احمدرضا مومنی مشکنانی

استادیار

شیمی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

momeni-a@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   سنتز- سنتز ترکیبات الی- کاتالیست- کاتالیست های ناهمگن- نانوکاتالیست ها- شیمی هتروسیکلیکسوابق تحصیلی
   دکتری، شیمی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
International Journal
1. Fatemeh Khodadadi, Heshmat Allah Samimi, Jalal Albadi & Ahmadreza Momeni, Regio and stereo selective ring expansion of keto aziridines to the corresponding thiomorpholines ,
2. Sakineh Khaledi · Mahboobe Rajabi · Ahmad Reza Momeni* · Heshmat Allah Samimi · Jalal Albadi, Preparation and characterization of Ca‑modifed Co/ Al2O3 and its catalytic application in the one‑pot synthesis of 4H‑pyrans ,
3. Jalal Albadi, Heshmat Allah Samimi, Ahmad Reza Momeni, Alumina-Supported Cobalt Nanoparticles Efficiently Catalyzed the Synthesis of Chromene Derivatives under Solvent-Free Condition ,
4. Mahboobeh Rajabi· Jalal Albadi · Ahmadreza Momeni, Click synthesis of 1,4‑disubstituted‑1,2,3‑triazoles catalyzed by melamine‑supported CuO nanoparticles as an efcient recyclable catalyst in water ,
5. Samira Karami · Ahmad Reza Momeni · Jalal Albadi, Preparation and application of triphenyl(propyl‑3‑hydrogen sulfate)phosphonium bromide as new efcient ionic liquid catalyst for synthesis of 5‑arylidene barbituric acids and pyrano[2,3‑d]pyrimidine derivatives ,
6. Fatemeh Ghadirian, Ahmad Reza Momeni, Jalal Albadi, Catalytic application of a novel nano-catalyst of CuO/MnO2 for the synthesis of propargylamine derivatives ,
7. Zohreh Sotoudehnia | Jalal Albadi | Ahmad Reza Momeni, Solvent‐free synthesis of propargylamines catalyzed by an efficient recyclable ZnO‐supported CuO/Al2O3 nanocatalyst ,
8. Ahmad Reza Momeni*, Sadegh Bakhtiar, Ecofriendly synthesis of biscoumarin derivatives catalyzed by EDTA-modified magnetic animal bone meal nanoparticles in water ,
9. Jalal Albadi, Mehdi Jalali, Ahmad Reza Momeni, Cobalt?based nanocatalyst catalyzed one?pot four?component synthesis ۲H?indazolo[۲,۱?b] phthalazine?triones under solvent?free condition , Research on chemical intermediates, 2018, 44, 2395
10. Ahmad Reza Momeni, Jalal Albadi, Sadegh Bakhtiar, Ecofriendly Synthesis of Biscoumarin Derivatives Catalyzed by Thiourea Dioxide -Modified Magnetic Animal Bone Meal Nanoparticles as Catalyst in Water , Jordan Journal of Chemistry,2018, 13, 123
11. Ahmad Reza Momeni*, Heshmat Allah Samimi, Hamed Vaezzadeh, Eutectic Mixture Choline Chloride–Chloroacetic acid: a New and Efficient Catalyst for Synthesis of ۳,۴-Dihydropyrimidin-۲-ones , Chemical Methodologies 4(2018) 253-261
12. Jalal Albadi, Ahmad Reza Momeni, Azam Mansurzadeh, Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reactions over Gold Nanoparticles Supported on CuO-ZnO Metal Oxide in Aqueous Medium , Jordan journal of chemistry, 2017, 12, 233
13. Heshmat A. Samimi · Ahmad R. Momeni, Aminopyridinium Iodide as a NH Transferring Agent for the Synthesis of ۲-Aroyl-۳-Aryl Aziridines , J IRAN CHEM SOC (2015) 12:2221–2225
14. Ahmad Reza Mom, somayeh Bagheri, synthesis of ۲- substituted of benzimidazoles using P۲O۵-SiO۲ , Iranian Journal of Catalysis 2(1), 2012, 31-35
15. Heshmat A. Samimi • Zahra Shams • Ahmad R. Momeni, Deamination of cis and trans -aziridines using diethyl thiourea and iodine , J IRAN CHEM SOC (2012) 9:705–708
16. Ahmad Reza Momeni, Heshmat Allah Samimi, Reyhaneh Jahanian, Urea-hydrogen peroxide/silica phosphoric acid-catalyzed oxidation-condensation Tandem reaction: One-pot synthesis of ۲-substituted benzimidazoles from alcohols , Iranian Journal of Catalysis 2(3), 2012, 141-145
17. Ahmad Reza MOMENI, Motahareh HADIZADEH, Marym SADEGHI, A simple and efficient one-pot multicomponent synthesis of ?-acetamido carbonyl compounds with Zn(HSO۴)۲ and Co(HSO۴)۲ as catalysts , Turk J Chem 33 (2009) , 1 – 8.
18. A.R. Massah, M. Dabagh, S. Shahidi, H. Javaherian Naghash, A.R. Momeni and H. Aliyan, P۲O۵/SiO۲ as an efficient and recyclable catalyst for N-Acylation of sulfonamides under heterogeneous and solvent-free conditions , J. Iran. Chem. Soc., Vol. 6, No. 2, June 2009, pp. 405-411
19. Hamid Aliyan, Razieh Fazaeli, Hamid Javaherian Naghash, Ahmad Reza Massah, Ahmad Reza Momeni, and Zohreh Iravani, Bulk and supported tungstophosphoric acid as friendly, efficient, recyclable catalysts for the synthesis of bis-indolylmethanes under solvent-free conditions , Heteroatom Chemistry Volume 20, Number 6, 2009
20. Ahmad Reza Momeni ,, Maryam Sadeghi , Zr(HSO۴)۴ and Mg(HSO۴)۲ as mild and efficient catalysts for the one-pot multicomponent synthesis of ?-acetamido carbonyl compounds , Applied Catalysis A: General 357 (2009) 100–105
21. Ahmad Reza Massah, Ahmad Reza Momeni, Mina Dabagh, Hamid Aliyan, and Hamid Javaherian Naghash, Facile Synthesis ofN?Acylsulfonamide in the Presence of Silica Chloride (SiO۲?Cl) both under Heterogeneous and Solvent?Free Conditions , Synthetic Communicationsw, 38: 265–273, 2007
22. Hamid Javaherian Naghash, Sanaz Abbasi Dineh Kabudi, Ahmad Reza Momeni, Ahmad Reza Massah, Hamid Aliyan, Free-radical cross-linking copolymerization of methyl methacrylate and ethylene glycol dimethacrylate in the presence of trimethoxyvinylsilane , Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (2008) 992–999
23. Ahmad R. Massah, Davood Azadi, Hamid Aliyan, Ahmad R. Momeni, Hamid Javaherian Naghash, and Foad Kazemi, An Efficient Method for the Synthesis of N-Acylsulfonamides: One-pot Sulfonylation and Acylation of Primary Arylamines under Solvent-Free Conditions , Monatsh Chem 139, 233–240 (2008) DOI 10.1007/s00706-007-0783-2
24. Ahmad Reza MASSAH, Mina DABAGH, Maryam AFSHAR, Ahmad Reza MOMENI, Hamid ALIYAN, Hamid Javaherian NAGHASH, A Convenient and Efficient Synthesis of N-Acylsulfonamides in the Presence of Silica Phosphoric Acid under Heterogeneous and Solvent-Free Conditions , Turk J Chem 31 (2007) , 611 – 616.
25. Hamid Javaherian NAGHASH∗, Akram KARIMZADEH, Ahmad Reza MOMENI, Ahmad Reza MASSAH and Hamid ALIAN, Preparation and Properties of Triethoxyvinylsilane-Modified Styrene - Butyl Acrylate Emulsion Copolymers , Turk J Chem 31 (2007) , 257 – 269.
26. Ahmad R. Massah, Masumeh Mosharafian, Ahamad R. Momeni, Hamid Aliyan, and H. Javaherian Naghash, Solvent?Free Williamson Synthesis: An Efficient, Simple, and Convenient Method for Chemoselective Etherification of Phenols and Bisphenols , Synthetic Communicationsw, 37: 1807–1815, 2007
27. Ahmad R. Momeni, Hamid Aliyan, Heidar Mombeini, Ahmad R. Massah, and Hamid J. Naghash, Aromatization of Hantzsch ۱,۴-Dihydropyridines with Urea-Hydrogen Peroxide/Maleic Anhydride , Zeitschrift für Naturforschung B, 2006, 61 331
28. Ahmad R. Massah Foad Kazemib, Davood Azadia, Shakiba Farzaneha, Hamid Aliyana, Hamid Javaherian Naghasha and Ahmad. R. Momenia, A Mild and Chemoselective Solvent-Free Method for the Synthesis of N-Aryl and N-Alkylsulfonamides , Letters in Organic Chemistry, 2006, 3, 103-106
29. Ahmad Reza Momeni, * Tayebeh Sameh, Hosein Golmohammadi, Hamid Javaherian Naghash, Hamid Aliyan, Ahmad Reza Massah, and Shirin Solati, An Efficient Oxidation of ۱,۴-Dihydropyridines to Pyridines Using Silver Carbonate on Silica Gel and Celite , Bull. Korean Chem. Soc. 2006, Vol. 27, No. 3
30. Masoud Nasr-Esfahani,Majid Moghadam,Shahram Tangestaninejad, Valiollah Mirkhani and Ahmad Reza Momeni, Rapid and efficient oxidation of Hantzsch ۱,۴-dihydropyridines with sodium periodate catalyzed by manganese (III) Schiff base complexes , Bioorganic & Medicinal Chemistry 14 (2006) 2720–2724
Research Journal
٣١. جلال البادی*، حشمت الله صمیمی شلمزاری و احمدرضا مومنی , سنتز موثر آريل آمينھا از آريل ھاليدھا در حضور نانوکاتاليست مس اکسيد تثبيت شده بر روي ملامين در حلال آب ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. اعظم رشیدی بررسی محاسباتی بر همکنش تاتومرهای اوراسیل با ایزومرهای ۵-امی... پنج شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٣
٢. نادات محافظت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیست ... نادات محافظت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیست ... یکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٣
٣. زهرا نبی زاده بررسی زمان و بازده واکنش اکسایش برخی از ۱ و ۴-دی هیدروپیریدی... چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٢
٤. نبی اله عبدالهی تهیه سیلیکا هیدرازین و کاربرد آن در سنتز آزین‌ها شنبه ١٦ شهريور ١٣٩٢
٥. اسیه برجیان سنتز ۲- (کلرو متیل)- H۱- بنزایمیدازول استخلاف شده سه شنبه ١٧ بهمن ١٣٩١
٦. زهره معزی سنتز انتخابی ۲- آریل بنزایمیدازول ها توسط کاتالیست آمونیوم ی... چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩١
٧. صفیه حیدرزاده اصلاح شیمیایی خواص تریبولوژیک روغن سویا و بررسی خواص روانکار... جمعه ٣ شهريور ١٣٩١
٨. ریحانه جهانیان استفاده از کاتالیزورهای دو عاملی منگنز دی اکسید فعال - سیلیک... چهارشنبه ١٣ مهر ١٣٩٠
٩. حامد واغظ زاده سنتز دی‌هیدروپیریمیدینون‌ها با حلال دیپ اتکتیک یکشنبه ١٠ خرداد ١٣٩٤
١٠. لیلا توکلی استفاده از هیدروژن سولفاتهای فلزی محافظت شده بر روی سیلیکاژل... چهارشنبه ١٣ مهر ١٣٩٠
١١. ستار تحسیری سنتز مشتقات زانتن ها در حضور مایع یونی تری فنیل (پروپیل-۳-سو.. سه شنبه ٢٤ دی ١٣٩٨
١٢. محبوبه رجبی تهیه و شناسایی نانو کاتالیست ملامین-CuO برای سنتز مشتقات تری... سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
١٣. زهره ستوده نیا ارایه روشی موثر برای سنتز مشتقات پروپارژیل امین ها در حضور ن... سه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧
١٤. سمیرا کرمی تهیه کاتالیست مایع یونی تری فنیل (پروپیل۳-هیدروژن‌سولفات) فس... سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧
١٥. فاطمه قدیریان سنتز موثر پروپارژیل امین ها در حضور نانوکاتالیست CuO/MnO۲ در... سه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧
١٦. سکینه خالدی تهيه کلسيم / کبالت آلومينيوم به عنوان کاتاليزور ناهمگن براي ... یکشنبه ١١ شهريور ١٣٩٧
١٧. مهدیه سجادی تهيه نمک مغناطيسي روي فسفوتنگستيک اسيد به عنوان کاتاليزور نا... جمعه ٩ مهر ١٣٩٥
١٨. بهاره مشایخی هگزا متیلن تترا آمین محافظت شده بر روی نانوذرات مغناطیسی آهن... سه شنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٤
١٩. بهاره کرمی اتيلن‌دي‌آمين‌تترااستيک‌اسيد نشانده شده بر روي نانوذرات م... جمعه ٩ مهر ١٣٩٥
٢٠. علی مقصودی بررسی واکنش تراکمی نووناگل با استفاده از کاتالیست هگزامتیلن ... یکشنبه ١٩ مهر ١٣٩٤
٢١. فاطمه حکیمی فرد تهيه ي مايع يوني کولين بر پايه ي هترو پلي آنيون به عنوان کات... جمعه ٩ مهر ١٣٩٥
٢٢. سعیده نظری فرمولاسيون و ارزيابي سيستم دارورساني بر پايه نانو سيليكابا ا... سه شنبه ١٣ مهر ١٣٩٥
٢٣. صادق بختیار EDTA نشانده شده بر روي نانوذرات مغناطيسي پودر استخوان حيوان... سه شنبه ١٣ مهر ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است