دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


میترا شاطری

دانشیار

باستان شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

shateri.mitra@lit.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   صنعت و هنر سفالگری در دوران اسلامی: صنعت و هنر سفالگری و بررسی انواع گونه های سفال در دوران اسلامی
   اسطوره شناسی: اساطیر ایران و تمدن های همجوار به ویژه در دوران تاریخی و اسلامی
   خواندن خطوط و کتیبه های اسلامی: بررسی و مطالعه و خوانش انواع کتیبه ها و خطوط دوران اسلامی بر بسترهای مختلف همچون کاشی آجر و یا سنگ
   سکه شناسی: سکه شناسی ایران در دوران تاریخی و اسلامی و تاریخگذاری و مطالعات سکه های مختلف بر اساس مطالعات میان رشته ای
   نقاشی و نگارگری : مطالعات مبتنی بر نگاره ها و تصاویر نقاشی در ایران با تکیه بر سبک های مختلف نگارگری ایران دوران اسلامی
   هنر سرزمین های اسلامی: مطالعات هنر و باستان شناسی مربوط به سرزمین های اسلامی از شرق ایران تا مغرب جهان اسلام
   کتاب آرایی: پژوهش های مربوط به کتابت و کتاب آرایی اعم از خطوط، آرایه ها و تجلید و صحافی
   هنر و باستان شناسی دوران اسلامی: مطالعات هنر و معماری در دوران اسلامی
   هنر و صنایع دستی ایران: انواع هنر ها و صنایع دستی کهن و جلوه های متفاوت آنها.
   مطالعات تطبیقی: مطالعات تطبیقی میان هنر ها و علوم و فنون مختلف به صورت میان رشته ای.سوابق تحصیلی
   دکتری، باستانشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، باستانشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، باستانشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦

مقالات
International Journal
1. Ahmad Salehi Kakhki, Mitra Shateri, Solmaz Mansori, An investigation of the Impacts of Baghdad and Seljuqi ‎Schools on Wares with Minai Motifs , International Journal of Fundamental Arts and Architecture (IJFAA), pp20-34
Research Journal
٢. شیما شمسی، میترا شاطری, گفتمان مشروعيت حکومت در تاريخ¬نگاري عصر ايلخاني(بر اساس سه نسخه شهنامه چنگيزي، شهنشاه نامه و جامع¬التواريخ) , نشریه متن شناسی ادب فارسی
٣. پرستو قاسمی، میترا شاطری, تجلي باورهاي ديني بر کتيبه نگاري مذهبي شمشيرهاي دوره هاي صفوي و قاجار , نشریه نگره
٤. امین احمدی سیاهپوش، عباسعلی احمدی، میترا شاطری, روند شکل¬گيري و دگرگوني ساختار کالبدي-فضايي شوشتر در عصر ساساني و دوره انتقال از ساساني به اسلامي , نشریه جستارهای باستا نشناسی پیش از اسلام
5. عباسعلی احمدی، میرا شاطری, Plan Recognition and Chronology of Qurtan Grand Mosque. ,
6. Mahboubeh Jelodar, Mitra Shateri, Examining the Formal and Decorative Components of Safavid Arches Evidenced by Contemporary Paintings and Miniatures ,
٧. مریم صالحی کیا، میترا شاطری, بررسي سير تحولي کتيبه‌نگاري بناهاي سلطنتي از اواخر دوره ايلخاني تا اوايل صفوي در نگاره‌هاي سه نسخه شاخص شاهنامه فردوسي , پژوهش هاي باستان شناسي
٨. مریم صالحی کیا، میترا شاطری، عباسعلی احمدی, مطالعه تطبيقي کتيبه هاي کاشي کاري نگاره هاي شاهنامه بايسنقري با بناهاي قلمرو شرقي تيموريان , مطالعات تطبيقي هنر
٩. مریم صالحی کیا، میترا شاطری, نمود تزئينات معماري تيموري در نگاره هاي شاهنامه بايسنغري , نگره
١٠. پرستو قاسمی، میترا شاطری، عباسعلی احمدی, واکاوي باستان شناسانه سلاح هاي سرد با تيغه کوتاه(خنجر،کارد و پيش قبض) در دوره قاجار , پژوهش هاي باستان شناسي
١١. میترا شاطری، پرستو قاسمی, گونه‌شناسي شمشيرهاي دوره‌ قاجار در قالب کاربرد فرم، نقوش و فنون تزئيني , نامه هنرهاي تجسمي و کاربردي دانشگاه هنر
١٢. زاهرا بخت آور، میترا شاطری، علیرضا خسروزاده, آناليزهاي پتروگرافي مقاطع نازک سفال‌هاي گونه‌ي منقوش بدون لعاب دوره‌ي اسلامي جزيره قشم , نشریه پژوهش های باستان شناسی
١٣. میترا شاطری، محبوبه جلودار, بررسي مؤلفه‌هاي فرمي و تزئيني کمان‌هاي صفوي به‌گواه نقاشي‌ها و نگاره‌هاي هم‌دوره , شماره 12 نشریه مطالعات باستان شناسي پارسه
١٤. جمیله منصوری، سید هاشم حسینی، میترا شاطری, معرفي و مطالعه‌ تطبيقي کاشي‌هاي کوباچه‌ حمام وزير در شهر اصفهان ,
١٥. سید کاظم موسوی، طیبه صابری، مسعود فروزنده، میترا شاطری, مو در قصه هاي شفاهي و اساطير ,
١٦. شیما شمسی، میترا شاطری، عباسعلی احمدی, تحليل فرآيند مشروعيت‌سازي بر سکه‌هاي ايلخاني (۶۵۷– ۷۳۶ هـ ق) ,
١٧. میترا شاطری، هایده لاله، حمیده چوبک, بازنگري در طبقه بندي و تاريخگذاري سفال گونه نقش کنده در گلابه در ايران دوره اسلامي ,
18. Solmaz Mansori, Ahmad Salehi Kakhki, Mitra Shateri, Investigation of the Impact of Baghdad and Seljuk Miniature Painting Schools on Minai Wares ,
19. Mitra Shateri, Abbas Ali Ahmadi, Parisa Ranjbar, MTPHs, an Aesthetic Aspect of Local Architecture of Lenjanat , Iranian Journal of Archaeological Studies, Vol. 4, PP. 77-99
٢٠. میترا شاطری، پروانه احمد طجری, مطالعه تأثيرپذيري نگاره هاي شاهنامه شاه طهماسبي از تغيير مذهب در دوره صفوي , نشریه نگره، ج 42، صص 50-63، سال 1396
٢١. میترا شاطری, تاملي بر كاركردشناسي درفش هاي دوره صفوي , نشریه پژوهشهای باستان شناسی، ج 11، صص 163 تا 176 سال 1395
٢٢. میترا شاطری, چهلستون , دایره المعارف بزرک اسلامی، ج 19 مدخل چهلستون صص 483-487
٢٣. پرستو کریمی. میترا شاطری, داستان بهرام گور و كنيزك در آيينه ادب و هنر , نشریه مطالعات تطبیقی هنر اصفهان، ج 10 صص 17-34 سال 1394
Promotion Journal
٢٤. وحید آزادی، میترا شاطری، مجید ساریخانی، کریم حاجی زاده, مطالعه نگاره هيات مادي در پلکان شرقي آپادانا(مطالعه موردي: ظروف، خنجر و حلقه) , نشریه جستارهاي باستانشناسي ايران پيش از اسلام
٢٥. جمیله منصوری، سید هاشم حسینی, بررسي و مطالع? مضامين نقوش کاشيکاري در حما م هاي تاريخي شهر اصفهان از آغاز دور? صفويه تا اواخر عصر قاجار ,
٢٦. میترا شاطری، زهرا حیدری, سفال گونه نقاشي زير لعاب با استناد به کتاب عرايس الجواهر و نفايس الاطايب , نشریه نگارینه هنر اسلامی، ج 8، صص30 -41
٢٧. میترا شاطری، علی اعراب, بررسي نگاره هاي مربوط به رستم و ديو سپيد در نگاره ها , نشریه نگارینه، ج 5، صص 15-26، سال 1395
٢٨. احمد صالحی کاخکی، میترا شاطری، سولماز منصوری, نقوش سفالينه هاي مينايي ساوه در سد هاي ۶ و ۷ هجري قمري بر اساس نمونه هاي موزه متروپوليتن , نشریه نگارینه، ج6، صص 4-20 سال 1395
٢٩. میترا شاطری, مسجد جامع اصفهان تجلي گاه محراب هاي نهان و آشکار , مجله اثر- ج 61 صص: 67-90
International Conference
٣٠. زاهرا بخت آور، میترا شاطری، , بررسي و مطالعه نقش پرندگان بر ظروف سفالين در دوره اسلامي ايران , همايش بين المللي باستانشناسان جوان ايران و سرزمين هاي همجوار
٣١. زاهرا بخت آور، میترا شاطری، , تجلي اسلام بر کتيبه سکه هاي افشاريه و زنديه , همايش بين المللي باستانشناسان جوان ايران و سرزمين هاي همجوار
٣٢. ميترا شاطري, اثر در علم باستان شناسي , مجموعه مقالات باستان شناسي دوران اسلامي، صص 1087-1107
National Conference
٣٣. مریم صالحی کیا، میترا شاطری, تطبيق نقوش هندسي بناهاي مصور ... در دوره تيموري , چهارمين همايش بين المللي افق هاي نوين در معماري و شهرسازي
٣٤. مریم صالحی کیا، میترا شاطری, نگاهي اجمالي به تزئينات دوره تيموري , چهارمين همايش بين المللي افق هاي نوين در معماري و شهرسازي
٣٥. حبیب شهبازی، وحید ازادی، میترا شاطری, تحليل و گونه شناسي عطردان موزه لوور و آمفوراي مجموعه خصوصي بال سوئيس , چهارمين همايش ملي باستان شناسي ايرانکتب و جزوات
١. سولماز منصوری، احمد صالحی کاخکی، میترا شاطری، سفال مينايي، انعکاس مکاتب نگارگري بغداد و سلجوقي، انتشارات دانشگاه هنر اصفهانافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. فاطمه حسنوند مطالعه تطبیقی نقوش، مضامین و فنون کاشی های حاصل از کاوش در محل کاخ جهان نما با دیگر کاخ های صفوی اصفهان پنج شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٩
٢. غلامرضا سورانی بررسی و مطالعه تاثیرات هنر نگارگری صفوی بر نقوش انسانی و جانوری منسوجات این دوره جمعه ١٧ اسفند ١٣٩٧
٣. فرزانه عشقی تاثیر تشیع و شعائر شیعی بر ضرب سکه های دوران اسلامی جمعه ١٧ اسفند ١٣٩٧
٤. پریان احمدپور بررسی و مطالعه تفریحات و سرگرمی های دوره صفوی بر اساس داده های باستان شناسی جمعه ١٧ اسفند ١٣٩٧
٥. فرزانه راستی بررسی مجموعه بناهای تاریخی چالشتر یکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٣
٦. پریسا رنجبر بررسی کبوترخانه های چند قلو شهرستان فلاورجان دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٣
٧. شکوفه رستمی مطالعه و طبقه بندی اشیاأ فلزی مرتبط با روشنایی در دوره های تیموری و صفوی دوشنبه ١٩ مهر ١٣٩٥
٨. وحید آزادی تحلیل و گونه شناسی نقوش ظروف هخامنشی با استناد به نقوش برجسته تخت جمشید دوشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٤
٩. مریم صالحی کیا بررسی نقش مایه های کاشی در نگاره های شاهنامه بایسنقری با تطبیق با آثار معماری تیموریان یکشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥
١٠. شیما شمسی تحلیل الگوی کسب مشروعیت ایلخانان بر اساس آثار منقول باستان شناسی دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥
١١. صدف نوروزی بررسی محراب در مساجد سلجوقی اصفهان چهارشنبه ١٩ مهر ١٣٩٦
١٢. پرستو قاسمی بررسی و طیقه بندی سلاح های سرد دوره قاجار در قالب کاربرد نقش دوشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٦
١٣. زهرا بخت آور معرفی مطالعه و طبقه بندی سفال گونه منقوش دوران اسلامی جزیره قشم دوشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٧
١٤. معصومه کاسی بررسی و شناخت تطبیقی زیورآلات مردان دوره صفوی با گورکانیان هند یکشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٤
١٥. حسین باقری تحلیل الگوی استقراری جنوب شرق شهرستان سنقر بر اساس مطالعات سفال یکشنبه ٢٢ شهريور ١٣٩٤
١٦. مرضیه طالبی مطالعه تزئینات حجاری در مساجد تاریخی شهر اصفهان دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٣
١٧. سولماز منصوری تأثیر مکاتب نگارگری بغداد و سلجوقی بر سفال های مینایی شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٣
١٨. جمیله منصوری بررسی و مطالعه تکنیک ساخت و تزئین کاشیکاری در حمام های تاریخی شهر اصفهان از صفویه تا قاجار سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٣
١٩. مهران نوروزی شناخت ویژگیهای تزئینات گچی خانه میرمیران ورزنه و مطالعه تطبیقی آن با تزئینات خانه پیرنیا در نایین شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٢
٢٠. زهرا حیدری بررسی و مطالعه مجموعه سفال های منقوش زیر لعابی مخزن موزه چهلستون اصفهان دوشنبه ٢٦ تیر ١٣٩١
٢١. راحله اکبری بررسی و مطالعه مجموعه سفال های زرین فام مخزن موزه چهلستون اصفهان یکشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩١
٢٢. محبوبه جلودار مطالعه و طبقه بندی جنگ افزارهای سرد دوره صفویه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است