چهارشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦


محمدرضا مرادی

استادیار

علوم ورزشی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 32320361

moradi.mr@gmail.com mrmoradi@lit.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   مدیریت منابع انسانی در ورزش
   مدیریت رفتار سازمانی در سازمان های ورزشیسوابق تحصیلی
   دکتری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
Research Journal
١. مرادی، محمدرضا؛ حمیدی، مهرزاد؛سجادی، سید نصرالله؛ جعفری، اکرم، مرادی چالشتری، جواد, رابطه سبک‌های رهبری تحول‌آفرین- تبادلی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران , نشریه مدیریت ورزشی، شماره 8، بهار 1390، ص 150- 125
٢. محمدرضا مرادی چالشتری ، مهرزاد حمیدی ، سیدنصرا... سجادی ، انوشیروان کاظم نژاد ، اکرم جعفری ، جواد مرادی چالشتری, رابطه سبک‌های رهبری تحول‌آفرین- تبادلی و عدالت سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگو , نشریه مدیریت ورزشی، شماره 2، پاییز 1388، ص 96-73کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است