سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


مجتبی کریمی

استادیار

زراعت

دانشکده کشاورزی

تلفن:

m.karimi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   فیزیولوژی گیاهان زراعی-متابولیت های ثانویه گیاهیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه گیلان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢

مقالات
International Journal
1. M Karimi, A Ahmadi, J Hashemi, A Abbasi, S Tavarini, A Pompeiano, The positive role of steviol glycosides in stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) under drought stress condition ,
2. M Karimi, A Ahmadi, J Hashemi, A Abbasi, Plant growth retardants (PGRs) affect growth and secondary metabolite biosynthesis in Stevia rebaudiana Bertoni under drought stress ,
3. M Karimi, K Moradi, The response of Stevia ( Stevia rebaudiana Bertoni) to nitrogen supply under greenhouse condition ,
4. M Hojati, SAM Modarres-Sanavy, M Karimi, F Ghanati, Responses of growth and antioxidant systems in Carthamustinctorius L. under water deficit stress ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است