش بینی اثرات زلزله درساختمانهای فاقد زه کشی , اولین سمینار کشوری لزوم زهکشی در ساختمان، شیراز.
٢٢. مشعشعی س. م. اسدی آقبلاغی م., تصفیه آلودگی آب¬زیرزمینی با استفاده از لایه واکنشی فعال (PRB) , دوازدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان
٢٣. مشعشعی س. م. اسدی آقبلاغی م., بررسی تاثیر اجسام شناور چوبی در جلو پایه بر عمق آبشستگی پل و روش¬های جلوگیری از تجمع آنها , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز.
٢٤. عسکری ز. اسدی آقبلاغی م. , ترمیم ترک در بتن به روش بیولوژیکی , دومین کنفرانس ملی صنعت بتن، سمنان
٢٥. اسدی آقبلاغی م. غفاری گوشه ج. غفاری گوشه ع., پتانسیل تولید سیل با استفاده از بسته نرم افزاری HEC HMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گزستان) , همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری، تبریز.
٢٦. امیری زاده م. اسدی آقبلاغی م. , روشهای نوین بتن ریزی در شرایط آب و هوایی سرد , اولین همایش ملی عمران، شهر سازی و توسعه پایدار
٢٧. رستمی م. اسدی آقبلاغی م. , کاربرد فناوری نانو در تصفیه ی آب , چاپ شده در کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
٢٨. رستمی م. اسدی آقبلاغی م. , کاربرد فناوری نانو در تصفیه ی آب , چاپ شده در کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
٢٩. روزدار م. ح. اسدی آقبلاغی م. امیری م., تشخیص آسیب سازه ها با استفاده از روشهای آماری , چاپ شده در یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران و توسعه پایدار
٣٠. اسمعیل¬وندی م. اسدی آقبلاغی م. محمدی ا. حاجی پور ا., تخمین ضریب دبی سازه ¬ی ترکیبی کالورت-سرریز با استفاده از شبکه¬ی عصبی مصنوعی , چاپ شده در اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
٣١. عفراوی ز. اسدی آقبلاغی م. قربانی ب. عباسی س, آنالیز حساسیت روی پارامترهای دخیل در محاسبه ی ضریب دبی مدل سرریز گابیونی , چاپ شده در سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.
٣٢. عفراوی ز. اسدی آقبلاغی م. قربانی ب. عباسی س, محاسبه پارامترهای هیدرولیکی جریان در سرریز نیلوفری , چاپ شده در سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران.
٣٣. خدیجه اسمعیلی. اسدی آقبلاغی مهدی, محاسبه پارامترهای هیدرولیکی جریان در سرریز نیلوفری , چاپ شده در اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعیکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است