عبدالناصر محبی

دانشیار

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401

mohebi-ab@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی اثر جیره غذایی، داروها و ترکیبات گیاهی بر متابولیسم لیپیدها در شرایط In Vitro و In Vivo
   بررسی اثرات شرایط مختلف زیستی، داروها، سموم و جیره غذایی بر وضعیت اکسیداتیوسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، دامپزشکی، دانشگاه برگن، نروژ، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
1. Aslani M, Kazemi-Asl A, Mohebbi A, Mokhtari A, Hematological and biochemical evaluation of goats naturally infected with contagious ecthyma, 2019, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 19:43-47. ,
2. , Kojuri G.A, Arbabi F, Mohebbi A,2020, The effects of selenium nanoparticles (SeNPs) on oxidant and antioxidant activities and neonatal lamb weight gain pattern. Comparative Clinical Pathology. 29: 369-374. ,
Research Journal
٣. دهقاني ساماني ا، بهادران ش، حسن پور ح، محبي ع, (1397) اثر تنش گرمايي القايي بر برخي از شاخص هاي کيفيت تخم در مرغان تخم گذار تجاري.. نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران 12:23-32 ,
٤. رياحي زانياني ش، اصلاني م، محبي ع, (1397) بررسي استرس اكسيداتيو و برخي پارامترهاي بيوشيميايي و ريز مغذي ها ي خون پرامون زايمان در بزهاي نژاد سانن.. نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران 12:11-12068 ,
٥. - غفاري م، بني طالبي ا، فرامرزي م، محبي ع , (1397) مقايسه سه شدت متفاوت تمريني بر بيان پروتئين LSDP5، سطوح سرمي گلوکز و انسولين رت‌هاي ديابتي سلامت جامعه 1:60-68 ,
٦. کشميري ا، بهادران ش، زماني مقدم ع، محبي ع , (1397) بررسي اثرات عصاره الکلي پوست انار بر عملکرد رشد، مورفولوژي روده، پراکسيداسيون ليپيدي، تجمع بافتي و فاکتورهاي بيوشيميايي خون متعاقب مسموميت تجربي کادميوم در بلدرچين ژاپني نشريه علوم درمانگاهي دامپزشکي ايران ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است