شنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠١


مجتبی نادری بلداجی

دانشیار

مهندسی مکانیک بیوسیستم

دانشکده کشاورزی

تلفن: 2344

m.naderi@ut.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   کاربرد فناوری نشر صوتی (Acoustic Emission) در کشاورزی و صنایع غذایی: استفاده از فناوری نشر صوتی در توجیه رفتار تغییر شکل مواد غذایی و کشاورزی تحت بارگذاری مکانیکی
   توسعه حسگرها در فناوری غذایی: توسعه حسگرها در ارزیابی کیفی مواد غذایی شامل روش های دی الکتریک، فوتوآکوستیک، طیف سنجی NIR
   دینامیک ماشین و خاک: اثر متقابل ماشین و خاک، کاربرد روش های شبیه سازی FEM, DEM در شبیه سازی رابطه ماشین و خاک، فشردگی و انتشار تنش در خاک تحت تردد ماشین
   فناوری کشاورزی دقیق: توسعه حسگرهای در حال حرکت برای اندازه گیری خصوصیات خاک و گیاه، توسعه فناوری های نرخ متغیر، پایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، مهندسی بیوسیستم (مکانیک ماشینهای کشاورزی)، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
1. Hadi Aziminejadian, Seyed Hossein Karparvarfard, Mojtaba Naderi-Boldaji, Weed seed burial as affected by mouldboard design parameters, ploughing depth and speed: DEM simulations and experimental validation , 2022, Biosystems Engineering, Revised manuscript under review.
2. Omid Omidi‑Arjenaki, Davoud Ghanbarian, Kaveh Mollazade, Mojtaba Naderi‑Boldaji. (2020), Biospeckle imaging for evaluating mechanical properties of potato tubers during storage, part II: biospeckle in compression and creep tests , Journal of Food Measurement and Characterization, 14, 2209–2219
3. Mostafa Bahrami, Mojtaba Naderi-Boldaji, Davoud Ghanbarian, Mustafa Ucgul, Thomas Keller (2020), Simulation of plate sinkage in soil using discrete element modelling: Calibration of model parameters and experimental validation , Soil and Tillage Research, 203, 104700
4. Mahdi Ghasemi-Varnamkhasti, Puneet Mishra, Morteza Ahmadpour-Samani, Mojtaba Naderi-Boldaji, Davoud Ghanbarian, MojtabaTohidi, Zahra Izadi, Rapid detection of grape syrup adulteration with an array of metal oxide sensors and chemometrics , Engineering in Agriculture, Environment and Food Volume 12, Issue 3, July 2019, Pages 351-359
5. Mojtaba Naderi-Boldaji, Mehari Z.Tekeste, Richard A.Nordstorm, Daniel J.Barnard, Stuart J.Birrell, A mechanical-dielectric-high frequency acoustic sensor fusion for soil physical characterization , Computers and Electronics in Agriculture Volume 156, January 2019, Pages 10-23
6. Hadi Azimi-Nejadian, Seyed Hossein Karparvarfard, Mojtaba Naderi-Boldaji, Hossein Rahmanian-Koushkaki, Combined finite element and statistical models for predicting force components on a cylindrical mouldboard plough , Biosystems Engineering Volume 186, October 2019, Pages 168-181 Biosystems Engineering
7. , Naderi-Boldaji M, Alimardani R, Hemmat A, Sharifi A, Keyhani A, Dolatshah N (2012) Improvement and field testing of a combined horizontal penetrometer for on-the-go measurement of soil water content and mechanical resistance Soil and Tillage Research ,
8. , Naderi-Boldaji M, Sharifi A, Alimardani R, Hemmat A, Keyhani A, Loonstra E, Stettler M, Keller T (2013) Use of a triple-sensor fusion system for on-the-go measurement of soil compaction Soil and Tillage Research 128:44-53 ,
9. , Naderi-Boldaji M, Alimardani R, Hemmat A, Sharifi A, Keyhani A, Tekeste M, Keller T (2013) 3D finite element simulation of a single-tip horizontal penetrometer–soil interaction. Part I: Development of the model and evaluation of the model parameters ,
10. , Naderi-Boldaji M, Alimardani R, Hemmat A, Sharifi A, Keyhani A, Tekeste M, Keller T (2014) 3D finite element simulation of a single-tip horizontal penetrometer–soil interaction. Part II: Soil bin verification of the model in a clay-loam soil Soil and ,
11. , Naderi-Boldaji M, Sharifi A, Alimardani R, Hemmat A, Keller T (2014) Feasibility study on the potential of electrical conductivity sensor Veris of topsoil strength Biosystems Engineering 126:1-11 ,
12. , Naderi-Boldaji M, Fazelian M, Mireei S, Ghasemi-Varnamkhasti M (2015) Dielectric power spectroscopy as a potential technique for the non-destructive measurement of sugar concentration in sugarcane Biosystems Engineering 140:1-10 ,
13. , Naderi-Boldaji M, Fazelian M, Mireei S, Ghasemi-Varnamkhasti M (2015) Dielectric power spectroscopy as a potential technique for the non-destructive measurement of sugar concentration in sugarcane.. Biosystems Engineering 140:1-10 ,
14. , Ghasemi-Varnamkhasti M, Goli R, Forina M, Mohtasebi S, Shafiee S, Naderi-Boldaji M (2016) Application of image analysis combined with computational expert approaches for shrimp freshness evaluation International Journal of Food Properties 19:2202-222 ,
15. , Naderi-Boldaji M, Weisskopf P, Stettler M, Keller T (2016) Predicting the relative density from on-the-go horizontal penetrometer measurements at some arable top soils in Northern Switzerland Soil and Tillage Research 159:23-32 ,
16. , Naderi-Boldaji M, Keller T (2016) Degree of soil compactness is highly correlated with the soil physical quality index S Soil and Tillage Research 159:41-46 ,
17. , Naderi-Boldaji M, Bahrami M, Keller T, Or D (2017) Characteristics of acoustic emissions from soil subjected to confined uniaxial compression Vadose Zone Journal 16:1-12 ,
18. , Ghasemi-Varnamkhasti M, Ghatreh samani N, Naderi-Boldaji M, Forina M, Bonyadian M (2017) Development of two dielectric sensors coupled with computational techniques for detecting milk adulteration Computers and Electronics in Agriculture 140:266-278 ,
19. , Naderi-Boldaji M, کاظم زاده قهدريجاني , Hemmat A, Rostami S, Keller T (2017) Changes in soil stress during repeated wheeling: A comparison of measured and simulated values Soil Research 56:204-214 ,
20. , Naderi-Boldaji M, Hajian froshani A, Ghanbarian D, Bahrami M (2018) Finite element simulation of plate sinkage, confined and semi-confined compression tests: A comparison of the response to yield stress Soil and Tillage Research 179:63-70 ,
21. , Naderi-Boldaji M, Mishra P, Ahmadpoorsamani M, Ghasemi-Varnamkhasti M, Ghanbarian D, Izadi Z (2018) Potential of two dielectric spectroscopy techniques and chemometric analyses for detection of adulteration in grape syrup Measurement 127:518-524 ,
22. , Naderi-Boldaji M, Tekeste M, Birrel S, Nordstorm R, Barnard D (2018) A mechanical-dielectric-acoustic sensor fusion for soil physical characterization Part I: High-frequency acoustics Computers and Electronics in Agriculture 155:1-13 ,
Research Journal
٢٣. مصطفی بهرامی، مجتبی نادری بلداجی، داوود قنبریان, توسعه و واسنجی مدل اجزا گسسته نفوذسنج مخروطی در خاک چسبنده , 1400، پذیرفته شده، مجله مهندسی بیوسیستم ایران
٢٤. فریده کیوانی، مجتبی نادری بلداجی، مهدی قاسمی ورنامخواستی، زهرا ایزدی, بررسي امکان تشخيص انواع قند محلول با استفاده از يک حسگر تشديدگر دي الکتريک , فناوري هاي جديد در صنعت غذا، جلد 8- صفحه 415-429، 1400
٢٥. اصغر زورآبادی، مجتبی نادری بلداجی، اصغر عابدی، امین لطفعلیان دهکردی، احسان شهبازی, مقايسه فني سه روش برداشت نيمه مکانيزه، مکانيزه چند مرحله‌اي و مکـانيزه تـک مرحلـه‌اي (کمبـاين) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوي (شهرستان جوين) , تحقيقات سامانه ها و مکانيزاسيون کشاورزی/جلد 12 /شماره 47 /بهار و تابستان 1399/ص 219-236
٢٦. سید متین مرتضوی؛ عباس همت؛ سید احمد میره ای؛ مجتبی نادری بلداجی, طراحی، ساخت و آزمون استاتیکی حسگر خازنی رطوبتسنج خاک قابل نصب روی فروسنج افقی چندنوکی , مهندسی مکانیک بیوسیستم، دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 447-458
٢٧. مجتبی نادری بلداجی؛ مهشید مختاری؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ مجتبی توحیدی, امکان‌سنجی کاربرد حسگر رزوناتور استوانه‌ای برای تشخیص تقلب در روغن کنجد , فناوري هاي نوين غذايي، 1397
٢٨. مجتبی توحیدی، مهدی قاسمی ورنامخواستی، مهدی قاسمی نافچی، مجتبی نادری بلداجی، فایزه جمالی زاده, قابليت بيني الکترونيک با حسگرهاي اکسيد فلزي تحت مدولاسيون دمايي در تشخيص منشاء جغرافيايي ادويه جات , فناوري هاي نوين غذايي، 6، 219-231
٢٩. , نادري بلداجي م، عليمرداني ر، طباطبايي فر س، شريفي ا (1387) طراحي، ساخت و ارزيابي مزرعهاي نفوذسنج پشت تراكتوري مجله تحقيقات مهندسي كشاورزي 9:71-84 ,
٣٠. , نادري بلداجي م، کاظم زاده قهدريجاني ع، همت ع، رستمي س (1395) توسعه، آزمون آزمايشگاهي و مزرعه‌اي يک حسگر بولينگ براي اندازه‌گيري تنش در خاک مهندسي بيوسيستم ايران 47:291-300 ,
٣١. , خليليان ح، نادري بلداجي م، قاسمي ورنامخواستي م، رستمي س (1395) آزمون در حال جريان يک حسگر دي‌الکتريک استوانه‌اي براي اندازه‌گيري غلظت قند شربت چغندرقند فناوري هاي نوين غذايي 14:131-140 ,
٣٢. , گلي ر، قاسمي ورنامخواستي م، نادري بلداجي م (1396) تعيين تازگي ميگوي پرورشي (گونه وانامي) با استفاده از خواص فيزيکي و مکانيکي مجله علوم و صنايع غذايي ايران 64:32-41 ,
٣٣. , خليليان ح، قاسمي ورنامخواستي م، نادري بلداجي م، رستمي س (1396) توسعه و آزمون حسگر دي‌الکتريک استوانه‌اي براي اندازه‌گيري غلظت قند شربت چغندرقند مجله مهندسي بيوسيستم ايران 48:137-144 ,
٣٤. , قطره ساماني ن، نادري بلداجي م، قاسمي ورنامخواستي م، مهربان ح، بنياديان م (1396) کاربرد روش طيف نگاري توان دي‌الکتريک با يک حسگر صفحه موازي براي تشخيص تازگي شير فناوري هاي نوين غذايي 4:53-6 ,
٣٥. , مرتضوي س، همت ع، ميره اي س، نادري بلداجي م (1396) طراحي، ساخت و ارزيابي استاتيکي حسگر خازني رطوبت سنج خاک قابل نصب روي فروسنج افقي چند نوکي مجله مهندسي بيوسيستم ايران 50:1-10 ,
٣٦. , اميدي ارجنکي ا، قنبريان د، نادري بلداجي م، ملازاده ک (1396) استفاده از تصويربرداري پيسه پويا براي تعيين غير تهاجمي خواص مکانيکي سيب درختي ماشينهاي کشاورزي 1:1-1 ,
٣٧. , اميدي ارجنکي ا، قنبريان د، نادري بلداجي م (1396) ارزيابي و پيش بيني خواص مکانيکي سيب زميني در طول انبارداري با استفاده از تصويربرداري پس پراکنش ليزري علوم و صنايع غذائي ايران 1:1-1 ,
٣٨. , نادري بلداجي م، همت ع، کلر ت (1397) ارتباط بين مقاومت نفوذسنج افقي و تنش پيش تراکم خاک مجله مهندسي زراعي 40:153-169 ,
٣٩. , صادق پور اصفهاني ا، نادري بلداجي م، قاسمي ورنامخواستي م، حسين زاده ساماني ب (1397) پايش تازگي گوشت قرمز با استفاده از ترکيب طيف‌نگاري دي‌الکتريک و پردازش تصوير مجله مهندسي بيوسيستم ايران 4:227-236 ,
٤٠. , ساعدي مرغملکي ز، نادري بلداجي م، حسين زاده ساماني ب (1397) ارائه يک الگوريتم براي پيش‌بيني روزانه تنش پيش‌تراکم خاک (مطالعه موردي در شهرستان شهرکرد) تحقيقات سامانه ها و مکانيزاسيون کشاورزي 19:1-16 ,
International Conference
41. , Naderi-Boldaji M, Ghasemi-Varnamkhasti M, Fazelian M, Mireei S, Hosseinzadeh B "A non-destructive sensing technique for sugarcane quality in terms of commercial cane sugar (CCS) " سومين کنفرانس بين المللي آزمون هاي غير مخرب (1394) ,
42. , Naderi-Boldaji M, Weisskopf P, Stettler M, Keller T "The future of using horizontal penetrometer for field mapping of soil compaction: Is degree of soil compactness measurable on-the-go? " 20th International Soil and Tillage Research (ISTRO) Conferen ,
43. , Sadek M, Tekeste M, Naderi-Boldaji M "(Calibration of soil compaction behavior using Discrete Element Method (DEM " 2017 ASABE Annual International Meeting (2017) ,
44. , Naderi-Boldaji M, Keller T "Finite Element Simulation of Soil Stress Measurement by Load Cell Transducers " ISTRO 2018 (2018) ,
45. , Naderi-Boldaji M, Keller T "Changes in Soil Compaction Characteristics with Soil Water Suction and Texture " ISTRO 2018 (2018) ,
46. , Naderi-Boldaji M, Tekeste M "An Integrated Triple-Sensor Cone Penetrometer for Soil Physical Properties " ISTRO 2018 (2018) ,
٤٧. , کوهکن دهکردي ح، ملکي ع، نادري بلداجي م، بشارتي ش "مدل‌سازي و آناليز ارتعاشي ساختار شاخه‌ي اصلي درخت بادام با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS " پنجمين كنفرانس بين‌المللي اكوستيك و ارتعاشات (1394) ,
٤٨. , قديريان س، رستمي س، حسين زاده ساماني ب، نادري بلداجي م "طراحي دندانه‌هاي هرس دندانه ميخي رفت و برگشتي " اولين همايش بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي، مناع طبيعي و محيط زيست (1396) ,
٤٩. , قديريان س، رستمي س، حسين زاده ساماني ب، نادري بلداجي م " تأثير دنده، دورموتور و کورس بر مصرف سوخت تراکتور هنگام کار با هرس دندانه ميخي رفت و برگشتي " اولين همايش بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست (1396) ,
٥٠. , -قديريان س، رستمي س، حسين زاده ساماني ب، نادري بلداجي م "بهينه‌سازي هرس دندانه ميخي رفت و برگشتي به روش منحني سطح پاسخ و مقايسه‌ با هرس بشقابي و هرس دندانه ميخي " اولين همايش بين المللي پژوهش هاي کاربردي در علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست (1396 ,
٥١. , مهديه بروجني ف، نادري بلداجي م "کاربرد تکنيک نشر صوتي در کشاورزي و صنايع غذايي " هفتمين کنفرانس بين المللي آکوستيک و ارتعاشات (1396) ,
National Conference
٥٢. محمدرضا ناظم السادات، مجتبی نادری بلداجی، داوود قنبریان، محمد امین نعمت اللهی, تحليل پارامترهاي مهندسي موثر بر شکل انحناء صفحه برگردان خيش يک گاوآهن برگردان¬دار , ارائه شده در سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، شهریور 1400
٥٣. فریده کیوانی، مجتبی نادری بلداجی، مهدی قاسمی ورنامخواستی، زهرا ایزدی, بررسي امکان تشخيص تقلب در نوشيدني مالت با روش کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا و دي-الکتريک , ارائه شده در سیزدهمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، شهریور 1400
٥٤. , نادري بلداجي م، شريفي ا، همت ع، عليمرداني ر، کلر ت "بررسي استفاده از حسگر هدايت الکتريکي Veris 3100 براي تهيه نقشه هاي مزرعه اي استحکام/فشردگي خاک " هشتمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ايزان (1392) ,
٥٥. , کوهکن دهکردي ح، ملکي ع، بشارتي ش، نادري بلداجي م، گلي ر "بررسي ويژگيهاي خمشي و برشي شاخه درخت بادام رقم مامائي در استان چهارمحال و بختياري " هفتمين همايش ملي يافته هاي پژوهشي در كشاورزي (1393) ,
٥٦. , فاضليان دهکردي م، نادري بلداجي م، قاسمي ورنامخواستي م، ميره اي س "اندازه گيري غيرمخرب محتواي قند ساقه نيشكر با استفاده از روش طيف نگاري دي الكتريك " نهمين كنگره ملي ماشين هاي كشاورزي (مكانيك بيوسيستم) و مكانيزاسيون ايران (1394) ,
٥٧. , گلي ر، قاسمي ورنامخواستي م، نادري بلداجي م "تاثير سرعت مختلف تيغه برشي و استوانه فشاري بر خواص مکانيکي ميگوي پرورشي (گونه وانامي در مدت نگهداري در يخ) " نهمين کنگره ملي ماشين هاي کشاورزي (1394) ,
٥٨. , فاضليان دهکردي م، نادري بلداجي م، قاسمي ورنامخواستي م، ميره اي س "اندازه گيري غير مخرب محتواي قند ساقه نيشکر با استفاده از روش طيف نگاري دي الکتريک " نهمين کنگره ملي مهندسي ماشينهاي کشاورزي (مکانيک بيوسيستم) و مکانيزاسيون ايران (1394) ,
٥٩. , اميدي ارجنکي ا، قنبريان د، ملازاده ک، نادري بلداجي م "بررسي قابليت روش تصويربرداري پيسه اي پو يا براي ارزيابي غيرمخرب ويژگيهاي مکانيکي سيب " دهمين کنگره ملي مهندسي بيوسيستم (1395) ,
٦٠. , نادري بلداجي م، حاجيان فروشاني ا، قنبريان د "شبيه سازي اجزا محدود آزمون هاي فشار تک محوري محصور، نيمه محصور و نشست صفحه جهت بررسي انطباق تنش تسليم با تنش پيش تراکم خاک " پانزدهمين کنگره ملي علوم خاک ايران (1396) ,
٦١. , ساعدي مرغملکي ز، نادري بلداجي م، حسين زاده ساماني ب "ارائه يک الگوريتم مبتني بر داده هاي هواشناسي براي پيش بيني روزهاي ترددپذير در يک مزرعه )مطالعه موردي در شهرستان شهرکرد( " پانزدهمين کنگره ملي علوم خاک ايران (1396) ,
٦٢. , نادري بلداجي م، ناظم السادات ارسنجاني س "بررسي مدل سازي انتقال حرارت و جرم در محيط متخلخل در صنعت پخت نان " دومين کنفرانس ملي تحقيقات بين رشته اي در مهندسي کامپيوتر، برق، مکانيک و مکاترونيک (1396) ,
٦٣. , زورابادي ا، نادري بلداجي م، عابدي ا، لطفعليان دهکردي ا، شهبازي ا " مقايسه فني سه روش برداشت نيمه مکانيزه، مکانيزه چندمرحلهاي و مکانيزه تکمرحلهاي )کمباين( چغندرقند در استان خراسان رضوي )شهرستان جوين( " يازدهمين کنگره ملي مهندسي مکانيک بيوسيستم و مکاني ,
٦٤. , بهرامي م، نادري بلداجي م، قنبريان د "توسعه و ارزيابي آزمايشگاهي يک مبدل اندازهگيري تنش عمودي خاک " يازدهمين کنگره ملي مهندسي مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران (1397) ,
٦٥. , بهرامي م، نادري بلداجي م، قنبريان د "ارزيابي پارامتري مدل فنر هيستريتيک – چسبندگي خطي در شبيهسازي اجزا گسسته نشست صفحه در خاک " يازدهمين کنگره ملي مهندسي مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران (1397) ,کتب و جزواتافتخارات
١. - عنوان محقق جوان برجسته در دوره کنفرانس بین المللی ISTRO (International Soil and Tillage Research Organization)، اوروگوئه 2012، چین 2015
٢. عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1389
٣. مجتبی نادری بلداجی جذب گرنت پژوهشی استادیاران جوان در دانشگاه شهرکرد به مبلغ ۲۰ میلیون تومان
٤. مجتبی نادری بلداجی عضو بنیاد ملی نخبگان دانش آموخته برتر آموزشی-پژوهشیپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. بررسی جریان انرژی و کارایی آن در واحدهای پرورش ماهی شهرستان اردل، استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها یکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧
٢. مرتضی احمدپور سامانی مقایسه فنی و اقتصادی سه روش برداشت نیمه مکانیزه، مکانیزه چند مرحله ای و مکانیزه تک مرحله ای (کمباین) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (شهرستان جوین) یکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧
٣. مرتضی احمدپور سامانی ترکیب سامانه ماشین بویایی و روش دی الکتریک به منظور تشخیص تقلب در شیره انگور دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧
٤. حميدرضا کوهکن دهکردي مدل‌سازي ارتعاشي ساختار درخت بادام جهت طراحي تكاننده قابل نصب بر روي شاخه‌هاي اصلي آن شنبه ١ فروردين ١٣٩٤
٥. سعيد قديريان طراحي، ساخت و بهينه سازي يک هرس رفت و برگشتي با استفاده از روش سطح پاسخ سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
٦. اميد اميدي ارجنکي امکان سنجي تعيين رفتار ويسکوالاستيک سيب زميني با استفاده از تصويربرداري ليزري چهارشنبه ١ فروردين ١٣٩٧
٧. ميلاد فاضليان دهکردي بررسي آزمايشگاهي امکان اندازه گيري محتواي قند نيشکر با استفاده از حسگر دي الکتريک براي کاربرد در کشاورزي دقيق شنبه ١ فروردين ١٣٩٤
٨. شهرام عکاشه پتانسيل سنجي انرژي باد و خورشيد در شهرستان شهرکرد یکشنبه ١ فروردين ١٣٩٥
٩. حامد خليليان توسعه و پياده سازي سامانه برخط اندازهگيري غلظت قند شربت چغندر قند با استفاده از روش دي الکتريک یکشنبه ١ فروردين ١٣٩٥
١٠. نوشين قطره ساماني بررسي آزمايشگاهي تشخيص تقلب شير با استفاده از روش طيف نگاري دي الکتريک یکشنبه ١ فروردين ١٣٩٥
١١. ابوالفضل حاجيان فروشاني شبيه سازي اجزاء محدود و آزمون هاي آزمايشگاهي فشار تک محوري خاک محصور شده جهت تعيين آستانه تغيير شکل خميري یکشنبه ١ فروردين ١٣٩٥
١٢. علي کاظم زاده قهدريجاني اندازه گيري انتشار تنش در خاک با استفاده از حسگر بولينگ تحت تاثير تکرار تردد و رطوبت خاک سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
١٣. امير علي صادق پور اصفهاني ارزيابي تغييرات کيفي گوشت در اثر ماندگاري با استفاده از تلفيق دو روش پردازش تصوير و خواص دي الكتريك سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
١٤. مصطفي بهرامي شبيه سازي انتشار تنش در خاک تحت حرکت چرخ صلب با روش اجزا گسسته
١٥. زهرا ساعدي مرغملکي ارائه يک مدل پيش بيني روزانه براي تنش پيش تراکم خاک (مطالعه موردي در شهرستان شهرکرد) سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است