جمعه ٤ خرداد ١٤٠٣


سیدکاظم موسوی

استاد تمام

زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

mousavikazem@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی

مقالات
Research Journal
١. الب, كنت , غفقکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است