مجتبی کریمی

استادیار

زراعت

دانشکده کشاورزی

تلفن:

m.karimi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   فیزیولوژی گیاهان زراعی-متابولیت های ثانویه گیاهیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه گیلان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢

مقالات
International Journal
١. , Variation in steviol glycoside contents of stevia (Stevia rebaudiana) leaves under various leaf drying processes ,
٢. , Optimising the rate and stages of application of nitrogen fertiliser for stevia under greenhouse conditions ,
٣. , Phytotoxicity of black cumin (Nigella sativa), dragonhead (Dracocephalum moldavica), dill (Anethum graveolens), and soybean (Glycin max) residues on emergence and establishment of wheat ,
٤. , The effect of soil moisture depletion on Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) grown in greenhouse conditions: Growth, steviol glycosides content, soluble sugars and total antioxidant capacity ,
٥. , A ۲-year study of soil tillage and cattle manure application effects on soil fauna populations under Zea Mays cultivation, in western Iran (Sanandaj) ,
٦. , Responses of growth and antioxidant systems in Carthamus tinctorius L. under water deficit stress ,
7. , 6. Karimi, M., & Moradi, K. (2018). The response of Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) to nitrogen supply under greenhouse condition. Journal of Plant Nutrition, 41(13), 1695-1704. ,
8. , 5. Karimi, M., Ahmadi, A., Hashemi, J., Abbasi, A., Tavarini, S., Pompeiano, A., ... & Angelini, L. G. (2019). Plant growth retardants (PGRs) affect growth and secondary metabolite biosynthesis in Stevia rebaudiana Bertoni under drought stress. South ,
9. , 2. Baroni-nezhad, H., Karimi, M., Motaghian, H., & Direkvand-moghadam, F. (2021). Response of stevia (stevia rebaudiana) to copper, iron and zinc. Journal of Plant Nutrition, 44(6), 875-884. ,
10. , 1. Zamani, A., Karimi, M., Abbasi-Surki, A., & Direkvand-moghadam, F. (2021). The effect of humic acid application on Stevia (Stevia rebaudiana) growth and metabolites under drought stress. Iranian Journal of Plant Physiology, 11(3), 3651-3658. ,
11. M Karimi, A Ahmadi, J Hashemi, A Abbasi, S Tavarini, A Pompeiano, The positive role of steviol glycosides in stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) under drought stress condition ,
12. M Karimi, A Ahmadi, J Hashemi, A Abbasi, Plant growth retardants (PGRs) affect growth and secondary metabolite biosynthesis in Stevia rebaudiana Bertoni under drought stress ,
13. M Karimi, K Moradi, The response of Stevia ( Stevia rebaudiana Bertoni) to nitrogen supply under greenhouse condition ,
14. M Hojati, SAM Modarres-Sanavy, M Karimi, F Ghanati, Responses of growth and antioxidant systems in Carthamustinctorius L. under water deficit stress ,
Research Journal
١٥. , Responses of growth and antioxidant systems in Carthamus tinctorius L. under water deficit stress ,
١٦. , ارزيابي کارايي کودهاي دامي در توليد گياه دارويي آويشن دنايي (Thymus daenensis L.) ,
١٧. , پوشش دهي بذر گياه داروئي مرزه با مواد مختلف و انتخاب مناسبرين روش براي بهبود سبز شدن ,
١٨. , اثر کودهاي دامي بر رشد، عملکرد و اسانس گياه دارويي مريمگلي (Salvia officinalis L.) ,
١٩. , اثر کودهاي آلي و شيميايي بر رشد، عملکرد و اسانس گياه دارويي زوفا (Hyssopus officinalis L.) ,
٢٠. , اثر محلول‌پاشي برگي پتاسيم (K) و بور (B) بر صفات کمّي و کيفي چغندرقند تحت شرايط تنش خشکي ,
٢١. , اثر محلول‌پاشي بور و پتاسيم بر واکنش‌هاي مورفوفيزيولوژيک و عملکرد ريشه چغندر‌قند تحت تيمار‌هاي تنش خشکي ,
٢٢. , اثر کودهاي دامي و شيميايي روي رشد، عملکرد و اسانس Dracocephalum kotschyi Boiss ,
٢٣. , پاسخ چيا به تنش غرقابي در مراحل اوليه رشد ,
٢٤. , تأثير زغال زيستي و قارچ ميکوريز بر خصوصيات رشدي و تغذيه گياه هميشه بهار (Calendula officinalis L.) ,
٢٥. , برخي پاسخهاي رشدي گياه دارويي چيا (Salvia hispanica L.) در شرايط متغير رطوبتي خاک ,
٢٦. , اثر آبشويي بر کاهش سميت گياهي برخي گياهان دارويي در کشت گندم نان (aestivum Triticum( ,
٢٧. , بررسي کميّت و کيفيت اسانس آويشن باغي ، بادرنجبويه و بومادران کشت‌شده در شرايط اقليمي شهرکرد ,
٢٨. , اثر تنش خشکي بر رشد و محتواي گليکوزيدهاي استويول در گياه استويا (Stevia rebaudiana) ,
٢٩. , بررسي اثر آبياري تکميلي بر عملکرد و کيفيت ذرت علوفه اي در منطقه رشت ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. بررسی اثر تیمار سرمادهی و آبشویی بر جوانه زنی بذر کلوس (.Kelussia odoratissima Mozaff ) جمعه ١ فروردين ١
٢. علیرضا اسلامی تاثیر میزان و تقسیط کود نیتروژن بر رشد و عملکرد استویا (Stevia rebaudiana) پنج شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٩
٣. آمنه زمانی اثر اسید هیومیک بر رشد و عملکرد استویا (Stevia rebaudiana) در شرایط تنش خشکی پنج شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٩
٤. حجت بارونی نژاد اثر عناصر کم مصرف آهن،روی و مس برمتابولیت های ثانویه گیاه استویا(Stevia rebaudiana) پنج شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٩
٥. پریسا فروغی تاثیر اتفون بر رشد و عملکرد استویا (Stevia rebaudiana) شنبه ٣٠ بهمن ١٤٠٠
٦. آذرنوش صادقیان مقایسه کودهای جلبکی آسکومارین و کودهای ماهی با کودهای شیمیایی در تولید زرین‌گیاه(Dracocephalum kotschyi Bioss) شنبه ٣٠ بهمن ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است